Nurdan Haber

5 Ayet ile Hz. Peygamberin Hüküm Koyma Hakkı

5 Ayet ile Hz. Peygamberin Hüküm Koyma Hakkı
31 Ekim 2015 - 11:36

 

 

 

 

 

Nurdanhaber-Haber Merkezi

1- ‘O En Güzel Örnektir’

Annelerimiz komşu kadından örnek nakış getirirler. Örneği önlerine koyarlar ve kendi gergeflerine o örneğin aynını işlemek için iğne iğne ta­kip ederek gergefi süslerler.

İşte ayet ayet, sure sure hayatını süsleyen, Kur’ana göre bir hayat tar­zı yaşayan, Efendimizin hayatınmda bizim için örnek olduğunu ve (Onun fiili sünnetine uymamız gerektiğini,) “Sizin için Allah’ın Rasulü en güzel örnektir” (Ahzab, 33/21) ayetiyle Rabbimiz haber vermiştir. Kur’ana ina­nan bir mümin Kur’anı bize getiren ve O’nu hayatında tatbik eden Rasule de inanmalı ve O’na güvenmelidir.

2- ‘O Kendiliğinden Konuşmaz’

Allah’ın kulları arasından seçtiği, büyük bir ahlaka sa­hip kıldığı, alemlere rahmet olarak gönderdiği Rasulünün söz ve davranışlarında Kur’ana uygun olduğunu, Kur’an doğrultusunda konuşacağını “O kendiliğinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak bildirilen vahiydir” (Necm, 53/3-4) ayetiyle haber ve­rerek kavli sünnete de uymamız gerektiğini haber vermektedir.

Bu ayette kasdedilen Kur’andır diyenler ‘konuşur’ manâsına gelen Yentıku kelimesinin Allah için kullanılmadığını, Allah için kelam keli­mesinden türemiş kelimeler kullanıldığını bilmeyenlerdir. Rağıb bu kelimenin insandan başkasında kullanılmadığnı, kullanılırsa mecazi olduğu­nu haber verir. Ebul Beka ise bu kelimeyi “Gönüldekini açıklayan şey” diye tarif etmiştir. Gönül ve dil Allah’ın Rasulünde olduğuna göre burada kasdedilen Allah’ın Rasulüdür.

“Biz Rağıba da Ebul Bekaya da inanmayız” diyenler Lügat kitaplarım kaldırdıktan sonra Besmelenin manâsını kimden öğrenecekler?

Kur’anı Kur’anla tefsir birinci yoldur. Kur’anda Yentıku, Entaka gibi Nutk’dan türemiş kelimeler hep Allah’ın yarattıkları için kulla­nılmıştır. O halde burada kasdedilen Allah’ın Rasulüdür. Ayrıca Allah (celle celâluhu) Elçisini Kur’anı Kerimi insanlara açıklamak için indirdiğini haber ve­rir. (Nahl, 16/44)

Açıklamakla okumak veya tebliğ etmek arasında fark vardır. Kur’anı Kerimi insanlara o haliyle, tebliğ ettiği gibi o ayetlerin ne manâya geldik­lerini de açıklamıştır. Mücmel ayetlerin kapalılığını kaldırmış. “Zekat ve­riniz” ayetini nelerde, ne oranda verileceğini, namazın kaç vakitte kaçar rekat kılınacağını açıklamıştır. Kur’anı Kerimin emir ve yasaklan doğ­rultusunda emir ve yasak koyma yetkisini Kur’an vermiştir.

3- ‘Allah’ın ve Rasulünün Haram Kıldığını…’

Tevbe suresinde “Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayanlarla harbedin” (Tevbe 9/29) ayetinde Rabbimiz Rasulünün de haram kılma hakkına sahip oldu­ğunu haber vermektedir. “Efendim Kur’anda geçen “Rasül” kelimesi yine Kur’anı kasdetmektedir. Buna göre Rasül sizin için örnektir veya Rasüle itaat ediniz ayetlerinde kasıt Kur’andır” diyenler olabilir. Elektrik mühen­disinin ihtisasına saygı duyanlar İslami ilimlerdeki ihtisasa saygı duyma­yabilirler. Ama iyi niyetlerle Kur’anı okumaya devam ederlerse Kur’an kendisini yine kendisi açıklayacak ve “Muhammed Allah’ın Rasulüdür”(Fetih, 29) “Muhammed ancak Rasüldür” (Âl-i İmran, 144) ayetleriyle Resulün kim olduğunu öğretecektir.

Kur’anı Kerimdeki “Makamı Mahmud” ile ilgi kurarak “Muhammed’den kasıd yine Kur’andır diyen olabilir. Kur’an bütün şüpheleri kaldırmak üzere önce “Rasül” kelimesini zikrediyor. Sonra Rasülün sıfatı olarak “Nebi” kelimesini zikrediyor, sonrada ümmi kelimesini zikrediyor – ve şöyle buyuruyor. “Deki: Ey insanlar! Doğrusu ben göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah’a ve ümmi (okuyup yazması olmayan) Nebi (haber getiren) Rasüle iman edin ki, O da Allah’a ve kelimelerine inanmıştır. O’na uyunuz ki doğru yolu bulasınız” (Â’raf, 158)

4- Bu Dört Şeyden Başka Haram Yoktur Diyenler!

En’am suresinin 145. ayetinde Rabbimiz: “De ki: Bana vahyolunandan leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o pistir- ve günah işlenerek Allah’dan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum…” buyuruyor. Bu dört şeyden başka haram birşey yoktur diyen kardeşlerimiz pisliklerini niçin tuvalete dökerek israf eder­ler acaba!

Müslümanlara göre Allah (c.c.) Kur’ani kerimde bazı şeylerin adını söyleyerek haram kılmış ve O ölçüler içinde Rasülününde haram kılma yetkisinin olduğuna işaret etmiş (Tevbe, 29) ve “O peygamber, onlara, uygun olanı emreder, ve fenalıktan men’eder. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, onların ağır yüklerini indirir, zor teklifleri hafifle­tir… “(Â’raf, 157) ayetiyle pis ve murdar şeyleri belirlemeyi Allah Rasulüne bırakmıştır.

5- ‘Allah’ı Seviyorsanız Bana Uyunuz’

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in haramı helal, helali haram kılma yetkisi yok­tur. Ancak nelerin haram olduğunu nelerin helal olduğunu belirleme yet­kisi vardır. Rasulünün şanını yücelten Allah (İnşirâh, 4) Rasulüne “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz” emri Allah’ın emirlerine uyunuz manâsındadır denirse o zaman ayet böyle dolandıracağına “Eğer Allah’ı seviyorsanız Allah’ın emirlerine uyunuz” derdi.

Biz Allah’ı seviyor Rasulü olduğu için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘i de sevi­yor ve bize getirdiklerine itaat ediyoruz.

Şifa Tefsiri

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )