Nurdan Haber

MİLLİ EĞİTİM ŞURASINA AÇIK MEKTUPTUR

MİLLİ EĞİTİM ŞURASINA AÇIK MEKTUPTUR
Halil Köprücüoğlu( Halilkoprucuoglu@gmail.com )
27 Ekim 2021 - 11:38

MİLLİ EĞİTİM ŞURASINA AÇIK MEKTUPTUR

 

NurdanHaber – Haber Merkezi – Özel

Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 

1. Bütün kâinatta, bütün varlıklarda görülen, böyle ölçülü, nizamlı, süslü bir meydana gelişin; basit, adi, cahil maddelerden meydana gelmesinde(!) Mucizevîliğe, faydalılığa dikkat çekilerek, bunların arkasında yüksek bir ilim, mutlak bir Kudret ve İrade gerektiği, nazarlara, aklın önüne konmalı ki arkada, imtihan sırrı gereği, bu Dünyada görülemeyen Sanatkârı, idrakimizin önünde adeta canlansın!

2. İnsanlar asla failsiz bir fiil, öznesiz bir eylem görememektedir. Bir iğnenin yapılmasına bile bir fail, bir usta, bir özne muhakkak gereklidir.. Bu kesin ilmî bir haldir. Musa heykeli, milyarlarca dolara müşteri bulan sanat eserleri ne tesadüfen meydana çıkmış, ne kendi kendine oluşmuş, ne de yaratılan varlıkların toplu ismi olan Tabiat tarafından yapılmıştır. Hele çok sanatlı, çok hikmetli ve Eko Sistem içinde her şeyin birbiriyle çok ince ilişkisinin bulunduğu şartlarda her fiilin faili olması, hem de bütün fiillerin de O’nun kontrolünde yapılması, O’nun da mutlak seviyede İlim, İrade, Kudret sahibi olması gerekir ki bütün ders kitaplarında buna dikkat çekmek, Fen ve İlimlerin realiteye uygun doğru tesbitleri olan verileri, materyalist yorumlardan ayıklamak çok önemli ilmi bir çalışma olarak acilen yapılmalıdır.

3. Atomda, Elektron, Proton, Nötron ve sayısı ellileri geçen atom altı maddeler görünmüyor, ama bütün ilim dünyası onları, tezahürlerinden tereddütsüz kabul ediyor. Hatta belli bir –üslü boyuta gelince maddenin adeta yok olduğu sicim şeklinde titreşimler olduğu; madde enerji arası geçişlerin yaşandığı yıllardır ilmen ifade edilip kabullenilirken Bediüzzaman Hazretleri bütün Kâinatın bir büyük Kur’an olarak, bir kitap olarak okumasının usulünü anlatması neden bugünün her seviyedeki öğrencisine sunulmuyor.

4. Uzayda müthiş işler oluyor! Dünyanın özel durumu, hayata ve hatta insana göre, ince binlerce hikmet ve faydalılığa dayanan ayarla oluşması(!) arkasında, muhakkak yine mutlak İlim, Kudret ve İrade, hatta binlerce İsim ve Sıfatlı bir Usta aranmalıdır!

5. 250-300 milyar yıldızın, etraflarında pek çok gezegen ve onların etraflarında da Ay gibi pek çok uydularla Samanyolu Galaksimizde çok yüksek hızlarda birbirine çarpmadan, şöförsüz, kaptansız ve adeta yakıtsız manevra yaparcasına dönmesi asla dikkatlerden kaçmamalı. Sadece Dünyamız saatte yaklaşık 108.000 km hızla dönerken, ¾ ‘nü kaplayan suların, varlıkların, eşyanın dökülmemesine nasıl dikkat çekilmez!

6. Böyle müthiş bir Galaksiden Kâinatta 250-300 milyarın var olduğunu söyleyen ilim adamları, neden bu müthiş hareketliliğin, yıldızları sapan taşı gibi çeviren bir Zatın varlığına delil olduğunu nazarlara vermez? Batı’da ilmi verilere eklenen Materyalist yorumların temizlenip bu müthiş hadisat, idraklerin önüne muhakkak konulmalıdır. Hem de bütün ders kitaplarında.

