Nurdan Haber

Boğulmak

Boğulmak
07 Aralık 2015 - 9:17

Yüzme biliyorsanız, suya girme cesâretini bulmuşsunuz demektir. Çünkü,
suya girmeden yüzme öğrenilmez. İlk cesâreti gösterdiğinize göre,
zorlukları yenme azmini taşıdığınız anlaşılır. Yüzmeyi öğreninceye
kadar, kim bilir, kaç kere su yutmuş; boğulma tehlikesi
atlatmışsınızdır. Yüzmeyi öğrenmenizle birlikte kendinize güvenmeye de
başlamışsınızdır. Ama, ya tecrübenizle veyâ başkalarının tavsiyesi
ile, her suya girilmemesi gerektiğinin de farkındasınızdır.

Cenâb-ı Hakk’ın sevki ile, insanlar gönüllerinde yatan gàyelere doğru
bir yol tutarlar. Çok şükür ki, bizlere de, muhterem okuyucularım,
Yüce Rabbimiz, dünyâda insanca yaşamak ve âhirete azık hazırlamak için
çalışmayı nasîp kılmıştır… Mâdem ki, böyle ulvî bir yola sevk
edildik; ilerlememize faydası dokunmayan ve amacımıza hizmet etmeyen
diğer işleri, diğer insanlara bırakmalıyız. Biz, kendimize düşen
görevi en iyi şekilde yerine getirme çabasında olmalıyız.

Kendimize, âilemize, akrabâmıza, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza,
dindaşlarımıza, insanlığa ve geride kalan bütün yaratıklara karşı ayrı
ayrı ehemmiyette, ayrı ayrı öncelikte vazîfelerimiz varlığını
bilmekteyiz. Nûr Üstâd’ın tâbiriyle, en küçük dâirede en büyük vazîfe
vardır. Sıralamanın sonuna gidildikçe görevin ve sorumluluğun
küçüldüğünü görürüz.

Yalnız bu günlerde değil, dünyâya baktığımız her zaman dilimi içinde,
insanın ilgisini çeken, câzibedâr fakat kıymetsiz pek çok konu önümüze
çıkmaktadır. Âdetâ, bir yol kesen gibi, hedefimizden bizi vazgeçirmek,
görevlerimizi îfâdan bizi alıkoymak, maddî ve mânevî kıymetlerimizi
yağmalamak isteyen bu geçici ve aldatıcı hâllere aklımızı, kalbimizi,
duygularımızı bağlamamak gerekir. Bize verilen sürenin ne zaman sona
ereceğini bilemediğimiz gibi, âkıbetimizden de emîn olamayız. Dâimâ,
yolcuya yaraşan hâllerde bulunmayı zarûret saymalıyız. İster ecel,
ister saâdet, ister felâket; hangisi bize ulaşırsa ulaşsın, bizi
istikàmet üzere bulmalı. Nöbetçi, en büyük kumandan da gelse, nöbet
mahallini terk etmez, silâhını bırakmaz…

Kàbiliyeti olan insanlar, kendilerine uygun sâhalarda faâliyet
gösterirse, hem kendilerine hem çevrelerine faydaları dokunacaktır.
Bir topluluğun içinde de, muhtelif yeteneklere sâhip insanlar bulunur.
Herkesin aynı derecede ve aynı mahârete sâhip olması ne lâzımdır, ne
beklenir. Bu sebeple, birlikte yol aldığımız arkadaşlarımızdan
bâzılarının bizim ilgilenmediğimiz konulara eğilmesi tabiîdir. Onların
bizim başaramadıklarımızı yapması da bir nîmettir. Bizi bir takım
külfetlerden kurtarır.

Cemiyetin idâresi husûsunda da bu, böyledir.
İnsanları idâre sanatına, umûmî ismiyle, siyâset denmektedir.
Topluluğun işlerini omuzlayacak, onları düzenleyecek, en hayırlı
şekilde sonuçlandıracak insanların bu mesleğe yönelmeleri gerekir.
Beceriksizleri, kötü niyetlileri, başarıya ulaşamayanları bünye
kendiliğinden dışarıya atacaktır. Onların, âit oldukları vâdîde
bulunmaları içtimâî kànûnlarla sağlanacaktır. Bu bakımdan, bizim bu
kabil geçici, esassız, alâkamıza değmeyen konularda aslî
vazîfelerimizi aksatıp, terk edip, vaktimizi boşa harcamamız câiz
değildir. Hele bir de yüzmeyi iyi bilmiyorsak, bu bulanık ve
girdapları bol meçhûl sulara dalmak akıl kârı değildir.

Kendimizi mânâsız, lüzumsuz, mâlâyânî, boş, mes’ûliyetli, zararlı
işlerden sakınmak bir insanlık görevi değil midir? Allâhu Teâlâ,
nefsimizi tehlikeye atmamamızı emretmiş değil midir? İşleri ehline
emânet etmek inançlarımıza uygun değil midir? Bırakalım, bu gibi
görevleri, fıtratları uygun şahıslar yapsın. Biz pencerelerden
seyredelim!

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )