Nurdan Haber

Melekler İnsanın Kan Dökücü Özelliğini Nereden Biliyordu

Melekler İnsanın Kan Dökücü Özelliğini Nereden Biliyordu
Adem Tatlı( ademtatli@nurdanhaber.com )
02 Şubat 2020 - 12:59

Soru: Melekler İnsanın Kan Dökücü Özelliğini Nereden Biliyordu?

Cevap: Evrimci yaratılışçıların evrime delil sadedinde zikrettikleri ayetlerden birisi; “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”[1] ayetidir.

Bu âyetteki; “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?” ifadesinden hareketle, insanın kemâlini bulmadan önceki vahşi atalarına atıfta bulunduğuna işaret edildiği iddia edilmektedir. Güya melekler insan öncesi bu atalara bakarak bu ifadeyi kullanmışlardır. Hâlbuki fesat ve kan dökücülük vasfı maymunlarda değil insanlarda görülmüştür ve görülmektedir. Çünkü bütün hayvanlar yeryüzündeki dengeye hizmet etmektedirler. Bu dengeyi bozan, fesat çıkaran tek varlık insandır.

Burada “Melekler insanın bu özelliğini nereden biliyordu?” sorusunun cevabını, Taberi de buluyoruz.

Taberî’nin İbn Abbas, İbn Mes’ûd ve ashâbdan daha başka kimselerden naklettiğine göre, Yüce Allah meleklere; “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” deyince melekler “Rabbimiz bu halîfe ne olacaktır?” derler. O da, “onun yeryüzünde fesat çıkaran birbirine hased eden, birbirini öldüren zürriyyeti olacaktır” buyurur. Böylece melekler yaratılacak olan bu varlık hakkında bilgilendirilmiş oluyor.

İşte bu görüş âyette zikredilmemiş olan diyaloğu ortaya koyuyor. Yani, “Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım” ve “Dediler ki, sen orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?” ifadeleri arasındaki boşluğu dolduruyor[2].

Bazılarınca evrimci bir felsefe ile insanın ilk yaratılış konusuna yaklaşılmakta, çoğu zaman güya yeni bir görüş ortaya atma hevesinden, ya da evrimcileri destekleme meylinden, ayet metninin ne dediğinden çok, metne evrim hakkında ne söyletebilirim yaklaşımının hâkim olduğu görülmektedir. Güya insan benzeri varlığa delil olarak da sahtekârlığı bilim âleminde ispatlanmış Jawa Adamı (Pithecanhtropus erectus)  nazara verilmektedir[3].

Kendilerini Evrimci-Yaratılışçılar olarak tanımlayan bu grubun ileri sürdüğü görüşlerden birisi de, Allah’ın insanı maymundan yaratmasının mümkün olabileceği iddiasıdır. Elbette Allah istediğini istediği tarzda yaratır. Fakat her mümküne vaki şeklinde bakılamaz. O mümkünün meydana geldiğine ait delilleri olması gerekir. Mesela şu anda Karadeniz’in yere batması mümkündür. Ama bu mümkünü vaki olduğuna ait delil istenir. Delilsiz onu kabul etmek hayali hakikat kabul etmek demektir.

Allah’ın yaratılış hususunda koyduğu kanunlar ve bu kanunların temelini teşkil eden özellikle genetik yapı, evrimcilerin ve evrimci yaratılışçıların öyle iddia ettikleri gibi cadı sopasını çevirmekle değişecek tarzda değildir. Her canlının genetik yapısı kendine hastır ve bazen bir genin özelliğini bile değiştirmek mümkün olmamaktadır.

Bütün ilmî deliller her bir canlı türünün müstakilen ve doğrudan kendi genetik hususiyetleriyle yaratıldığını gösterirken,  canlıların ve bahusus insanın geçmişiyle alakalı hayali senaryolar üretip, bu hayali senaryoları da güya ayetlerin desteklediği şeklindeki yaklaşım, genelde eskidenberi müsteşriklerin sıkça müracaat ettiği bir yoldur.

Ehl-i imanın bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşüyoruz.

[1] Bakara Suresi, 30.ayet.

[2] Güllüce, V. Kur’an Işığında Evrimci Yaratılış Görüşünün Değerlendirilmesi. Edit. Âdem Tatlı ve ark. Ayetlerin ve Hadislerin Dilinden yaratılış. Hilal Ofset, Isparta, 2018, s. 9.

[3] Tatlı, Â. Evrime delil olarak ileriye sürülen ara formlar. Edit. Âdem Tatlı ve İdris Görmez. Bilimlerin Dilinden Yaratılış. Hilal Ofset, Isparta, 2019, s. 396.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )