Nurdan Haber

Risale-i Nur Külliyatı’nın telif tarihleri

Risale-i Nur Külliyatı’nın telif tarihleri
26 Ocak 2016 - 8:11

ESKİ SAİD DÖNEMİ ESERLERİ

Eserin Adı – Telif Tarihi – İlk Baskı Tarihi

– Divan-ı Harb-i Örfî (1909/1911)

– Hutbe-i Şâmiye (1911/1911 Ar.)

– Devâü’l-Ye’s (1911/1911)

– Münâzarat, (1911/1911)

– Muhâkemât, (1911/1911) Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (bk. Tarihçe, /280); Hâlbuki bende “Konstantiniyye Matbaa-i Ebuzziya, (Osmanlıca’dan Latince’ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş.) 1327/1911” tarihli Muhâkemât mevcuttur. Şahiner’de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. (bk. Şahiner, s. 117),

– Reçetetü’l-Avâm (1911/1912 Ar.)

– Reçetetü’l-Havass (Saykalü’l-İslâm) (1911/1912 Ar.)

– Nutuk- 1 (1908-1909/1912)

– Teşhîsü’l-İllet (1911/1912)

– İşârâtü’l-İ’câz fî Mazanni’l-Îcâz (1914-1916/1918)

– Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı (1919/1919)

– Noktatun min Nuri Mârifetillah (Nokta) (1919/1919)

– Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler (1920/1920)

– Sünûhat (1920/1920)

– Hutuvât-ı Site (1920/1920)

– Hakikat Çekirdekleri-2 (1921/1921)

– Kızıl İ’câz (1899/1921)

– Lemeât (1921/1921)

– Şuaat (1921/1921)

– Rümûz (1921/1921)

– Tulûat (1921/1921)

– İşârât (1921/1921) (Badıllı, Eski Said’in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır. (bk. a.g.e., 1/354) Abdurrahman Nursî’nin yazdığı Tarihçe-i Hayat’ın zeylinde bu eser de yazılmıştır. (bk. Abdurrahman, s.680)

– Katre (1922/1922 Ar.)

– Zeylü’l-Katre (1922/1922 Ar.)

– Habbe (1922/1922 Ar.)

– Zeylü’l-Habbe (1922/1922 Ar.)

– Zerre (1922/1922 Ar.)

– Şemme (1922/1922 Ar.)

– Zeyl (1922/1922 Ar.)

– Zühre (1923/1923 Ar.)

– Zühr’enin Zeyli (1923/1923 Ar.)

– Hubab (1923/1923 Ar.)

– Zeyl’l-Hubab (1923/1923 Ar.)

Lemeât, Tulûat, Sünûhat, Nokta, Kızıl İ’câz, Rumuz, İşârât, Hutuvât-ı Site, Hakikat Çekirdekleri -birinci cüz, ikinci cüz- adlı eserler, Bediüzzaman Darü’l-Hikmet’te iken kaleme almıştır.(bk. A. B., s.680. Adı geçen eserlerle birlikte Münâzarat, İki Mekteb-i Musibetin Şehâdetnâmesi, Nutuklar, Makalelerve Muhâkemat adlı eserler de Eski Said’in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Âsâr-ı Bedîiyyeadlı mecmuada toplanmıştır.)

Ayrıca 1899-1906 yılları arasında yukarıda adı geçen “Kızıl İ’câz” adlı Arapça kitabının yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan “Tâlikat” adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif ettiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir. Risale-i Nurları Arapça’ya çeviren değerli ilim adamı İhsan Kasım Salihî’nin “Saykalü’l-İslâm” adı ile neşrettiği bir mecmuada, “Tâlikat” isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said’in elimizde mevcut eserlerin sayısı otuz dört tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle bu sayı otuz altıdır. (Eski Said’in eserleri için bk. Badıllı, Mufassal Tarihçe, 1/130, 280, 354.)

YENİ SAİD DÖNEMİ ESERLERİ

Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949’a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.

Eserin Adı – Telif Tarihi

– et-Tefekkürü el-İmaniyyu er-Refî’ (1918-1930)

– Nur’un İlk Kapısı (1925)

– Sözler (1926-1930)

– Mektubat (1929-1934)

– Barla Lahikası (1926-1935)

– Lem’alar (1932-1936)

– Şualar (1936-1949)

– Kastamonu Lahikası (1936-1943)

– Emirdağ Lâhikası-I (1944-1947)

– Emirdağ Lâhikası-II (1949-1960)

– Nur Aleminin Bir Anahtarı (1953)

Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfındayüz yirmi altı eser telif etmiştir.(bk. Badıllı, Tarihçe, 2/709) Abdulkadir Badıllı’nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzaman’ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196’dır.(bk. Badıllı, Mufassal Tarihçe, a.g.y.; Bediüzzaman’ın eserleri için ayrıca bk. Şahiner, a.g.e.; S. Recep, a.g.e.; el-Aşur, a.g.e. el-Vasîf, a.g.e.; Asım el-Hüseynî, a.g.e.)

