Nurdan Haber

Mutezile hortladı…

Mutezile hortladı…
29 Ağustos 2018 - 11:11

Nurdanhaber –  Ömer Sevinçgül

Kader, ilahi ilmin bir nevidir. Her şeyi bilen Rabbimizin kâinat ve içindekilerle ilgili ilmidir. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl hep bilir. İlmi ezelidir. Her varlık kader planına göre, yapılır, yaratılır. Meydana gelmeden önce ve sonra her hali, her tavrı yazılıdır.
Biz elhamdülillah müslümanız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize vahyedilen her şeye şüphesiz iman etmişizdir. Bizce kader de iman rükünlerinden biridir. “Her şey kader ile takdir edilmiştir” der, imanımızı dile getiririz. Ehl-i Sünnet terimiyle tanımlanan müslümanların itikadı budur.
Cebriye iradeyi, Mutezile de kaderi inkar ederek sıratı müstakimden ayrıldılar. Bunlara ‘fırak-ı dalle’ denir. Yani sapıp gidenler.
‘Mutezile’ günümüzde başka bir surette tekrar ortaya çıktı. Bir kısım insanlar, kaderi inkar ediyor, “Kader hakkında ayet yok” diyorlar.

Hiç olmaz olur mu!

Buyurun bakalım…

1.
Gaybın anahtarları onun katındadır, onları sadece o bilir. Karada ve denizde ne varsa onun ilmindedir. İster düşen bir yaprak olsun, ister yerin karanlıklarında bir tohum, o mutlaka bilir. Yaş veya kuru her ne varsa mübîn bir kitaptadır.
Enam.59

2.
Her bir dişi neyi yükleniyor, rahimler neyi eksiltiyor da neyi artırıyor, o bunların hepsini bilir. Onun indinde her şey bir kader iledir.
Râd.8

3.
Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı onun katındadır.
Râd.39

4.
Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki mübîn bir kitapta bulunmasın.
Neml.75

5.
Kâfirler “Kıyamet bize gelmez” dediler. De ki: “Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin ederim size gelecek! Göklerde ve yerde zerre miskal şey ona gizli kalmaz. Hatta daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki mübîn bir kitapta bulunmasın.
Sebe.3

6.
Yerde kımıldayan her canlının rızkını Allah verir. Her birinin duracak yerini de bilir, geçici yerini de. Bunlar mübîn bir kitapta yazılıdır.
Hûd.6

7.
Yerde ya da gökte, gözle görülemeyecek kadar küçük de olsa, hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. İster ondan daha ufak, ister daha büyük olsun, hepsi mübîn bir kitapta yazılıdır.
Yunus.61

8.
Hiçbir şey yoktur ki hazinesi yanımızda bulunmasın! Fakat biz onu malum bir kaderle indiririz.
Hicr.21

9.
Şüphesiz, ölüleri ancak biz diriltiriz! Hem önden gönderdiklerini hem de geride bıraktıkları eserlerini biz yazarız! Biz her şeyi imamı mübînde yazmışızdır.
Yasin.12

10.
Her insanın kaderini kendi boynuna dolamışızdır.
Yasin.13

11.
Sonra da bir kader üzerine geldin, Ey Musa! Seni kendim için seçtim.
Taha.40-41

12.
Semadan bir kaderle su in­­dirdik, sonra da onu yerde durdurduk. Elbet onu gidermeye de kádiriz!
Müminun. 18

13.
Göklerde ve yerde ne varsa o­­­nun! Ne çocuk edinmiştir ne de mülkünde şeriki var! Her şeyi yarattı, bir takdir ile kaderini belirledi.
Furkan.2

14.
Kendisi hakkında Allah bir karar vermişse Nebi’ye darlık yoktur. Bundan önceki nebiler hakkında da sünnetullah ‘ilahi yasa’ budur. Allah’ın emri takdir olunmuş bir kaderdir.
Ahzab.38

15.
Allah sizi ilkin topraktan, sonra nutfeden yarattı, sonra eşler yaptı. İlmi dışında ne bir dişi gebe kalır ne de yavrular. Bir canlıya ömür verilmesi de, ömrünün kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Hakikaten Allah bunu kolayca yapar!
Fâtır.11

16.
Gökten bir kadere göre su indiren odur. Onunla ölü bir beldeye hayat veririz. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
Zuhruf.11

17.
Hakikaten biz her şeyi bir kaderle ya­­ratmışızdır.
Kamer.49

18.
Yaratmadık mı sizi hakir bir sudan? Sonra onu muhkem bir yere koyduk, malum bir kadere kadar. Biz takdir ettik, ne güzel bir kádiriz!
Mürselat.20-23

19.
Allah onu hangi nesneden yarattı? Nutfeden! Onu halketti, ona kader çizdi, sonra yolunu kolay kıldı, sonra öldürdü, kabre koydurdu, ne zaman dilerse diriltecek.
Abese.18-22

20.
Rabbin ki yarattı, düzen verdi, kaderini çizdi, yolunu gösterdi.
Abese.2-3

Şimdi de kaderle ilgili Ehadis-i Şerifeye bakalım…

1.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“İman, cennete, cehenneme, hesap gününe, mizana ve hayrıyla şerriyle kadere inanmandır.”
İbni Abbas radıyallahu anh. Ahmed.

2.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kişi dört şeye iman etmedikçe mümin sayılmaz: Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve hak Resulü’dür. Haşir ‘ölümden sonra dirilip toplanma’ haktır ‘gerçektir’. Her şey kader ile takdir edilmiştir.”
Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anh. Tirmizî.

3.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Allah vardı, ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı su ‘su gibi akışkan bir madde’ üstündeydi. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Kader kitabında her şeyi yazdı.”
İmran radıyallahu anh. Buharî.

4.
Ubade, ölürken oğluna dedi ki:
Yavrum! Eğer sen, başına gelmesi takdir olunanın mutlaka geleceğini, gelmemesi takdir olunanın da mutlaka gelmeyeceğini bilmedikçe imanın hakikatını tadamazsın.
Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum:
“Allah’ın ilk yarattığı şey ‘kalem’dir. Ona ‘Yaz!’ dedi.
Kalem, ‘Ya Rabbi ne yazayım?’ diye sordu.
Allah, ‘Kıyamete kadar olacak her şeyin kaderlerini yaz!’ diye buyurdu.”
Yavrum! Ben yine Resulullah’tan şöyle duydum: “Kim bu inancın dışında ölürse, o benden değildir.”
Ubade radıyallahu anh. Ebu Dâvud.

5.
Sahabiler “Madem her şey kaderde yazılı, niye amel edelim ki?” dediler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara “Siz amellerinizde istikameti ve uygun olanı arayın!” buyurdu.
İbni Amr radıyallahu anh. Tirmizî.

6.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ömrü, iyi ameller uzatır. Kaderi, ancak dua geri çevirir. Kişi, günahı sebebiyle rızkından mahrum kalır!”
Sevban radıyallahu anh. İbni Mâce.

7.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kaderi tartışma konusu yapanlarla ne oturun ne de onlarla bu konuyu konuşun!”
İbni Ömer radıyallahu anh. Ebu Dâvud.

8.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kader Allah’ın bir sırrıdır, bunu kendinize dert edinip de yük altına girmeyin!”
İbni Abbas radıyallahu anh. Taberanî.

9.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bir insan, iyi ya da kötü her şey kaderde yazılıdır diye inanmadıkça, kendine gelecek olanı atlatamayacağını, elinden gidecek olanı tutamayacağını bilip onaylamadıkça iman etmiş olmaz.”
Cabir radıyallahu anh. Tirmizî.

10.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Adak adamayın, çünkü adak kaderde olan hiçbir şeyi engellemez, lakin bu vesileyle cimriden mal çıkarılır.”
Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Müslim.

11.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Nazar haktır, eğer kaderi bir şey geçseydi, nazar onu geçerdi.”
İbni Abbas radıyallahu anh. Müslim.

12.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri de kaderi inkâr edenlerdir. Bunlardan ölen olursa cenazesinde bulunmayın, hastalanan olursa ziyaretine gitmeyin. Onlar deccalın taraftarlarıdırlar. Deccala yapacaklarını onlara da yapmak Allah’ın hakkıdır.”
Huzeyfe radıyallahu anh. Ebu Dâvud.

Notlar:

Not 1: Ayetlerde geçen ‘mübîn’ terimi hem ‘apaçık, açık seçik’ manasına gelir hem de açıklayıcı. ‘Kitab’ yazılı şey demektir. Bir sayfa da olabilir, defter de. ‘İmamı mübîn’ terimindeki ‘imam’ kelimesi ‘kendisine uyulan, model, örnek, rehber’ demektir.
Not 2: Ayet mealleri Gençler İçin Kuran Meali adlı çalışmamızdan muktebestir. Mealde Kuran’a özgü ıstılahlar aynen alınmıştır.
Not 3: Kaderi inkar edenleri bu yola sevkeden sebeplerden biri de, kaderle iradeyi telif edememeleri. Halbuki bu mesele büyük alimlerimiz tarafından izah ediliyor. Bilhassa Kader Risalesi misallerle açıklıyor. Biz de onlardan istifade ederek, daha sade bir lisanla Her Şey Anını Bekler adlı kitabı yazdık. Dilerim maksada muvafık olmuştur.
Not 4: Biliyorum, bir kısım insanlar inat edecek, bunca delile rağmen kadere iman etmeyecekler. Ayetleri de canları nasıl isterse öyle tevil edecekler. Mutezile imamları da tevil etmiş, dalalette direnmişlerdi. Neylersin, görmek istemeyenden kör yoktur.

Not 5: Hadisleri, on iki hadis kaynağını tarayarak hazırladığımız Hadis El Kitabı adlı çalışmamızdan iktibas ettik. Kaderler ilgili hadisler bunlardan ibaret değildir.

Not 6: Hadise güvenilmez diyen, güya Kuran namına hadisi reddeden ehl-i dalaletin iddialarının tutarsızlığını gerek Hadis El Kitabı adlı çalışmamızın mukaddimesinde, gerekse Sonra Bir Gün O Geldi adlı eserimizde gösterdik, dileyen bakabilir.

Not 7: Bilerek veya bilmeyerek, iyi niyetle yahut kötü niyetle, İslamiyet binasının temellerine zarar veren, mütecavizlere zemin hazırlayan, asırlar önce münakaşa edilmiş mesaili güya yeni fikir gibi piyasaya çıkartıp dikkat çekmek, taraftar toplamak isteyen şöhretperest sözde hocaların desiselerine karşı elbirliğiyle mücadele etmeye, ehli imanın, bilhassa gençlerin imanını, İslamiyetini muhafazaya mecbur ve mükellefiz. Karşımızda zındıka ve dalalet fırkaları var. Her yolu deneyerek İslama saldırıyorlar. İçimizden birilerini tavzif etmeleri de mümkündür. Nitekim ettiler, ediyorlar. Erkan-ı imaniyeyi ve esasat-ı İslamiyeti müdafaaya mecburuz.

Not 8: Kader meselesi, Sözler kitabında, Yirmi Altıncı Söz olan Kader Risalesi’inde gayet güzel izah ve ispat edilmiştir, derine inmek isteyen onu okumalı.

    
Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )