Nurdan Haber

Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucîb!

Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucîb!
22 Nisan 2016 - 7:07

 Nurdanhaber-Haber Merkezi

 

CUMA’NIZ MÜBAREK OLSUN

1- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Âline öyle bir salât (rahmet) eyle ki, Onunla bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü âfetlerden halâs eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle.

Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucîb! Duamızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.

2- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Onun Âline, gece-gündüz döndükçe ve değiştikçe, çağlar, asırlar, sabah-akşam peş peşe birbirini takip ettikçe, gece-gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar (kutup yıldızı ve arkadaşı) karşı karşıya gelip doğdukça, Efendimiz Muhammed’e ve Âline salat (rahmet) indir. Bizden Onun ve ehl-i beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Ona ve onlara haşir ve karar (3 defa) gününe kadar rahmet et, bereketler indir. Bu salavatların her birinin hürmetine, günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, lütfunla muamele eyle.

3- Allah’ım! Senin nurlarının deryaları, sırlarının madenleri, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin civanı (güzeli) huzuruna gelmenin imamı, rehberi, yaratılanların en hayırlısı, mahlûkatın içinde en fazla sevdiğin, ümmî kulun, habibin, resulün ki, Enbiyaları ve Resulleri kendisiyle sona erdirdiğin Efendimiz Muhammed’e, cümle enbiya ve resullere, Onun bütün Âl ve Ashabına, Sana yakın olan mukarreb meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına salât eyle! Allah’ın rızası onların ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Âmin. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

4- Allah’ım! Sen; rahmetinin en efdalini ve bereketlerinin en büyüğünü, devamlı olarak, fazilet ve sayı bakımından selâmlarının en pâkini; İnsanî yaratılışların en şereflisi, imanî hakikatların toplanma mahalli, iyilik ve ihsan tecellilerinin Tur’u (tur dağı), Rahmanî sırların indiği yer, ilâhi memleketin civanı (güzeli), peygamberler zincirinin bağı, cevheri, resuller ordusunun başı, kereme mazhar enbiyalar kervanının kumandanı, bütün yaratılanların en efdali, yüce izzet sancağının hamili, en parlak şan ve şeref dizginlerinin maliki, ezele ait asırların şahidi, ilk geçmişlerin nurlarını gören, kıdem lisânının tercümanı, ilim, hilm (yumuşaklık, olgunluk) ve hikmetin kaynağı, cüz’i-külli cömertlik denilen cûd sırrının mazharı, ulvî-süflî bütün varlığın gözde insanı, iki âlemin cesedinin ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü ve özü, en yüce ubudiyet ve kulluk mertebelerine eriştiği ittifakla muhakkak olan, en seçkin makamların gerektirdiği ahlâkları taşıyan, halil-i âzam (en büyük dost) ve habib-i ekrem (en sevgili kerim) efendimiz, Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e ve cümle diğer enbiya ve resullere ve Onun Âline ve bütün Ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden Senin salih kullarına, indir (Allah bizden ve onlardan cümlemizden razı olsun) Zakirler zikrettikçe, gafiller gaflette kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada binler, binler selâmlar eyle. Her salavât hakkı için, bizlere mağfiret ve rahmet eyle, lütufta bulun.

5- Allah’ım! Her şeyin ağacının nurani aslı, her şeyi ihata eden Rahmanî kabzanın parıltısı, insanî cibilliyetin en üstünü, cismanî suretlerin en şereflisi, Rabbanî sırların menbaı, seçkin, gaybi ilimlerin hazineleri, asıl kabza olan özün, asaletin ve parlak güzellik ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendisinin sancağının altına girdiği ki, -Onlar Ondandır, Ondan gelir, Onunla beraberdir, Ona gider ve Onu gösterir- Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashabına yarattığın ve rızıklandırdığın ve öldürdüğün ve dirilttiğin kimseler adedince, öldürdüklerini dirilteceğine kadar salât ve selâm eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

6- Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl dairesinin merkezi, cemal feleğinin (yörüngesinin) kutbu olan, lâtif ve ehadiyet tecelligâhı (birliğinin tecellisini gösteren) Muhammed Efendimizin zatına salât eyle. Allah’ım Onun Senin yanındaki sırrı ve Sana olan seyrinin hakkı için, korkumu gider emniyet ver, takılıp düşmemi azalt, üzüntü ve hırsımı bertaraf eyle, lehime ol, beni benden kendine al, bana kendimden geçmeyi, benliğimi boşamayı, yok bilmeyi nasib eyle, beni nefsime meftun ve düşkün eyleme, his ve duygularımı bana perde yapma, bana her gizli sırrı aç. Ey Hay… Ey Kayyum… (3 defa).