 

SÖZLERİN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Eserin / Risalenin Adı – Telif Tarihi – Telif Yeri

– Birinci Söz – 1926 – Barla

– On Dördüncü Lem’a’nın İkinci Makamı -1934 – Barla (Tahminen)

– İkinci Söz – 1926 – Barla

– Üçüncü Söz – 1926 – Barla

– Dördüncü Söz – 1926 – Barla

– Beşinci Söz – 1926 – Barla

– Altıncı Söz – 1926 – Barla

– Yedinci Söz – 1926 – Barla

– Sekizinci Söz – 1926 – Barla

– Dokuzuncu Söz – 1926 – Barla

– Onuncu Söz – 1928 – Barla (1342)

– Onuncu Sözün İkinci Zeyli – 1935-36 – Eskişehir Hapsi

– Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli – 1936 – Eskişehir Hapsi

– Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli – 1927 – Barla

– Onuncu Sözün Beşinci Zeyli – 1934 – Barla

– On Dördüncü Sözün Zeyli – 1933 – Barla

– On Sekizinci Söz – 1927 – Barla

– Yirminci Sözün Birinci Makamı – 1930 – Barla

– Yirminci Sözün İkinci Makamı – 1926 – Barla

– Yirmi Birinci Söz – 1926 – Barla

– Yirmi İkinci Söz – 1926 – Barla

– Yirmi Üçüncü Söz – 1929 – Barla

– Yirmi Beşinci Söz – 1927 – Barla

– Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli – 1938 – Kastamonu

– Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli – 1943-1944 – Denizli Hapsi

– Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli – 1929 – Barla

– Yirmi Sekizinci Söz – 1928 (Tahminen) – Barla

– Yirmi Dokuzuncu Söz – 1928-1930 – Barla

– Otuzuncu Söz – 1928-30 – Barla

– Otuz Birinci Söz – 1928-30 – Barla

– Otuz İkinci Söz – 1928-30 – Barla

– Otuz Üçüncü Söz – 1928-30 – Barla

Not: Sözler, genel olarak 1926-1934 Barla döneminde tamamlanmıştır.

MEKTUBAT’IN TELİF TARİHLERİ

– Birinci Mektup – 1929 – Osmanlıca Lem’alar

– İkinci Mektup – 1930 – Son Şahitler, s. 754

– Üçüncü Mektup – 1930 – Aynı eser, s. 67

– Çam Dağı’nda yaz ayları, – 1930 – Aynı eser, s. 67

– Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar – 1930-1931 – Tahminen

– Dokuzuncu Mektup – 1930 – Son Şahitler, s. 47

– On Üçüncü Mektup – 1929 – Mektubat, s. 48

– On Altıncı Mektup – 1930-1931 – Mektubat, s. 47

– On Altıncı Mektubun Zeyli – 1931 – Osmanlıca Lem’alar, s. 96

– On Yedinci Mektup – 1930 – Son Şahitler-3, s. 43

– On Dokuzuncu Mektup – 1929 – Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 70

– Yirminci Mektup – 1928 – Aynı eser, s. 78

– Yirmi Üçüncü Mektup – 1933 – Son Şahitler-1, s. 42

– Yirmi Dördüncü Mektup – 1928 – Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78

– Yirmi Altıncı Mektup – 1932 – Aynı mektubun ifadesi

– Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım -1931 – Aynı mektubun ifadesi

– Yirmi Yedinci Mektup – 1929-1960 – Lâhikaların tamamı

– Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça – 1931 – Tahminen

– Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça – 1933 – Aynı mektubun ifadesi

– Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım – 1934 – Son Şahitler, s. 42

– Otuzuncu Mektup, (İşaratü’l-İ’caz)- 1916 – Baskı tarihi

– Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat – 1921 – Baskı tarihi

– Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)- 1929 – Tahminen
LEM’ALAR’IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

– Birinci – Dördüncü Lem’alar – 1932 – (Tahminen)

– Beşinci ve Altıncı Lem’alar – Te’lif edilmediler

– Yedinci Lem’a – 1932 – Osmanlıca Lem’alar, s. 79

– Sekizinci Lem’a – 1933 – Osmanlıca Lem’alar, s. 79

– Dokuzuncu Lem’a – 1932 – Osmanlıca Lem’alar, s. 79

– Onuncu Lem’a (Şefkat Tokatları) – 1934 – (Tahminen)

– On Birinci Lem’a – 1933 – (Tahminen)

– On İkinci Lem’a – 1934 – Barla Lâhikası

– On Üçüncü Lem’a (Hikmetü’l-İstiaze)-Tesbit edilemedi

– On Dördüncü Lem’a – 1934 – (Tahminen)

– On Beşinci Lem’a [Sözler, Mektubat ve Lem’aların (On Beşinci Lem’a’ya kadar) fihristidir.]

– On Altıncı Lem’a – 1934 – (Tahminen)

– On Yedinci Lem’a – 1933 – Osmanlıca Lem’alar, s. 346

– On Sekizinci Lem’a – 1934 (Kasım) – Osmanlıca Lem’alar, s. 79

– On Dokuzuncu Lem’a – 1934 – Ramazandan sonra Isparta’da

– Yirmi ve Yirmi Birinci Lem’alar – 1934 – Isparta

– Yirmi İkinci Lem’a – 1934 – Isparta

– Yirmi Üçüncü Lem’a – (Tespit edilemedi)

– Yirmi Dördüncü Lem’a – 1934 – Isparta

– Yirmi Beşinci Lem’a – 1934 – Isparta

– Yirmi Altıncı Lem’a – 1934 – Isparta (Ekser ricaları)

– Yirmi Yedinci Lem’a – 1935-1936 – Eskişehir Müdafaanamesi

– Yirmi Sekizinci Lem’a – 1935 – Eskişehir Hapsinde

– Yirmi Dokuzuncu Lem’a – 1935 – Eskişehir Hapsinde

– Otuzuncu Lem’a – 1935-36 – Eskişehir Hapsinde

– Otuz Birinci Lem’a (Şualar) – 1935-1936 – Eskişehir Hapsinde

– Otuz İkinci Lem’a – Bir cihette matbu Lemeat eseridir

– Otuz Üçüncü Lem’a – 1921-1923 – Mesnevî-i Arabî

 

ŞUÂLARIN TELİF TARİHLERİ

– Birinci Şuâ – 1936 – Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)

– İkinci Şuâ – 1936 – Eskişehir hapsi

– Üçüncü Şuâ – 1937 – Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47

– Dördüncü Şuâ – 1938 – (Tahminen)

– Beşinci Şuâ – 1938 – Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)

– Altıncı Şuâ – — – (Tesbit edilemedi)

– Yedinci Şuâ – 1938

– Sekizinci Şuâ – 1942 – Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 90

– Dokuzuncu Şuâ – — – (Tesbit edilemedi)

– Onuncu Şuâ – 1940 – (Tahminen)

– On Birinci Şuâ – 1943-1944 – Denizli hapsi

– On İkinci Şuâ – 1944 – Denizli hapsi

– On Üçüncü Şuâ – 1943-1944 – Denizli hapsi mektupları

– On Dördüncü Şuâ – 1948-1949 – Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları

– On Beşinci Şuâ – 1949 – Afyon hapsi

ASÂ-YI MÛSÂ’NIN TELİF TARİHLERİ

– Asâ-yı Mûsâ’dan 1. Kısım (On Birinci Şuâ) -1943-1944 – Denizli hapsi

– Birinci Hücceti İmâniye (Yedinci Şuâ’dan)-1938 – Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 90

– İkinci Hüccet-i İmâniye(Otuz İkinci Söz’den)-1928-1930 – Barla

– Üçüncü Hüccet-i İmâniye (Yirmi Üçüncü Lem’a) – (Tespit edilemedi)

– Dördüncü ve Beşinci Hüccet-i İmâniyeler – 1935-1936 – Eskişehir Hapsinde (Otuzuncu Lem’a’dan)

– Altıncı Hücceti İmâniye – 1928 (1342) – Barla (Onuncu Söz’den)

– Yedinci Hüccet-i İmâniye – 1928-1930 – Barla (Otuz Üçüncü Söz’den)

– Sekizinci Hücceti İmâniye (Üçüncü Şuâ) -1937 – Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47

– Dokuzuncu Hücceti İmâniye (Dokuzuncu Şuâ) – Tesbit edilemedi

– Onuncu Hücceti İmâniye (Yirminci Mektup) -1928 – Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78

– On Birinci Hücceti İmâniye – 1926 – Barla (Yirmi İkinci Söz’den)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )