Nurdan Haber

Son dakika! İkinci elde KDV kalktı

Son dakika! İkinci elde KDV kalktı
29 Mart 2018 - 22:57

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında  sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.

Müzayede mahallerinde satış yapanlar KDV mükellefi olacak.

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine’ye ödenen vergi, işlemi yapan  mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar  düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri  verilecek.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına  yapılan teslimler KDV’den istisna tutulacak.

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100  yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak)  öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve  rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi  yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik  kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler  KDV’den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce,  Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve  tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri  vergiden müstesna olacak. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3  yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte  alınacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon  kırpıntılarının teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin  verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile  transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve  terminal hizmetleri, kısmi istisna kapsamında kalacak.

İKİNCİ EL ARAÇ İÇİNDEKİ KDV

Kanunla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son  veriliyor.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle  uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik  yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel  matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara  taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının  müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş  yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin  gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan  iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade  hesabına dahil edilecek.

İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip  eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle  hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecek.

Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra  zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi  kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya  istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin  yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecek.

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla  giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep edilebileceği süre düzenleme ile  belirlenecek. Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara,  yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına  kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi  matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle  ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında  Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

HASILAT ESASLI VERGİLEME SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Kanunla, işletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile  serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam  hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları “hasılat esaslı vergileme sistemi”  getiriliyor.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre, vergilendirilen  mükelleflerin kazancının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler  dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme  usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV işleminin mahiyetine göre gider veya  maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV, gelir  olarak dikkate alınacak.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl  geçmedikçe bu usulden çıkamayacak.

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına  göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci  sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat  esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacak.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV  beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden  ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme  bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV’den  istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan  tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü  kaldırılacak.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin