Nurdan Haber

Görün, Nasıl Müthiş Bir Zamanda Yaşıyoruz?

Görün, Nasıl Müthiş Bir Zamanda Yaşıyoruz?
31 Ekim 2015 - 9:00

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Bu Zaman imanı kurtarmak zamanıdır. E: 242

Bu Zaman şahsi ma’nevi zamanıdır.E: 267

Bu Zaman adeta fetret devri denmeye seza dır.B: 375

Bu Zaman cemâat zamanıdır, cemâatın ruhu olan şahsı ma’nevi daha metindir. Ms: 102

Bu Zaman cemâat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemâtın mümessili olmazsa, bir cemâatin şahs- ma’nevîsini temsil etmezse? Muhâlif bir cemâatın şahsi ma’nevisîne karşi mağlubdur. 29. M:439

Bu zaman ehli hakikat için, şahsiyet ve enâniyet zamânı değil. Zaman cemâat zamanıdır. Cemâatten çıkan bir şahs-ı ma’nevi, hükmeder ve dayanabilir.K:143

Bu Zaman hem İmân ve din için, hem hayat-ı içtimâîye ve şeriat için hem hukuk-u âmme ve siyaset-i islamiye için, gayet ehemmiyetli birer mü-ceddid ister. K: 189

Bu Zaman tarika zamanı değil, belki iman kurtarma zamanıdır.E:29 E:67

Bu Zaman cemâat zamanıdır, ferdi şahıslar dehâsı, ne kadar harika da olsa, cemâatın şahsi ma’nevîsinden gelen dehâsına karşı mağlûb düşebilir.E:71

Bu Zaman eskizaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtaran on el varsa, şimdi bire inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise şimdi yüze çıkmiştır. S:760

Bu Zamanda en rağbetli en iftiharlı (şey maalesef) siyasetle iştigal ve dünya hayatını te’min etmektir.Ms:91

Bu Zamanda ehl-i islamın en büyük tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir daleletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. 16.L:104

Bu Zaman âile hayatının dünyevi ve uhrevi saâdetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerinin inkişâfının sebebi, yalınız daire-i şeriâttaki âdab-ı islamiyetle olabilir.24.L: 202

Bu Zamanda Risale-i Nura ekmekten ziyada işhtiyâç vardır.K:121.E:65

Bu Zamanda mimsız medeniyetin icabatından olarak hacatı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış Em.2: 242

Bu Zamanda tiryakilikle görenekle ve itiyadla hacat-ı gayri zaruriye, hacat-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Âhirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zâruret zannıyla, dünya menfaâtı ve maişet derdi için dünyayı ahrete tercih ediyor. Em.2: 242

Bu Zamanda öyle günahlar, zulumlar oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, ma’sum hayvanlar da azap çekerler.E: 33

Bu Zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır, başkasının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.E: 63

Bu Zamanda dalalet fenden ilimden geldiği için, ancak onları izale etmeye ve nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmağa,karşılarına dayanmağa Risale-i Nur gibi her cihette mükemmel bir eser lazımdır. E: 22

Bu Zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kameti miktarınca bir buz parçası olan enâniyetini eritmeyip, bozmuyor, kendini mazur biliyor. Ehli hak zarar eder. Ehli ilhad istifade ediyor. K: 196

Bu Zamanda efkâr, bizzat saâdeti dünyaya müteveccihtir. Mn:91

Bu Zamanda israfata medar olacak para, çok pahalıdır. Mukabilinda bâzen haysiyet, nâmûs rüşvet alınıyor. Bâzan mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para verıliyor.19.L: 141

Bu Zamanda Nurlarla hizmeti imaniye, her tarafa ilanatla ve muhtaç olanların nazarlar-ı dikkatlerini celbetmekle olur.26.L:266

Bu Zamanda siyaset kalpleri ifsâd eder ve asabi ruhları azab içinde bırakır. Selamet-i kalb ve istirahatı ruh isteyen adam siyaseti bırakmalıdır. K: 123

 

Bu Zamanda şüpheli mallarda, zaruret derecede iktifa etmek lazımdır.19. L: 142

Bu Zamanımız münkêrat ve bid’alar seylinin ihatası zamanıdır.Ms: 181

Bu Zamanımızın ceryanı (benim gibi) çokların vehmıni tehlikelere atmıştır. Allahın izniyle Mesnevi Nuriye onları kurtaracaktır ümidindeyim (Bediüzzaman) Ms: 50

Bu Zamanın hastalığı benlik, enaniyet, hotfuruşluk ve hayatını güzelce medeniyet fantaziyeleri ile geçirmek iştihası, tiryaki gibi hastalıklardır. Em.2: 246

Bu Zamanın marazı akibeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmektir.K:197

Zamanımızda beşerin nazarı dikkatı başka maksatlara müteveccihtir.27.S : 492

Zamanımızda saâdeti ebediyeye bedel, saâdeti dünyeviyeye medarı nazardır.27,S: 492

Zamanımızda tevekkülsüzlük içinde derd-i maîşet rûha sersemlik ve felsefe-i tabiye ve maddiye akla körlük vermiştir.28.S 515

Zamanımızda yalanın müdhiş çirkinliği gizlenip, doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başlamıştır.27.S:490

Zamanımızda mergûb siyaset metâ-ı ve hayat-ı dünyeviyenin te’mini ve felsefenin revaçlarıdır.27.S: 481

Zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadisler, hem çok işarat-ı Kur’aniye ayni tarihiyle haber veriyorlar.13.Ş: 332

Zamanımızın nazarı, saâdeti dünyeviyeye bakıyor, ahkâmları ona tevcih ediyor, ruhu şeriattan yabânidir, şeriat nâmına içtihad edemez.27S:482

Nurnet

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )