Nurdan Haber

Üs​tad’ımız Bediüzzaman Hazretleri ah​lâk ve edep tim​sa​li​dir

Üs​tad’ımız Bediüzzaman Hazretleri ah​lâk ve edep tim​sa​li​dir
25 Ekim 2015 - 7:36

Nurdanhaber-Özel

Üs​tad’ımız Bediüzzaman Hazretleri ah​lâk ve edep tim​sa​li​dir.

Üs​tad’ımız gün​de iki de​fa ye​mek yer, ga​yet az uyur, vak​ti​ni hiç boş ge​çir​mez​di. Lâ​ti​fe​si bi​le der​stir… Çok şef​kat​li​dir, in​cit​me​den ede​be ria​yet eder… Sün​ne​te tam uyar… Çok iba​det eder… Ri​sa​le-i Nur​la​rı de​vam​lı okur, tash​ih eder… Zi​ya​ret​çi​ler hiz​met​le alâ​ka​lı ise ka​bul ederdi. Ezan okun​du mu he​men na​ma​zı​nı kı​lardı. Her gün kır​la​ra gi​der, bi​ze ‘Ke​yif için de​ğil, te​ma​şa için’ der​di. Ken​di ese​ri için ba​zen ‘100 ke​re,’ ba​zen ‘500 ke​re oku​yo​rum’ der​di bi​ze.

Üs​tad çok şefkatliydi

Is​par​ta’da şim​di mü​ze olan ev​de ka​lı​yo​ruz… Üs​tad’ın oda​sı ayrı, bi​zim oda​mız ayrı… Gün​de beş sa​at uyuyabi​li​yo​ruz. Bir gün Üs​tad ra​hat​sız​lan​mış, iki sa​at ön​ce kalk​mış; ben de o an​da uyanmıştım. Gör​düm ki, Üstad’ımız bi​zi uyan​dı​rıp ra​hat​sız etme​ye​yim di​ye ayak​la​rı​nın ucu​na ba​sa​rak sessizce ge​zi​yor! Çok şef​kat​li idi…

Ri​sa​le-i Nur​ en bü​yük, en ha​ki​kat​li te​fek​kü​rü sağ​la​dı​ğından okun​ma​sı iba​det​tir

Ri​sa​le-i Nur oku​mak iba​det​tir. ‘Bir sa​at te​fek​kür, bir se​ne na​fi​le iba​de​te mu​ka​bil ge​lir’ ha​dis-i şe​ri​fin​de belirtil​di​ği gi​bi, Ri​sa​le-i Nur​ en bü​yük, en ha​ki​kat​li te​fek​kü​rü sağ​la​dı​ğından okun​ma​sı iba​det​tir. Mü​ba​rek geceler​de Kur’an oku​ma​sı​nı bil​me​yen​ler Ri​sa​le-i Nur​la​rı oku​sun​lar…

Ri​sa​le-i Nur​la​rı oku​yan​lar iman​la kab​re gi​re​cek​ler​dir. Ne​den? Çün​kü Ri​sa​le-i Nur tale​be​le​ri​ne şü​be​hat ordula​rı hü​cum et​se sar​sa​maz, ima​nı​nı sel​be​de​mez​ler. Üs​tad’ımız bu​nu Bi​rin​ci Şua’da bah​set​ti​ği ayet​ten çıkar​mış​tır. ‘Ri​sa​le-i Nur oku​nan bir yer​de biz be​ra​be​riz. Üç ki​şi bi​le ol​sa biz ce​ma​at​le​yiz…’

Bu mil​let Ri​sa​le-i Nur oku​ya​rak kur​tu​la​cak?

Ba​zen ba​na so​ru​yor​lar: ‘Bu mil​let böy​le ev​ler​de ki​tap oku​ya​rak mı kur​tu​la​cak?’ Ben de di​yo​rum: ‘Evet! Öy​le kur​tu​la​cak. Şim​di​ye ka​dar ne ka​dar ce​re​yan​lar çık​tı, bi​li​yor​su​nuz, ba​kın hep​si bit​ti git​ti, ama Ri​sa​le-i Nur hizme​ti kat​la​na​rak de​vam edi​yor…’

Üs​tad’ımız der​di ki:

‘Ben ta​le​be​le​ri​mi âlem-i er​vah​ta seç​mi​şim.’ ‘Kar​de​şim! Se​nin bir bel​de​de bu​lun​man, ora​da Ri​sa​le-i Nur​la​rı oku​man, gös​ter​men, o bel​de​ye be​del​dir.’

Ri​sa​le-i Nur​la​rı de​vam​lı oku​mak, ders​le​re dai​mî ka​tıl​mak, te​sa​nü​dü mu​ha​fa​za et​mek, en mü​him
esas​tır.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )