Kategori: Bilgi Yarışması

Tevazu ile tezellül, vakar ve tekebbür hangisinde mevcuttur?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Tevazu ile tezellül, vakar ve tekebbür arasındaki münasebet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mevcuttur? A) İktisat ile kanaat B) Hısset ile israf C) Hırs ile kanaat D) İktisat ile hısset E) Adavet ile kin [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

Ebrehe’nin yaptırdığı kilisenin ismi nedir?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Yemen valisi Ebrehe insanların Kâbe’yi ziyaret etmesinden çok rahatsızdı. Bu nedenle altından, gümüşten ve değerli eşyalardan bir kilise yaptırdı. Amacı insanların Kâbe’ye gitmesini engellemekti. Ebrehe’nin yaptırdığı bu kilisenin ismi nedir?  C) Ravza  A) San’a  B) Kulleys  D) Mescid [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

İfadede, hangi mantıki kıyas kullanılmıştır?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyyesine ittibaı intac eder.  Paragraftaki anlatım, mantığın hangi kıyas türüyle yapılmıştır? A) Kıyas-ı istikraî B) Kıyas-ı temsili C) Kıyas-ı münkasım D) Kıyas-ı hafiye E) Kıyas-ı istisnaî [WpProQuiz 4] […]

Yazının Devamı

Hangisi Hz. Ebubekir’in gayretleriyle Müslüman olmamıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ebubekir’in(ra) gayretleriyle Müslüman olanlardan değildir?  D) Sad b. Muaz  C) Talha b. Ubeydullah  A) Osman b. Affan  B) Sad b. Ebi Vakkas [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı

Muhyiddin-i Arabî’nin hatâsından muâheze edilmemesi

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Muhyiddin-i Arabî’nin hatâsından muâheze edilmemesi ve makbul olarak kalmasının hakikati, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?  A) Ehl-i tahkikin mesleği ile onun meşrebi arasındaki farkın ilmen, fikren ve keşfen görünmemesi B) Vahdet-i vücut meşrebinin en yüksek derecede olması C) Hak yolun yalnızca ehl-i tahkik mesleğine mahsus olmaması D) Sekir […]

Yazının Devamı

Hangi sahabe müşriklerin karşısına çıkmamıştır?

:::::::::: RASTGELE SORU :::::::::: Arap geleneğinde savaşı iyice kızıştırıp heyecan oluşturmak için bazı savaşçılar öne çıkıp birbirlerine meydan okurlardı. Bedir Savaşı’nda da üç müşrik öne çıkıp Müslümanlara meydan okumuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu müşriklerin karşısına çıkan sahabelerden biri değildir?  A) Hz. Hamza  B) Hz. Cafer  D) Hz. Ali  C) Hz. Ubeyde [WpProQuiz 8][WpProQuiz_toplist 8]

Yazının Devamı