7. Bu realitenin diğer felsefi akımlara ait sapkın ve ilmin verileri dışında tamamen materyalist fikirlerin yorumuna dayalı, ilmin gerçeğiyle hiç de alakası olmadığı halde öğrencinin önüne konması ilme aykırıdır. İlimler, böyle materyalist yorumlardan ayıklanıp gerçek verileriyle kitaplara girmelidir.

8. Hem şimdiye kadar, hayatın mümkün olduğu, Dünyamız dışında bir gezegen de bulunamamıştır. Bizim Güneş Sistemimizde de diğer gezegenler ya büyük olduklarından gazları kendilerine adeta yapıştırdıklarından veya küçük olduklarında çekim kuvvetlerinin tutamaması sonucu atmosferleri uygun halde değildir. Hem öyle zehirli ve uygun olmayan gazlar bulunmaktadır ki buralarda hayata imkân olmamaktadır. Güneşlerine mesafeleri de hemen hepsinde problemlidir.

9. Dünyamızın hikmetli eğikliği, faydalı büyüklüğü, maslahatlı güneş mesafesi çok dikkat çekicidir. Hiçbir gezegende olmayan su, bizim Dünyamızın yaklaşık 3/4’üzü kaplamaktadır. Bütün canlılar da suya uygun yaratılmıştır. Devamlı ve hikmetli bir devir daim içindedir. Milyarca ton su buharlaşırken temizlenir, mermi gibi düşmesi gerekirken çiçek yapraklarını bile kırmadan yere indirilir, toprak tabakalarından faydalı pek çok mineral de alarak bize, hayvanlara, bitkilere adeta sunulur. Daha alçak-yüksek basınç oluşmasını, aralarında hava akımı meydana getirilmesini, bulutların o rüzgâr denilen hava akımlarıyla havaya binip canlılara ulaşmasını anlatsak sevinç ve heyecandan dudaklarımız uçuklar!

10. Hele Dünya’mızın merkezindeki taş ve demir gibi ağır maddelerin ateş halinde, eriyik tarzda bulunduğu Magma’mızın, öldürücü Güneş Radyasyonuna Kalkan oluşturması; Ozon gazının atmosferimizde dağılmadan 22.km.de balon gibi durup zararlı ışınlardan bütün canlıları koruması, muhakkak öğrencimizin, hatta insanımızın nazarlarına arz edilmeli. Buna dönüş hızı, gece gündüz süreleri, mevsimlerin oluşması vb. pek çok şey de eklenmelidir.

11. Asırlardır bunlar, bu doğru ilmi veriler adeta insanlıktan gizlenircesine okul kitaplarında bulunmamıştır. Tam aksine bütün bu harika, mucizevî oluşumların materyalist yorumlarla akla, mantığı, ilme aykırı tarzda anlatılmaya, en üstün varlık olan insan aldatılmaya çalışılmıştır. Bütün bunlar realiteye uygun, ilmin gerçek verilerine saygılı bir şekilde Bediüzzaman Hazretlerinin kitaplarında bulunmaktadır. İstenirse bütün kitaplara, öğrenci seviyelerine uygun tarzda, ilmin aslına bir zarar getirmeden metinleri süratle çalışılıp arz edilebilir

12. Bütün canlıların anne rahimlerinde bir damla sudan bütün hayati organlarıyla trilyonlarca hücreden vücutlarının teşekkülü, meydana gelmesi… hem Ustalarının varlığına, hem de öldükten sonra dirilmeye harika delil olması söz konusu iken, sadece Kutsi Kaynaklardan bazı ayet ve Hadislere dayanılarak anlatılması, nefsimizden, kainattan harika örneklerle ortaya konmaması anlaşılır gibi değildir. –ki bunların yüzlerce örneği Bediüzzaman’ın eserlerinde vardır- Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’an tefsirinde bu meseleler çok açık olarak ortaya konmuştur. Onlardan istifade edilmesi zarurettir.

13. Kışın ölen yeryüzünün baharda tekrar yeniden hayat bulup dirilmesi, Kur’an’ımızda sarih olarak anlatılırken, neden asırlar öncesinin usulüyle anlatılması anlaşılamazdır.

14. Edebiyat kitaplarında Bediüzzaman’ın bu asrın idrakine uygun ispat esaslı bazı metinleri neden konamaz. Tamamen akıl ve ilimle ve dahi kalple tam örtüşen inancın temel esaslarına ait bazı parçalar metin olarak konsa muhatabı öğrenciler sapkın ideolojilerden kurtulup doğru bir inanca kolayca geçebilir.

15. Felsefe kitaplarında, Dinlerin bu Yaratıcının var ve bir oluşuyla ilgili temel felsefesi, mesela ülkemiz insanlarından Bediüzzaman Hazretlerinin Tabiat Risalesi ve ilgili diğer metinlerle ortaya koyduğu İslam Felsefesi, neden ortaya konmaz.

16. İlahiyat Fakültelerinde, İmam Hatip Okullarında hala asırlar öncesi tarzda eğitim müfredatı oluşu, tebliğ veya İrşat derslerinin bu asrın hakikati arayan insanına ispat etme yoluyla yenilenmemesi bizim eksiğimiz değil midir?

17. Bediüzzaman’ın en büyük hedeflerinden birisi olan, eğitimimizin materyalist yorumlardan kurtarılması, gerçeğin, realitenin tespiti olan ilmi verilerin doğru bir din anlayışıyla mezcedilerek sunulması için “Medresetü’z Zehra Projesi” çok önemlidir.

18. İlim ve Dinin mezcinin gerçekleştiği eserleri ortaya konulmalıdır. Şimdiye kadar devletimizin idarecileri buna fırsat vermemiştir. Şimdi ise Diyanet İşlerimiz tarafından kendi ülkemizin insanlarından olan, bütün Batı ve Doğu ülkelerinde ve bilhassa çoğunun üniversitelerinde sayısız Sempozyumlar gerçekleştirilip, İslamiyet’in bu asrın idrakine uygun bir takdimini yapan Bediüzzaman Hazretlerinin bu konudaki felsefesi dünya insanına anlatılmaya çalışılmıştır.

19. İlmin, Fennin Asırlardır birikmiş verilerini, Materyalist yorumlardan temizleyip, harikalıklara, mucizevî oluşumların arkasındaki hikmetliliğe, İnce faydalılıklara, yüksek İlme, İrade ve Kudret’e fıtri ve mantikî olarak dikkat çekmek, Hakikate ulaşmak için, bu, idrakimizi, ilmî gerçeğe uygun olarak uyandırmak tarzına zaruret olduğuna inanıyorum.

20. Deizm, Ateizm ve Agnostik düşünce gibi yaratılış ile ilgili bütün felsefi akımların iddiaları Tabiat Risalesinde üç temel esasta toplanmaktadır:
• Tabiat Yapıyor (!)
• Sebepler Yapıyor (!)
• Kendi kendine olup bitiyor(!) …

21. Bu asla ilmen ispatı yapılamayan, sapkın üç iddia çürütülürse geriye bir Yaratıcının varlığı kalmaz mı? Bu tarz bir ispat ilmi değil midir

22. Hem insanlıkla beraber dinler oluşmuş. Ülkemizde Urfa yakınlarındaki Göbekli tepede bulunan çok eski tarihli mabet kalıntıları bu tezimizi ispat etmeye yetmez mi?
• İlmin verilerine göre insanlığa 124.000 Peygamber gelmiş, Hem de Yaratıcının kendilerine vermesiyle oluşan Mucizeler ve doğru, aklî, ilmî tebliğlerle vazifeli oluşlarını ispat etmeleriyle de bu 4. yol doğrulanmış olmuyor mu?• Halen hükmünü icra eden üç büyük ve semavi Din olan İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik de; bütün insanların, asırlardır tâbi oldukları bu üç semavi dinin mensuplarının sayısı kahir insan ekseriyetini kapsadığı ve bütün bu semavi dinlerde Yaratıcının varlığı ve birliği tartışmasızca kabullenildiği halde Materyalist temelli düşüncelerin ne kadar önemi olabilir. Onların yanında asrımızın eserlerinden neden doğru bir felsefe, doğru bir din anlayışı hem de fen ve ilmin verileriyle anlatılmasın!

23. Neden Peygamberimizin (ASM) hayatı, adeta onun kendisi için sadece toplam iki ay kadar süren savaşlarına münhasırmış gibi anlatılmamalıdır.. Ailesine ait bilgiler isim ve tarihleriyle basit tarzda anlatılır da O’nun mucizevî hayatı, Şahs-ı Manevisi neden ortaya konamaz. Sünnet-i Seniyye’sinde, son ilmi verilerin çok daha üstünde hakikatler olduğu neden araştırmacı bu asrın insanına hitap edecek tarzda işlenemez. Hikâyelerle tam ortaya konamayan, fakat asırlardır hep öyle anlatılan, bin mucizeli bir Peygamber oluşu insanlığa muhakkak tam ve doğru olarak anlatılmalıdır.

24. Öldükten sonra dirilmenin, Haşrin, mümkün olduğu, gözümüzle görürcesine, kâinat kitabından yüzlerce örnekle anlatılışı, kışın adeta ölen yeryüzünün baharda dirilmesi haşre misal olarak eğitimimize girmelidir. “Çürümüş kemikleri kim diriltecek” sorusunun izahlı cevabı insanlığa sunulmalı, bu çıldırmış insan, dünyayı yağmalamaya kalkan Batı veya Doğunun şaşırmış devletlerinin hesap gününden ders çıkarabilmesi sağlanmalıdır. Çünkü onların bozulmuş, insan eliyle değiştirilmiş Semavî Kitaplarında haşrin doğru anlatımı, ispatı yoktur. Bütün insanlığın ve medeniyetlerinin terbiyesinde, saadetin hepimiz için topyekûn temininde bu mana çok, ama çok önemlidir.

25. Bütün bu bunlar, Tevhid, Nübüvvet, Haşir ile İbadet ve Adalet olarak ortaya konan Dinin dört temel meselesi Bediüzzaman’ın eserlerinde tam ve doğru olarak ispat yoluyla bir doktora tezinden asla aşağı kalmayan bir vukufiyetle ortaya konmaktadır. Bunların İlahiyat tahsilinin bütün safhalarına, İlim ve Fen kitaplarının hemen bütün konularına o Fenlerin gerçek verilerine hiçbir zarar vermeden mezc edilerek fitri bir şekilde konması mümkündür. İnsanlığın sulh ve sükûnu, saadeti için, Fakir ve zengin arasındaki dengenin sağlanması, soğuk veya sıcak savaşların durdurulması, adaletin bütün dünyada sağlanması için bu manalara çok ihtiyaç vardır. Buna müsaade edilirse bu kitapları bizler yapabiliriz.

26. Hem Materyalist esaslı efkârda, sebeplerde tezahür etmiş gibi görülen(!) vehmî Kudrette, daha kendisi ve temel parçacıkları ve henüz elli sayısının üstünde bir miktara ulaşan parçacıklarıyla baş köşede oturan acz ve fakr içindeki, cansız atoma verilemeyeceği bu eserlerde ortaya konmuştur. Zaten atoma, alt yapısına ve içine bile tam ulaşılamamış, girilememiş, görülememiş iken bütün ilim adamlarının o görülemeyen akılsız, ilimsiz, iradesiz cansız şeylerin tezahürlerinden, tesirlerinden var oluşlarına, vücutlarına kesin hükmüyle bakmaları O’nun eserlerinde 90 yıl kadar önce çürütülmüştür..

27. Buna rağmen, bütün kâinatın mucizevî şekilde çok nizamlı, intizamlı, nitelikli, hikmet ve maslahatlı, faydalılıklarla yaratılması, Eko Sistem diye adlandırılan bütün varlıkların, bütün eşyanın, bütün yaratılmışların, bir biriyle çok ince ölçülerle ilişkili oluşu da söz konusuyken; bir Kudsî Hadisteki “Ben, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim…” mealindeki ifadeyle tamamen örtüşen bu çok dikkat çekici hal bütün insanımızın önüne hiç olmazsa eğitimi sırasında konulmalıdır.

+++++++++++++++++++++
Münih Teknik Üniversitesinden Fizikçi Prof. Ulrich Walter, bir ilmi makalesinde; kâinatta TESADÜFÜN asla mümkün olmadığını anlatmıştır.
“ Bizim varlık sebebimiz tamamiyle tesadüf mü yoksa Vücubiyet midir? Kainatın çok ince hesaplarla bize göre ayarlandığı görülüyor ki bu aslında tesadüfü devre dışı bırakıyor….” demektedir.
Biyolojik olarak çok yüksek komplike varlıklar olan biz insanların çok belirli özelliklere sahip bir kânata ihtiyacı vardır. İçinde yaşadığımız dünya tam da varlığımızı sürdürebilecek özelliklere sahiptir.

Dünyamızı İdare Eden Güçler, Atom enerjisi, Elektro Manyetik Dalgalı Elektrik gücü, Zayıf Atom gücü ve Çekim Gücü (Gravitasyon)’dur….
Burada verilen 1 şiddetinde Atom enerjisi gücü genel olarak mukayese amaçlı kullanılır. Elektrik gücü, Atom Enerji gücünden 100 defa daha azdır ve elektro-manyetik dalgalar da elektrik gücünden 100 defa daha azdir. Gravitasyon-Çekim gücü farklı bir alanda tesirini göstermektedir. Bu çekim gücü o kadar zayıftır ki, bazı zerreler için hiç bir şey ifade etmez. Buna karşılık onun da elektrik gücü gibi, prensipte sonsuz bir yayılma gücü vardır. Atom enerjisi ve zayıf güç mikroskobik aralıklarla tesirini göstermektedir…
Hiçbir insan diğer bir insan tarafından elektrik olarak çekmez ve itmezler.Buna karşılık Gravitasyon gücü daima çekicidir, yani her zaman additiftir, yani dünya veya daha büyük kütlelerde dominantlığını makro-kozmosta gösterir. Fakat atomlardaki bu çok küçük güçlerde en küçük bir değişim her şeyin yok olması için yeterlidir…

Ellerini başına koy ve düşün: Bu kesinlikle tesadüf olamaz. Eğer 6600 milyon kâinatlar olsaydı. Sadece bu kâinatlardan birisinde güç dengeleri birbiriyle öyle uyumlu olacak, ta ki bizim hayatımız ortaya çıksın. İste tam tamına bu kâinat bizim kâinatımızdır. Bunun yanında, ortalama 14 Milyonda bir ihtimalle, Loto’da 6 tutturabilmek, daha sönük kalır.
İste dünyamızla ilgili durum da tam böyledir. Burada birisi çıksın ve bize, bizim varlık sebebimiz tamimiyle tesadüfîdir desin! Tam aksine bir durum burada söz konusudur. Fiziki büyüklük ve değerleri öyle ince hesaplarla birbirine bağlanmıştır ki, onlar öyle kat’i ince hesaplarla yaratılmışlardır, böylece biyolojik hayat ve yaratılışın tacı (insan) ortaya çıkabilsin. İşte bu izah tarzı mümkün olan açıklamaların en doğrusudur.

Bununla alakalı ilim dalına Teleoloji denir. Belli hesaplarla hedefe kilitlenmiş bir Evolüsyon bir Yaratıcıyı gerektirir ki, iste o Yaratıcının asil maksadı budur. Dinlerin böyle bir sonuca yönelik yaratılışı ders vermeleri kati olarak kimseyi şaşırtmamalıdır,,,” demekte, bu mealinde kesin ifadeler kullanmaktadır.
++++++++++++++++++++++
Biyoloji İlmi de 2000’lerin başında ulaştıklarını ortaya koyarken TESADÜFÜ ret ederler. Dr. Tevfik Tezcan bir dergide: “Protein katlanma problemi son otuz yılda çözülemeyen en girift problemlerden biridir. Bu probleme mevcut istatistikî mekanik ve fizik teorileri, çözüm üretmekte yetersiz kalmaktadır. Çünkü proteinlerin katlanması TESADÜFLERE verilemeyecek kadar girifttir.” denmektedir.

(Bkz:

1-Protein Bilgi Bankası (PDB)  http://www.rcsb.org/pdb/molecules/molecule_list.html

2-“Protein Folding”, Susan Cates, Rice Üniversitesi

3-“Hayatın Üretim Mesajını Çözmek”, David Brown, The Washington Post.)


 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )