Nurdan Haber

Milyonlarca kişiye müjde!

Milyonlarca kişiye müjde!
22 Mart 2018 - 11:28

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, eski bakanlara ve TBMM’nin eski üyelerine görevde  bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi  halinde de geçerliliği devam ettirilecek.

Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek  suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor.  Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak  tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan  veriliyor.

HACİZLİ MALLAR DÜZENLEMESİ

“Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala  biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil  dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.  Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.”

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten  itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı  açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı  davalar mahkemelerce incelenmeyecek.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLİYOR

Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya  cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi  amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin  ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf  kapsamına alınacak.

Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı  geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik  ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik  enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet  kapsamında olacak.

Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter  tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERGİ DIŞI BIRAKILIYOR

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce  okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve  gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi  hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan  gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için  aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu  istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt  tutarının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar  Kurulu yetkili olacak.

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, “karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş  kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları” gibi adlar  altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem  tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.

Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari  ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim  indirimi sağlanacak.

Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, “karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş  kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları” gibi çeşitli adlar altında yapılan  ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SAYILMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen,  kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için  zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi  vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.

Düzenlemeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya  vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona  ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin  olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin  geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir  komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu  mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına başvuracak.

Kanunla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam  mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip  eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen yabancı paralar için  yeni bir değerleme müessesesi getiriliyor.

Böylece bu amaçla getirilen yabancı paraların, işe başlanılan hesap  dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım  teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı  için, yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların  önlenmesi amaçlanıyor.

FATURA VE FİŞ DÜZENLEMEYENLERE CEZA

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere;  verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile  serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde  gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge  olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş  sayılması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,  her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması  gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük  cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler  için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere;  perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma  bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi  ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin,  düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin  aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak  düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak  düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde,  her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak her bir belge  için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin  lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük  cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın  3’te 1’i yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.

Kanunla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi  uzlaşma kapsamından çıkarılıyor.

Kanuna göre, üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz  mükelleflerin münhasıran imalat, ilgili kanunlar kapsamında faaliyette bulunan  mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak  üzere iktisap ettikleri yeni nitelikteki makine ve teçhizat ile yatırım teşvik  belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri yeni makine ve  teçhizat, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate  alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde  ödenebilecek.

Bu düzenlemeden, düzenlemenin yürürlük tarihinden 2019 yılı sonuna  kadar iktisap edilecek makine ve teçhizat için yararlanılabilecek. Bu imkandan,  sanayi sicil belgesine haiz mükellefler de faydalanabilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olan minibüs tanımındaki “9 ile 15  oturma yeri” ifadesi “9 ile 17 oturma yeri”; otobüs tanımındaki “en az 16 oturma  yeri” ifadesi de “en az 18 oturma yeri” olarak değiştiriliyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na, “taşıtların elektrik motorlarını  imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kw)  olarak ifade olunan azami güç” ifadesi, “motor gücü” tanımı olarak ekleniyor.

Kanunla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve  benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi  Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil  araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar, Motorlu Taşıtlar  Vergisi Kanunu kapsamına alınacak. Bu araçlar da muadil araçların yüzde 25’i  oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da  sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25’i  oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar  Vergisi Kanunu’nda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına “motor  gücü” ibaresi eklenecek.

ŞEKER KOTASI

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota,  ülke toplam kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde  10 idi.

ARABULUCULUK

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, açılmış  davalardaki uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son  tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcı 35,90 lira  olacak.

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin “tarafsız ve bağımsız  olmadığı” iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruları  derdest olanlar, düzenlemenin kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare  mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede başvuruda  bulunmayanlar, AİHM’ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle  verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay  içinde de yeniden yargılama talep edebilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden  yararlanan çocukların, 18 yaşını doldurdukları, korunma, bakım ve tedbir  kararlarının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığına başvurmaları halinde, hak sahibi oldukları onaylanırsa  talepleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları  il tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak ve işe yerleştirmede  öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.

Bu kapsamda daha önce ataması yapılan ve görevde bulunanlar,  kurumlarının kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanacak.

BARAJ İNŞAATINDAKİ KAMULAŞTIRMALAR

Kanunla, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda,  kamulaştırma sahasına mücavir malların sahiplerinin başvurusuyla; çevrenin  sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya  sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı, kurulacak komisyon  tarafından incelenecek.

Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik veya  yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün  olmadığına karar verilmesi halinde, taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulacak.

Kanuna göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince  yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme  tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş  yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak.

KANTİNLERİN KİRAYA VERİLMESİ KDV DIŞI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen  alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KDV  istisnası getirilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik  belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat  alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve  tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım  merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni  makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası sağlanacak.

Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayisinde veya  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar  alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık  daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

KANUNLA, MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR.

Buna göre, iki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması  halinde söz konusu sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar  Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. İlan edilen sahaya 1  aylık sürede de müracaat olmaması durumunda saha, ihale taban bedeli üzerinden  ruhsatlandırılacak.

İşletme izni veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi  olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere; maden ocağı açan,  maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde  bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para  cezası verilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazlarının tamamlanmasından  itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.

Linyit ve taşkömürü çıkaran, kamu kurum ve kuruluşlarının  iştiraklerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak  işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçıların, çalışma  saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere  bağlı olarak oluşan maliyet artışları desteklenecek.

SPOR KULÜPLERİNE DESTEK

Kanunla, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi  amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve  bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette  bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri  tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine  kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının tamamı,  kulüplere ret ve iade edilecek.

Özel hesaba aktarılan bu tutarlar; sporcu, çalıştırıcılar ve diğer  spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık,  eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları,  müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım  harcamalarında kullanılacak.

Özel hesaptan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar için amaç  dışı kullanılan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılarak vergi cezası  kesilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinden  engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere tahsis edilebilecek yüzde 5’lik  kısmın kullanım alanı ve usulleri yeniden belirlenecek. Böylece, engellilerin ve  yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak ve erişilebilirliklerini sağlayacak  her türlü proje ve faaliyet ile yapım, kiralama işleri bu kaynak ile  gerçekleştirilebilecek.

TERÖR EYLEMİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya  bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını  kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

Kanunla Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenleme  yapılıyor. Buna göre, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide  verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanmasına ilave olarak, kamuya  gelir elde edilmesi amacıyla da Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi  suretiyle özelleştirilebilmesi sağlanacak.

İSTİHDAM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre; 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde)  işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri  için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi  desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş  yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi  desteği sağlanacak.

Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay  olarak belirlenecek.

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında  uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave  istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal  güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

KREŞ DESTEĞİ 

Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet  erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan  veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki  asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş  arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya  başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.

Kanuna göre, işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan  asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı  üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra  kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin  edilecek.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin  aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan  edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik  kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak ancak bu süre işe giriş  tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından  büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile engelli olarak kayıtlı sigortalılar  için 18 ay olarak dikkate alınacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE CAYMA SÜRESİ ARTIRILABİLECEK​

Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir  bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden  cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Kanunla; mevcut düzenlemede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında  olan, şeker kotalarının tespiti ile iptal ve transferleri hakkında kararlar  alınması ve uygulanması hakkı Bakanlar Kuruluna geçiyor.

Buna göre, bakanlık; A ve B şeker kotalarının tespiti, iptal ve  transferlerine ilişkin teklifi Bakanlar Kuruluna sunacak ve bu konuda alınacak  Bakanlar Kurulu kararını uygulayacak.

Yeni şeker fabrikası kurulabilmesi veya mevcut fabrikaların  kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunlu olacak. Bu  şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  yerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ŞEKER PANCARI KOTASINDA DEĞİŞİKLİK

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke  toplam A kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10  idi.

Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde,  Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir  tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak.

Özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç  tarihinden itibaren alıcı şirketlerin 5 yıl boyunca her pazarlama yılı için,  kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90’ın altında arz sağlamaları halinde,  ilgili pazarlama yılı kotasının yüzde 90’ı ile arz arasındaki fark kadar kota  hakları, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.

Bu aktarım nedeniyle herhangi bir hak ileri sürülemeyecek ve talepte  bulunulamayacak.

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan  değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası Türkiye Şeker Fabrikalarına  aktarılacak.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde 2003 ila  2014 tarihlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve  çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi  kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre günlük  ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya  durmasıyla meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidermek, sürekli ve kesintisiz  doğalgaz tüketimini sağlamak amacıyla uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan,  anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.

Bir takvim yılında yapılabilecek spot boru gazı ithalat miktarı ve  uygulama yöntemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenecek.

Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış  kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına,  harca esas değerin yüzde 1’i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile öğrencilere yönelik  eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere,  belirlenen şartları sağlamaları halinde, mülkiyeti Hazine ile kamu kurum ve  kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı  tesis edilebilecek.

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI

Kanunla, “tek hazine kurumlar hesabı” tanımı yapılıyor.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı; işsizlik sigorta fonu hariç olmak üzere  kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile  ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve  Müsteşarlık tarafından yönetilen hesabı” olarak tanımlanacak.

Devletin tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği tek bir  hesabı ya da birbirine bağlı bir dizi hesabı ve kamu hesaplarının konsolide bir  biçimde izlenebilmesini sağlayan bütünleştirilmiş bir yapıyı ifade edecek.

Böylece, tek hazine hesabı sisteminin kapsamının genişletilmesi  yoluyla kamunun nakit kaynaklarının Hazine Müsteşarlığınca tek bir hesapta etkin  bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi amaçlanıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli listeler kapsamına giren  mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer alan Gümrük Tarife İstatistik  Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla tespit edilecek.

Söz konusu cetvellerde yer alan mallar, bugüne kadarki güncellemeler  dikkate alınarak, vergi tutar ve oranlarına göre listelenecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığının, silah  alımı ve ithalinde vergi istisnasından yararlanmaya devam etmesi için de  düzenleme yapılacak. ÖTV Kanunu’na ekli listede yapılan güncelleme çerçevesinde,  motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenecek.

İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik  durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık  sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya  kadar ek süre verilebilecek.

ÖTV ÜRETİCİYE İADE EDİLEBİLECEK

Motorlu taşıtların üretiminde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi  ürünler için alınan ÖTV, ilgili ürünlerin faturalarının beyan edilmesi halinde  üreticiye iade edilebilecek.

Eti Maden İşletmelerince ihtiyaç duyulan konulardaki Ar-Ge  çalışmaları, Ulusal Bor Enstitüsü iş birliğinde yapılabilecek, enstitünün yurt  dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi desteklenecek.

Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin  tutarlar, enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin  yürütüldüğü idarelere aktarılabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili  idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecek.

Yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve  doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan  sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilecek.

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için  enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek  alınabilecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) sektöründe küçük ölçekteki  dağıtıcı firmalar, belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar yüksek  maliyet ve finansman gerektiren yatırımlardan muaf tutulacak.

ÖLÜM AYLIĞI HAKKI​

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi  halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik  nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı  hakkından yararlanabilecek.

Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde  arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması amacıyla  işverenin beyanı kabul edilecek ve ilgili kurumca bu belgeler gerekli  görülmedikçe istenilmeyecek.

Konut kapıcılığı iş yerlerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili  işverenlere getirilen bildirge ve belge verme yükümlülükleri azaltılacak.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile  birlikleri ile SGK’nin yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve  özel sektör iş yerleri, prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanacak.  Kanundan yürürlüğü girdiği tarihe kadar olan dönemlerde faydalanılan söz konusu  prim teşviki destek ve indirimlerinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacak.

Söz konusu prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği  halde yararlanılmadığı dönemlerde başvuru tarihinden en fazla 6 aya ilişkin prim  teşviki destek ve indirimlerinden faydalanılabilecek. Aynı hüküm işverenler için  kanunun yürürlüğe girdiği tüm dönemleri kapsayacak.

Kanuna göre, 10 Haziran 2003 ila 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve  linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen  sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri  olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan  18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim yapması  halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları,  ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek. Bu maddenin  yürürlük tarihinden önce çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin  ödemeleri başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği bu yıl da devam  ettirilecek.

Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi  Kullandırılmasına Dair Kanun”un adı “Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen  Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun” olarak  değiştirilecek ve gelir kaybı uygulaması, faizsiz fon kullandırımını da içerecek  biçimde genişletilecek.

Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel veya kamunun doğrudan veya  dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankaların veya ödemeleri Ziraat Bankası  kanalıyla yapılmak üzere tarım kredi kooperatiflerinin faiz destekli kredi ve kar  payı destekli fon kullandırımı uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları,  bu amaçla ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı  olmak üzere Hazinece ödenecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya  kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Enerji  Verimliliği Kanunu’na “enerji performans sözleşmesi” tanımı eklenecek ve  “uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi  ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına  dayanan sözleşme” olarak tarif edilecek.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve  kuruluşları, enerji tüketimleri veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji  performans sözleşmeleri yapabilecek ve 15 yılı aşmayan, yıllara yaygın yüklenmeye  girişebilecek.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım  işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi  olmayacak.

Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler,  idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe  tertiplerinden gerçekleştirilecek.

Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf  miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacak.

Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam  tasarruf miktarından eşit veya yüksek olamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mardin’de mülkiyetinde bulunan bazı  taşınmazları, Süryani cemaatine ait vakıflara devredilecek.

Nispi ödemenin, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin asgari 10  binde 2’si ile azami binde biri arasında tahsil edileceğine yönelik hüküm  değişiyor. Buna göre, nispi ödemenin, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin  binde birine kadar tahsil edilebilmesi öngörülüyor.

Hizmet ihracatında nispi ödeme tahsil edilmeyecek. Hizmet sektörü için  giriş aidatı ve yıllık aidat, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari  ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda tahsil  edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyaç fazlası taşınmazları,  Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınarak  özelleştirilecek. Gelirleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılacak.

Kanuna göre, RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan  medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını  internet ortamından da sunabilecek.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet  üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları üst kuruldan yayın lisansı,  bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst  kuruldan yayın iletim yetkisi alacak.

RTÜK’ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak  veya lisansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet  ortamından iletildiği tespit edilirse, sulh ceza hakimi, internet ortamındaki  yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar  verilebilecek. Bu karar, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumuna gönderilecek. Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde  duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu  hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.

İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen  Türkiye’nin taraf olduğu, RTÜK’ün görev alanına ilişkin uluslararası anlaşmalar  ve bu düzenlemeye aykırı yayın yaptığı RTÜK tarafından tespit edilen bir başka  ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform  işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet  ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan ya da yayın dili Türkçe  olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın  kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı  kalmak kaydıyla, bireysel iletişim bu madde kapsamında değerlendirilemeyecek ve  radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye  özgülenmemiş platformlar ile radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine  yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler bu maddenin uygulanmasında platform  işletmecisi sayılmayacak.

Kuruluşlar da internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için  Türkiye’nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK’ten yayın lisansı,  bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu  olacak.

İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın  hizmetlerinin sunumuna, bu hizmetlerin iletimine, internet ortamından medya  hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim  yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına  ilişkin esas ve usulleri, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  tarafından maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde ortak çıkartılacak  yönetmelikle düzenlenecek.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin doğalgaz dahil enerji piyasası  işlemleri ve emisyon ticareti konusunda yapılan işlemleri, damga vergisinden  istisna olacak.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle lisanssız  yürütülebilecek faaliyetlere, “elektrik depolama ve talep tarafı katılımı”  hizmetleri de dahil ediliyor.

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında ön lisans sahibi tüzel kişilerin,  üretim tesisleriyle ilgili yaptıkları işlemleri harçtan, bu işlemlere ilişkin  düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden muaf olacak.

NÜKLEER SANTRALLER İÇİN TEŞVİK

Türk Petrol Kanunu’nda, mücbir sebep tanımı genişletiliyor. Doğal afet  ve savaş hallerinin yanı sıra kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın  hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve  yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri hallerde,  petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleri  ertelenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer  enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvik ve desteklerden  yararlanabilecek.

Hurda araç teşvikine yönelik düzenleme de kabul edildi. 2019 yılı  sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs,  otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği  aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen  bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV  teşviki getirilecek.

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin  liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da  Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli  personel sayısını kurumlar itibarıyla 100’e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave  vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek  ücreti, tavan ücretin beş katına kadar belirlemeye Maliye Bakanı yetkili olacak

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami  katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak.

KONUT DESTEĞİ ARTIYOR

Kanunla, vatandaşlara konut desteği artırılıyor.

Buna göre, kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın  almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale  getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25’e  çıkarılacak.

Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı 3  katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine  konulacak ödenekten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka  aracılığıyla ödenecek.

Bakanlık, devlet katkısının haksız yapıldığının tespit edilmesi  durumunda, faiziyle bir ay içinde ödenmesi gerektiğini bankaya bildirecek. Vergi  dairesi ödeme yapılmaması durumunda bu ödemeyi bankadan tahsil edecek.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev  yapmış öğretmenlerden, bu görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü  itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, öğretmenliğe atanabilmek  için aranan özel şartları taşımaları, KPSS’den belirlenen taban puan ve üzerinde  puan almış olmaları kaydıyla yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli  personel olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin