Kategori: M. Numan Özel

Hizmette Kendi Kemalatımızı Karşıdan Beklemeyelim!

Nurdanhaber – Muhammed Numan ÖZEL “insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez.. belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın hayatı söner,  fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, […]

Yazının Devamı

Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak

Gençlikte Hizmet Disiplini ve Adabı Almak “insan, âdeta kâinatın bir misal-i musaggarı, şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi ki, enva’-ı âlemin ekser nümunelerini câmi’dir.” [1] bizler beşer olarak dünyaya geldik. Ve asıl vaziefemiz de imanımızı elden geldiği kadar muhkem tutmak ve salabetini sarsacak şeylerden uzak durmaktır. Bunun sebepleri Külliyat-ı Nuriyede uzun uzun zikredilmiştir […]

Yazının Devamı

Uyanık Olmalıyız!

Risale-i Nur Külliyatı ve hizmeti ahir zamanda cihanşümul bir tarzda nev-i beşerin imdadına ihsan edilmiştir. Bu yadsınamaz bir hâldir. Nur talebelerinin hizmetleri vatan ve millet sathında aşikar görünmektedir. Elbette ki bu hizmeti akamete uğratmak ve nurların tesirini kırmak mümkünse imha etmek için elbette ki dahili ve harici kimseler çıkacak ve çıkarttırılacak ve bunların icraat yapacakları […]

Yazının Devamı

Neden Anladıklarımızı Hayata Tatbik Edemiyoruz

Bu mesele çoklarımızın çok zaman zihnini kurcaladığını tahmin ediyorum. Bu husustaki mülahazamı da yazmak istedim. Bu efkarın temelde iki nedeni var. Terakki etmiş olmak Ne kadar okunsa da doğru okuma yapmamak İnsan hakkında Risale-i Nur Külliyatında yüz sayfadan ziyade tanım ve vasıflar karşımıza tetkikat neticesinde çıkmaktadır. Böyle muazzam bir külliyatın muhatabı aklı başında olan zişuurlardır. […]

Yazının Devamı

Tutarsızlıklarımızın Sebebi

İnsan, bir çok işleve sahip olan bir sistem demektir. Ama bu sistem o kadar çetrefillidir ki bir anı bir anını tutmamaktadır. On sekiz bin alem dürülmüş paket program olarak insan ismi verilen sisteme takılmıştır. Temsilde hata olmasın sistemin ana kartı insan; on sekiz bin alem ise paket programdır. Bu sistem Nefis, Ruh ve Ene olmak […]

Yazının Devamı

İfrat ve tefritten risale-i nur medreseleriyle kurtulunabilir

Dershaneye Gitmek ve Cemaat Olmanın önemi – 2             “Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.”[1] İnsanlar cehaletini izale etmekle tekemmül edebilir. Tekamül ise ancak kalb ve ruhun birbiriyle imtizacı neticesinde tezahür etmektedir. Bir insan ne kadar malumat elde ederse etsin bu […]

Yazının Devamı