Nurdan Haber

Büyük İslam Alimi: İmam-ı Gazali

12 Mart 2020 - 14:55
Büyük İslam Alimi: İmam-ı Gazali

Kelam ve ahlak alimi olarak ünlü İmam-ı Gazali‘nin asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebu Hamid, unvanı ise İslam’ın delili manasına da gelen Hüccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir.

İçtihadı Şafii mezhebine yakın olduğu için bu mezhepten olduğu düşünülen İmam-ı Gazali, İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında, 1058 yılında (Hicri 450) dünyaya geldi.

İlk ilmi eğitimini Tus’ta alan İmam-ı Gazali, daha sonra Cürcan’a ilim tahsil etmek için giderek İmam Ebu Nasr İsmaili’den bir müddet ders aldı ve tekrar memleketi Tus’a döndü.

Memleketinde üç yıl kalan Gazali, tahsiline devam etmek için o zamanın büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Nişabur’a giderek, zamanının büyük alimlerinden İmam-ül-Harameyn Ebü’l-Meali el-Cüveyni’nin talebesi oldu.

Gazali’nin, üstün zekası ve çalışkanlığını gören hocası, özel ilgilenerek, usul-i hadis, usul-i fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara alanlarında ilim öğretti. Nişabur’da tahsilini tamamladıktan sonra büyük bir ilim ve edebiyat hamisi olan Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizamülmülk’ün daveti üzerine Bağdat’a gitti. Gazali, Nizamülmülk’ün topladığı ilim meclisinde bulunan dönemin alimlerince ilminin derinliği ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyeti neticesinde iltifata değer bulundu.

Yaşadığı dönemde çeşitli fırkalarla girdiği ilmi tartışmaları, en zor ve ince mevzularda nazik ve nezih bir üslup kullanan Gazali, yüksek ilmi, hitabet, izah etme kabiliyeti ve zekasıyla dikkat çekti.

Nizamüllük, parlak çalışmalarını gördüğü Gazali’yi henüz 34 yaşındayken nizamiye müderrisi olarak tayin etti.

Eğitim müderrisliğinde etkin vazife üstlenen Gazali’nin yetiştirdiği 300 öğrenci arasında Ebu Mansur Muhammed, Muhammed bin Es’ad et-Tusi, Ebü’l-Hasan el-Belensi, Ebu Abdullah Cümert el-Hüseyni gibi isimler yer aldı.

Gazali, Avrupalı filozofların tezlerini çürüttü

Bu sırada birbirinden kıymetli kitapları İslam dünyasına kazandıran Gazali, ilim ehli, devlet adamları ve halk tarafından da büyük bir hürmet gördü.

Şöhreti gün geçtikçe artan İmam-ı Gazali, nizamiye müderrisliğinde bulunduğu yıllarda, “Kitabü’l-Basit fil-Füru”, “Kitab-ül-Vesit, El-Veciz”, “Meahiz-ül-Hilaf” isimli kitapları yazdı.

Bu dönemde “Kitabu Fedaihil-Batınıyye ve Fedail-il-Müstehzariyye” isimli kitabını yazan Gazali, aynı zamanda Rumca’yı öğrenerek, eski Yunan ve Latin filozofların kitaplarının üstünde yaklaşık 3 sene incelemelerde bulundu. Bu incelemeleri esnasında ve neticesinde “Mekasid-ül Felasife” ile “Tehafüt-ül-Felasife” isimli kitapları kaleme aldı.

Gazali, Avrupalı filozofların, dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia ettikleri dönemde ilim ve felsefelerinin yanlış olduğunu ispat ederek, dünyanın yuvarlak olduğunu açıkladı. Karaciğerde kanın zehir ve mikroplardan temizlenip tazelendiğini, safra ve lenfle zararlı madde eriyiklerinin kandan ayrıldığını ve böylece dalağın, böbreklerin ve safra kesesinin rollerini, kanın madde miktarlarındaki oranın değişmesi sonucunda vücut sıhhatinin bozulacağı gibi tıp alanında pek çok konuyu da delilleriyle ortaya koydu.

İslam alimi Gazali ayrıca, diğer fen ilimlerinde de fikir ve bilgileri izah ederek kitaplarında yer verdi.

Allah’ın güzel isimlerini “El- Maksad ül-Esma” da anlattı

Yoğun geçen ilmi çalışmalarından sonra yerine kardeşi Ahmed Gazali’yi vekil bırakan Gazali, nizamiye müderrisliği görevine ara vererek Bağdat’tan ayrıldı. Çeşitli ilmi çalışmalar ve seyahatler gerçekleştiren Gazali, Şam’da kaldığı 2 yıl içinde en kıymetli ve tanınmış eseri olan “İhyau-Ulumi’d-din” isimli kitabını yazdı.

Şam’dan Kudüs’e giden Gazali, “Mufassıl’ul-Hilaf”, “Cevab-ul-Mesail” ve Allah’ın güzel isimleri olarak bilinen Esma’ül Hüsna’yı anlattığı “El- Maksad ül-Esma” adlı eserleri yazdı.

Gazali, Kudüs’te bir müddet daha kaldıktan sonra Hac vazifesini ifa ederek, Bağdat’a geri döndü. Nizamiye Medresesi’nde eğitim vermeye devam ederek, “İhyau-Ulumi’d-din” isimli kitabını öğrencilerine ders olarak okuttu.

Memleketi Tus’a tekrar dönen Gazali burada da “Ed-Dercülmerkum”, “El-Kıstas’ul-Müstakim”, “İslam’da Müsamaha Faysalü’t-Tefrika Beyne’l-İslam Ve’z-Zendeka”, “Kimya-yı Saadet” ve “Et Tibrul Mesbuk Fi Nasihatul Muluk” isimli eserlerini kaleme aldı.

Yaklaşık 10 sene süren çalışmalarından sonra Selçuklu veziri Fahr-ül-Mülk’ün ricası üzerine bir müddet daha Nizamiye Medresesi’nde ders veren Gazali, tasavvufu anlatan “Mişkatü’l-Envar” adlı eserini fikir dünyasına kazandırdı.

Son günlerini insanları irşad etmekle geçiren Gazali, bu süreçte “El-Munkız Mine’d Dalal”, “Selef’i Salihin Mezhebi Huccetu’l İslam”, ehli sünnete tabi olmayı anlatan “İnançta Hassas Ölçüler İlcamü’l Avam An İlmi’l-Kelam” isimli kitaplarını tamamladı.

Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevi’nin araştırmalarına göre Gazali, 457 kitap yazdı, ancak günümüze sadece 75 eseri ulaştı.

Gazali, zahir ilimlerde eşsiz bir alim olarak tanındı

Zahir ilimlerinde eşsiz bir alim olarak bilenen Gazali, tasavvuf ilimlerinde de mürşid olarak tanımlandı.

Nizamiye Medresesi’nde ders verdikten sonra doğduğu yer olan Tus’a dönen Gazali, 53 senelik ömrünün son yıllarını Tus’ta geçirmeyi tercih etti. Gazali, evinin yakınına bir medrese ve tekke de yaptırdı.

Büyük İslam mütefekkiri İmam-ı Gazali, 19 Aralık 1111’de hayata veda etti.

AA

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )