Kategori: Günün Dersi

O Sözler bütün marifet şemsidir Sözüm doğrudur, bir teellüf değil

Nurdanhaber – Haber Merkezi   [Sözler’in tebyizinde kıymetdar hizmeti sebkat eden muallim Ahmed Galib’in fıkrasıdır.] “Elde Kur’an gibi bürhan-ı hakikat varken Münkiri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir.“ Sözün özdür ey can, tekellüf değil Ledün ilminin zübde-i pâkidir Bu, sümmettedarik tasannuf değil Bu bir hikmet-i nur-u irfandır Ki ehva ve lağv ve tefelsüf değil Müzekki-i nefs […]

Yazının Devamı

Herşey ya Hakikaten Güzeldir, ya Bizzât Güzeldir veya Neticeleri İtibariyle Güzeldir

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Yedinci Mes’elenin Hâtimesidir [Sekiz inayet-i İlahiye suretinde gelen işarat-ı gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sırr-ı azîm-i inayeti beyan etmeye dairdir.] Şu Hâtime “Dört Nükte“dir: Birinci Nükte: Yirmisekizinci Mektub’un Yedinci Mes’elesinde yedi-sekiz küllî ve manevî inayat-ı İlahiyeden hissettiğimiz bir işaret-i gaybiyeyi, “Sekizinci İnayet” namıyla “tevafukat” […]

Yazının Devamı

Mahrem bir suale cevab

Nurdanhaber – Haber Merkezi Mahrem bir suale cevabdır [Şu sırr-ı inayet eskiden mahremce yazılmış, Ondördüncü Söz’ün âhirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasib ve lâyık mevkii burası imiş ki, gizli kalmış.] Benden sual ediyorsun: “Neden senin Kur’andan yazdığın Sözler’de bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nâdiren bulunur. […]

Yazının Devamı

Şu zamanın yaralarına devadır

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Altıncı İşaret: Şimdi bence kat’iyyet peyda etmiştir ki; ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garib bir surette ona cereyan verilmiş; tâ Kur’an-ı Hakîm’e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye hükmüne geçmiş. Ve Sözler […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur, İmanın En Derin Meselelerini Beyan ve İsbat Eder

Nurdanhaber – Haber Merkezi   Üçüncü İşaret: Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeyi hattâ en muannide karşı dahi parlak bir surette isbatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i İlahiyedir. Çünki hakaik-i imaniye ve Kur’aniye içinde öyleleri var ki; en büyük bir dâhî telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş, […]

Yazının Devamı

Bütün Şerefi ve Ganîmeti Çavuşa Vermek Zulümdür

Nurdanhaber – Haber Merkezi   İşte geçmiş yedi esbaba binaen, küllî birkaç inayet-i Rabbaniyeye işaret edeceğiz. Birinci İşaret: Yirmisekizinci Mektub’un Sekizinci Mes’elesinin Birinci Nüktesi’nde beyan edilmiştir ki, “tevafukat”tır. Ezcümle: Mu’cizat-ı Ahmediye Mektubatında, Üçüncü İşaretinden tâ Onsekizinci İşaretine kadar altmış sahife; habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüshasında iki sahife müstesna olmak üzere mütebâki bütün sahifelerde -kemal-i müvazenetle- […]

Yazının Devamı