Nurdan Haber

Tarihçe-i Hayat ingilizceye tercüme edildi

Tarihçe-i Hayat ingilizceye tercüme edildi
24 Ağustos 2015 - 6:28

Nurdanhaber-Haber merkezi

Bediüzzaman Said nursi hazretlerinin tarihçe-i hayatı İngilizce ve arapçaya tercüme edildi.

.Daha önce özet olarak birçok dile tercüme edilen Bediüzzaman Said Nursi’nin tarihçe-i hayatı ilk defa tam olarak filipinlerde tercüme edilmiş ve İstanbul’da basılmıştır. Filipinlerde ” Risale Press” Türkiye de Hizmet Vakfı “Envar Neşriyat” tarafından dağıtımı yapılacak İngilizce Tarihçe-i Hayatın başına Bediüzzamanın vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabey bir takdim yazısı eklemiştir.

Hüsnü bayramoğlu ağabeyin takdim yazısı. Şöyledir.

Cenab-ı Erhamurrahimin’in inayet ve keremiyle tercüme ve neşrine muvaffak olunan bu Tarihçe-i Hayat; Risale-i Nur Müellifi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 1958’de hizmetinde bulunan sadık talebeleri tarafından kaleme alınan ve bilahare Nur Risaleleriyle birlikte ayrı bir mecmua olarak neşredilen büyük Tarihçe-i Hayatın tercümesidir.
Tarihçe-i Hayatın bu tercümesi; Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin aynen diğer Nur Risaleleri gibi nazarından geçmiş, huzurunda okunmuş ve bizatihi Nur Üstadımız tarafından tashih edilmiş ve “Şahsıma ait bahisler, şahsi kemalat ve kerametten ziyade Hizmet-i Kurâniye‘ ye matuf ve hizmet-i Nuriye’ye müteallik kısımlar neşredilmelidir” diyerek neşrine izin verdiği Büyük Tarihçe-i Hayat’ın tercümesidir.
Muazzez Üstadımız bu muvacehede kendisi Ayet’el-Kübra, Münacât, 16. Mektup ve müdafalar ile mütenevvi lahika mektuplarının esere ilavesini tensib etmiş ve bu Tarihçe için “Yirmi mecmua, on ordu kadar ehemmiyet ve kuvveti vardır” diyerek tavsiyede ve okunması için teşvikte bulunmuştur.
Şimdi cihan vüs’atinde intişar eden Nur hizmetlerinin istikamet ile devam ve tealisi, ve me’hazdaki kudsiyyetin âleme ifham ve idraki, Nur müellifinin kendi tashih ve tasdikinden geçmiş olan Tarihçe-i Hayat’ının sair Dünya dillerine ve bilhassa İngilizceye tercümesini zaruri hale getirmiştir. Zira Nur Hizmetlerinin Cihanın Cihat-ı sittesinde vüs’at ve inkişafı alaküllihal nazarları Necib Üstadımıza çevirmiştir. Bediüzzaman kimdir? Ve bu Zatın davası ve hizmeti nedir? Diye sualler hasıl olmuştur. Bu ve buna benzer suallere cevap için Tarihçe-i Hayat namı altında bazı eserler neşredilmiş olsa da, Üstadımızın nazarından ve tashihinden geçmiş mevcut aynı Tarihçe olmadığından, böyle bir tercümenin neşrine zaruriyet hâsıl olmuştur. Bu vesile ile Necip Üstadımız hakkında gayr-i muteber bazı malumatın tashihi ve indi ve arızi hatıratın neshi ve mualla Hayat-ı Nuriyelerinin berrak ve şeffaf bir surette enzar-ı âleme arz etmek gayesi takip edilmiştir.
Bu gayelere matuf, Üstadımızın tahsinine mazhar Büyük Tarihçe-i Hayatın tercümesi için Hariç Hizmetlerde bulunan Kerem Şerbetçi, Ahmet Özhan ve M. Rıza Derindağ gibi hem Risale-i Nur’a ve hem İngiliz lügatine vâkıf kardeşlerimizi eserlerin tercümesi ve neşri için teşvik ve tavzif ettik.
Kardeşlerimiz sabık zaruretlere mebni maslahatlar muvacehesindeki teşvikimizle namütenahi hamd ü senalar olsun Tarihçe-i Hayatın aslına tam sadık kalarak tercümesine muvaffak olmuşlardır.
Cenab-ı Erhamurrahimin Nur üstadımızın Tarihçe-i Hayatını azami sadakat düsturu ile tercüme eden bu kardeşlerimizden razı olsun ve asar-ı Nuriye’nin hurfatı adedince defter-i amellerine hasanat yazdırsın ve Nur Külliyatını Lâhikalarla birlikte tercümeye muvaffak eylesin. Âmîn. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Hizmetkârı, Vekil ve Varisi
Hüsnü BAYRAMOĞLU

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )