Yanlış demlenen çay sağlığa zarar veriyor

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

Yüksek ısıya maruz kalan çay, vücutta zararlara yol açıyor.

Yanlış demlenen çaya aman dikkat!

Hemen hemen hepimizin içmekten keyif aldığımız çayın doğru, sağlıklı ve lezzetli demleme yöntemini ne kadar biliyoruz? Prof. Dr. Bekir Bükün, sağlığa zararlı çay demleme yöntemlerini anlattı, nasıl demlenmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

Çay demleme konusunda herkesin bir fikri ve yöntemi var. Lakin bu yöntemlerin pek çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz?

Çoğumuzun tiryakisi olduğu çay yanlış demlenir ve yüksek ısıya maruz kalırsa sağlığa zarar veriyor. Prof. Be­kir Bü­kün, ça­yın içe­ri­sin­de te­in ve ta­nen­ler içe­ren bir bit­ki ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, bu te­in ve ta­nen­le­rin bit­ki­le­rin ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak ama­cıy­la sal­gı­la­mış ol­duk­la­rı bi­le­şik­ler ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

ÇAYIN ISISINA DİKKAT

Ça­yın uy­gun bir yön­tem­le pi­şi­ril­me­me­si­nin bu bi­le­şik­le­ri ak­tif­leş­tir­di­ği­ne işa­ret eden Bü­kün, bu du­ru­mun­da kan­se­re va­ra­bi­le­cek za­rar­lar oluş­tu­ra­cak olum­suz du­rum­la­ra yol aç­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bü­kün, bu­nun önü­ne ge­çe­bil­mek için ça­yı dem­ler­ken bu bi­le­şik­le­rin ak­tif ha­le gel­me­si­ni en­gel­le­ye­cek ısı de­re­ce­sin­de tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.

ÇAY ACI İSE İÇMEYİN

Ca­fe­ler­de çay içer­ken, yük­sek ısı­ya ma­ruz ka­lıp kal­ma­dı­ğı­nı ta­dın­dan an­la­şı­la­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Prof. Bü­kün, “Ba­yat ya da ta­nen­le­rin ak­tif ha­le gel­di­ği çay­lar ağız­da acı bir tat bı­ra­kır. Çay içer­ken mut­lak su­ret­le ta­ze dem­len­miş ol­ma­sı­na da dik­kat et­me­li­yiz” de­di.

ÖYLE İSE ÇAYA SOĞUK SU İLAVE EDİN

Ta­nen­le­rin ak­tif ha­le gel­me­me­si için ça­yın mut­lak su­ret­le kay­na­tıl­ma­dan sa­de­ce sı­cak su ile dem­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Bü­kün şunları söyledi: “Çok­ça ya­pı­lan bir yan­lış var. Ge­nel­de üst­te­ki dem­li­ğe ku­ru ça­yı bı­ra­kıp, alt­ta­ki dem­lik­te su­yu kay­na­tı­yo­ruz. Bu çok yan­lış bir du­rum ve ya­pıl­ma­ma­lı. Eğer ya­pı­la­cak­sa da ku­ru ça­yı bı­rak­tı­ğı­mız dem­li­ğe bi­raz so­ğuk su ila­ve et­me­li­yiz. Da­ha son­ra alt­ta­ki çay­dan­lık­ta­ki su kay­na­yın­ca ça­yın üze­ri­ne ila­ve et­me­li­yiz. Ke­sin­lik­le de ça­yı fo­kur­da­ya­cak de­re­ce­de kay­nat­ma­ma­lı­yız.”Etiketler: , , ,
Kategoriler: Sağlık

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?