Nurdan Haber

Nur topu gibi doğan “Nurdanhaber.com” üzerine..

Nur topu gibi doğan “Nurdanhaber.com” üzerine..
21 Ağustos 2015 - 7:14

Nur ikliminde yeşermeye başlayan değişik nurlu siteler nurdan beslenen gönülleri mesrur etmektedir. Bunun bir halkası da “Nurdanhaber.com” sitesi olarak yayın hayatına ilk adımı atmış bulunmaktadır. Sahiplerini, kurucularını, çalışanlarını tebrik eder, nurani hizmetlere, uhuvvete, barışa, hak ve hakikate hizmet etmeye muvaffak olmalarını niyaz ederiz.

Dünyamız, özellikle bu çağda fikir ve kalem üzerinde deveran etmektedir. Dünyanın manevi yörüngesinden çıkmaması için, hakikat güneşinin cazibesi etrafında hareket etmek durumundadır.

İlimlerin güneşi Kur’an ve iman ilmidir. Bu ilimin cazibesine kapılan her fikir rotasından kaymaz bir yıldız mesabesindedir. Bu yıldızların çokluğu nispetinde dünyamızın sağlam bir yörüngede hareket etme imkânı doğar. Müspet rekabet zeminini hazırlayan eller ne kadar fazla olursa, güzel işler o nispette fazla yapılır. Hakkın hatırı âli tutulduğu zaman, hakikatin hizmeti esas olduğunda, ilahi rızanın kazanılması hedefe yerleştirildiğinde, kardeşlik mihveri etrafında serpilen ihlas gülleri açacak ve hakikat bahçelerinde farklı çiçekler boy gösterecektir. “Evet üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz onbir kıymet alır. Dört kerre dört ayrı ayrı olsa, onaltı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksad ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dörtbin dörtyüz kırkdört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi.. hakikî sırr-ı ihlas ile, onaltı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.”(Lemalar, 161). Bu nurani kuvvet, Muhammedi ruh gölgesinde, Kur’anın ışığında açılan Nurlu çiçeklerin uhuvvet meyvelerini ümmetin ellerine uzatacaktır. Ehl-i sünnet çizgisinde, sünnet-i seniyye rotasında, Kur’an’ın mihverinde, Risale-i Nur ekseninde dokunan bir nakş-ı imani ve bir hülle-i insani asrın gecesini gündüze çevirebilir.

Çünkü “…maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) -âsârının şehadetiyle- hayat-ı kâinatın hayatıdır ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.) şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur. Ve vahy-i Kur’an dahi, -hayatdar hakaikının şehadetiyle- hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır”( Sözler,109 -110).

-Bundan böyle müspet değerlere sahip olan sistemler geleceğin hâkimi olmaya adaydır. Bu müspet/pozitif değerlere sahip olanlardan biri ilim sistemi, diğeri ise İslâm dinidir. Çünkü bu günkü gidişattan da anlaşılıyor ki, “Nev’-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir”(Sözler, 264 ). Demek geleceğe damgasını vuran sistemlerden biri müspet ilimdir.

Müspet değerlere sahip diğer unsur ise İslam dinidir. Bilimsel keşifler sayesinde hakikate dair işaretleri daha da parlayan, hakikatleri daha da ortaya çıkan ve bütün prensiplerini akla kabul ettiren Kur’an ve onun rehberliğini esas alan İslam dini de geleceğin hâkimi olmaya namzettir. Zira, Silm kökünden gelen İslam dininin adı da bu dininin bir barış, güven ve huzur sistemi olduğunu göstermektedir.

Çünkü “İki dehşetli harb-i umumînin neticesinde beşerde hâsıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle kat’iyyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna’ eden Kur’an ile bir musalaha yapar veya tâbi’ olabilir”(Emirdağ Lahikası-2,72 ).

Bediüzzaman hazretlerinin bir asır önce tespit ettiği üzere, üç düşmana karşı üç silahı kuşanmak geleceğin inşası için büyük öneme sahiptir.

-Evet, genelde bütün insanlığın, özelde İslam âleminin en büyük düşmanı Cehalet, Zaruret ve İhtilaftır. Bunlarla mücadele etmek için İlim, Sanayi ve İttihat silahını kullanmak gerekir. İstikbalde bu üç düşmanı mağlup edecek donanıma sahip olan İslam dini geleceğin en yüksek sedası ve en çok dinlenen sesi olacaktır. İslam âlemi, istikbalde o üç düşmana karşı mücadelesinde bu üç silahı kullanarak, uluslararası arenada söz sahibi olacak ve dünya barışı için bir muvazene unsuru haline gelecektir, inşaallahurrahman!

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )