Nurdan Haber

Ri­sa­le-i Nur’un her bir ki­ta­bı bir Said’tir

Ri­sa­le-i Nur’un her bir ki­ta­bı bir Said’tir
01 Haziran 2018 - 7:58

 

Mustafa Sungur Ağabey Anlatıyor:

Ri­sa­le-i Nur’un her bir ki­ta­bı bir Said’tir

Bir­çok kar­de­şi­miz, Üs­tad’ın ve­fa­tın­dan son­ra bu hiz­me­te gir­di, Üs­tad’ımı­zı gö­re­me­di… Pe­ki aca­ba Üs­tad’ın ruhaniyetiyle şim­di bir ir­ti­bat ku­ru­la­bi­lir mi? Onun­la gö­rüş­me­yen­le­rin bir his­se­si yok mu? Bunun ce­vabı Emir­dağ Lâ­hi­ka­sı-II kitabından şu mek­tu­pta, şöyle yazılmıştır:

“Kat’iyen si­ze ha­ber ve­ri­yo­rum ki: Ri­sa­le-i Nur’un her bir ki­ta­bı bir Said’dir. Siz han­gi ki­ta­ba bak­sa­nız be­nim­le kar­şı kar­şı­ya gö­rüş­mek­ten on de­fa zi­ya­de hem fay­da­la­nır, hem ha­kikî bir su­ret­te be­nim­le gö­rüş­müş olur­su­nuz. Ben şu­na ka­rar ver­miş­tim ki, Al­lah için be­nim­le gö­rüş­mek is­te­yen­le­ri, gö­rüş­me­dik­le­ri­ne be­del her sa­bah oku­duk­la­rı­ma, du­a­la­rı­ma dâ­hil ediyo­rum ve et­mek­te de­vam ede­ce­ğim.”

Sun­gur Ağa­bey, “Han­gi ki­ta­ba bak­sa­nız be­nim­le kar­şı kar­şı­ya gö­rüş­mek­ten on de­fa ziya­de hem fay­da­la­nır” cüm­le­si üs­tün­de dur­du. Ve şöy­le de­di: Biz es­ki­den bu­nu Üs­tad’ın ken­disi­ni per­de­le­mek için te­va­zu yap­tı­ğı­nı zan­ne­der­dik. Ama gö­rül­dü ki ayn-ı ha­ki­kat imiş…

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )