SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Sekizinci Lem’a Kerâmet-i Gavsiye Risalesidir…

Sekizinci Lem’a Kerâmet-i Gavsiye Risalesidir…

Sekizinci Lem’a Kerâmet-i Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuasında ve teksir Lem’alar Mecmuasında neşredilmiştir. Dokuzuncu Lem’a Bu lem’ayı herkes okumasın. Vah...

Elhasıl: Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir…

Elhasıl: Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir…

Elhasıl: Herşeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat, maatteessüf, Ehl-i Sünnet ve Cemaat perdesi altına Vahhâbîlik ve Ha...

Dördüncü Lem’a “Minhâcü’s-Sünne” bu risaleye…

Dördüncü Lem’a “Minhâcü’s-Sünne” bu risaleye…

Dördüncü Lem’a “Minhâcü’s-Sünne” bu risaleye lâyık görülmüştür. Mesele-i İmamet bir mesele-i fer’iye olduğu halde, ziyadeehemmiyet verildiğinden, bir mesâil-i imaniye sır...

Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliya…

Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliya…

Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliya kesretle vuku bulmuş olan bast-ı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, b...

Madem her insan gayet şiddetli bir surette…

Madem her insan gayet şiddetli bir surette…

Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekàya âşıktır. Ve madem bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var ve mânen çok uzun bir ö...

Üçüncü Lem’a: Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış…

Üçüncü Lem’a: Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış…

Üçüncü Lem’a Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise, aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden, bu Üçüncü...