7- Allah’ım! En faziletli, en güzel, en değerli, en zahir, en pâk, en ahsen, en iyi, en kerîm, en azîz, en azîm, en şerefli, en yüce, en yüksek, en bereketli, en lâtif salâvatlarınla; en vâfi, en çok, en ziyade, en yüksek, en üstün, en devamlı, selâmını, bir salât ve selâm ve rahmet ve rıza ve af ve mağfiret olarak ihsan eyle. Bunlarda Senin sağanak sağanak yağan cömertlik ve cud ve kerem bulutlarınla uzayıp devam etsin. Yine cûd ve iyilik ve minnetinin nefis, lâtif ve şerefli hediyeleriyle büyüsün ve pâk olsun. Senin ezeliyetine münasip olsun, ardı arkası kesilmesin, Senin ebediyetine layık olsun, ebediyyen devam etsin. Bunların hepsi; Senin abdin ve habibin ve rasûlün Muhammedin üzerine olsun ki; O mahlûkatın en hayırlısıdır, kuvvetli parlak nurdur. Zahir ve kesin burhandır, zad ve zahiresi tükenmez denizdir, her şeyi içine alan nurdur, parlak güzellikdir, kuvvetli, galip gelen celâldir; şanlı, değerli kemaldir. Bu salat; Senin zâtının azametiyle onun Âl ve Ashabının üzerine indirdiğin salat mesabesinde olsun. Öyle bir salavat ve rahmet indir ki, O’nunla günahlarımızı bağışla, gönlümüze itminan ver, kalbimizi temiz ve pâk kıl, ruhlarımızı rahatlat, sırlarımızı kötülüklerden arındır, fikir, hâtıra ve düşüncelerimizi temizle, sırlarımızda var olan bulanıklığı temiz ve saf eyle, hastalığımıza şifa ver, rahmetinle, fethi mübinin nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç.

8- Allah’ım, kendisiyle perde yarılıp sırların görüldüğü, nurlar ve feyzler saçılmaya başladığı ve kendisinde hakikatlerin yükseldiği, üzerine Âdem hazretlerinin ilimleri inip mahlûkatı aciz bıraktığı, akıl ve anlayışların onu anlamakta yetersiz kaldığı, bizlerden ne geçmiş ne gelecek kimsenin o ilimleri idrak edemediği Zâta salât eyle, rahmetini indir ki Melekût bahçeleri Onun güzelliğinin çiçekleriyle ne kadar hoş ve çekici, Ceberut ve saltanat havuzları Onun nurlarının feyziyle fışkıran, dolup taşandır. Hiçbir şey yoktur ki, ona bağlı olmasın. Çünkü vasıta olmasaydı istenilen netice olmazdı. Sen Ona öyle bir salavat indir ki; Senin şanına layık ve Ona yaraşır olsun.

Allah’ım! O, Sana delâlet eden en cami’ sırrın, Seni göstermek için, Senin huzurunda, Senin için duran en büyük dellal, en azim tarif levhasıdır.

Allah’ım! Beni Onun nesebi şerifine ilhak eyle, sahip olduğu şerefle beni de şereflendir. Onu bana bildir, Onu bana tanıt, ta ki Onu tanıdıkça; cehalet kaynaklarından kurtulayım, fazilet kaynaklarına susamış ağzımı dayayıp, kana kana içeyim. Beni Onun gittiği yoldan Kendi huzuruna yardımlarınla donatılmış olarak al ve sonra batılın üzerine at ki; bütün varlığımla batılı ezeyim, silip mahf edeyim. Sen beni her şeyde görünen birliğinin alâmeti olan Ehadiyyet denizlerine daldır. Beni her şeyi içine alan Vahdet denizine batır ve gark eyle ki; ancak onunla göreyim, işiteyim, bulayım, hissedeyim, duygulanayım.

Allah’ım! Seni tanıtan en büyük şiarın ve aynan olan Muhammed’i ruhumun hayatı ve Onun ruhunu hakikatimin sırrı ve en birinci hakkı gerçekleştirmekle, bütün dünya ve âlemlerimi Onun hakikatiyle doldur ve her taraftan o hakikatlerle ihata eyle, serfiraz kıl. Ey Evvel, Ey Âhir, Ey Zahir, Ey Bâtın! Kulun Zekeriya (a.s.)nın nidasına cevap verip kabul buyurduğun gibi, benim de niyazımı kabul eyle. Bana Senin uğrunda yardım et, muzaffer eyle. Beni kendi gücünle, rızan dairesinde teyit et. Beni kendine kavuştur, Sana bağla. Aramıza hiç bir şey ve hiç bir kimsenin girmesine fırsat verme. ALLAH… ALLAH… ALLAH…

“Kur’ân’ı” okumayı, ona tabi’ olmayı ve tebliğ etmeyi sana farz kılan, nasip eden şüphesiz ki seni söz verdiği yere geri çevirecektir. Ey Rabbimiz! Kendi tarafından bize bir rahmet ver,  işlerimizde bize yol göster, başarı nasip eyle. İçinde bulunduğumuz vaziyete dair bir ferec ve genişlik ihsan eyle. Allah peygambere rahmet eder, melekleri de Ona dua diler. Ey iman edenler siz de ona teslimiyetle salat ve selâm getirin. Allah’ım Senin salavatların, selâmın, tahiyyatın, rahmetin ve bereketlerin, kulun, peygamberin, habibin, resulün ve ümmî elçin olan Efendimiz Muhammed’e, Âl ve Ashabına olsun. Ona şef (çift) ve vitir (tek) olan varlıklar adedince ve Allah’ın mükemmel ve mübarek kelimeleri adedince selâm eyle.

9- Allah’ım! En faziletli rahmetlerini, en mükemmel tebriklerini ve en güzel selâmetlerini, peygamberliğin başı ve sonu, risâlet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, mahşer günü Kevser Havuzunun ve şefaatinin sahibi, melek ve insanların serverlerinin serveri, efendilerinin efendisi, Hakkın, halka karşı hüccet ve delili, peygamberlerin sultanı, asfiyanın burhanı, Âlemlerin Rabbinin habibi, Efendimiz ve sahibimiz olan Hz. Muhammed’e nasib eyle. (Salât ve selâm olsun Onun bütün Âl ve Ashabına).

10- Allah’ım! Kalplerin tıbbı ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashabına salât ve selâm indir.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )