Kategori: Günün Risale-i Nur Sorusu

Tevazu ile tezellül, vakar ve tekebbür hangisinde mevcuttur?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Tevazu ile tezellül, vakar ve tekebbür arasındaki münasebet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mevcuttur? A) İktisat ile kanaat B) Hısset ile israf C) Hırs ile kanaat D) İktisat ile hısset E) Adavet ile kin [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

İfadede, hangi mantıki kıyas kullanılmıştır?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyyesine ittibaı intac eder.  Paragraftaki anlatım, mantığın hangi kıyas türüyle yapılmıştır? A) Kıyas-ı istikraî B) Kıyas-ı temsili C) Kıyas-ı münkasım D) Kıyas-ı hafiye E) Kıyas-ı istisnaî [WpProQuiz 4] […]

Yazının Devamı

Muhyiddin-i Arabî’nin hatâsından muâheze edilmemesi

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Muhyiddin-i Arabî’nin hatâsından muâheze edilmemesi ve makbul olarak kalmasının hakikati, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?  A) Ehl-i tahkikin mesleği ile onun meşrebi arasındaki farkın ilmen, fikren ve keşfen görünmemesi B) Vahdet-i vücut meşrebinin en yüksek derecede olması C) Hak yolun yalnızca ehl-i tahkik mesleğine mahsus olmaması D) Sekir […]

Yazının Devamı

Hangi ilâhî emre mükemmel bir istikamet görünüyor?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kur’ân’da geçen hangi ilâhî emre tamamıyla imtisal ettiği için, bütün ef’al ve akval ve ahvâlinde mükemmel bir istikamet görünüyor? A) Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de O’dur. B) Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, […]

Yazının Devamı

Âdil İsm-i Azamının bir cilvesi olan fiil hangi seçenektedir?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: Kâinattaki faaliyet-i Rabbaniye de Adl ve Âdil İsm-i Azamının bir cilvesi olan fiil aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?  A) Fiil-i tanzif ve tathir B) Fiil-i tezyin ve tahsin C) Fiil-i tevzin ve mizan D) Fiil-i tanzim ve nizam E) Fiil-i terbiye ve in’am [WpProQuiz 4] [WpProQuiz_toplist 4]

Yazının Devamı

Verilen ifadelerden nasıl anlamlı bir cümle oluşur?

:::::::::: RASTGELE  ÖRNEK SORU :::::::::: (I) ve insanın seyr ü seyahatına ve gemisine ve istifadesine müsahhar olması işaret eder ki;  (II) elbette makarr-ı saltanat-ı ebediyesinde öyle ebedî rahmet denizleri bulundurmuş ki,  (III) ve senin bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahmet havuzların bulunması  (IV) yolda yapılmış bir handa, bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle […]

Yazının Devamı