Nurdan Haber

Eski Diyanet İşleri Müşavere Kurulu Reisi’nin Bediüzzaman Hazretleri ile tanışması

Eski Diyanet İşleri Müşavere Kurulu Reisi’nin Bediüzzaman Hazretleri ile tanışması
28 Ekim 2019 - 16:02

Hasan Fehmi Başoğlu’nun kıymetli bir hâtıraları
Uhuvvet Gazetesi 9.12.1964

Eski Diyanet İşleri Müşavere Kurulu Reisi, muhterem ve merhûm Hasan Fehmi Başoğlu, Bediüzzaman Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatıyor:

“Ben, zaman-ı Meşrutiyet’te Fâtih medresesinde okurken, Bediüzzaman Hazretleri’nin İstanbul’a gelip, bir handa yerleştiğini ve hatta odasının kapısında “Burada her müşkül hal olunur, her mes’eleye cevab verilir. Fakat sual sorulmaz” diye levha asıldığını işittim.. Ve bir türlü akıl erdiremiyerek böyle bir Ievhayı asanın mecnun olması lâzım geldiğini düşünüyordum. Hazret-i Bediüzzaman hakkında sitayişkâr sözleri kabul etmek istemezdim. Fakat tevalî edegelen tavsiye ve cemaatlarla ulemâ ve talebe gruplarının kendisini ziyaret ve hayranlıklarını işittikçe, bende de bir ziyaret arzusu uyandı.. Ve kat’î karar verdim ki; en güç ve ince meselelerden sualler tertip edip sorayım. Ben de o zaman medresenin ileri gelenlerinden sayılıyordum.
Nihayet bir gece ulûm-u İlâhiye mebhasından gayet derin ve bir kaç kitapta izah ve ifade edilebilen bir mevzu’ ve ayrıca bir iki mevzu daha seçerek sual halinde hazırladım. Ferdası gün, kendisini ziyarete gittim. Suallerimi tevcih ettim. Aldığım cevablar çok acîb ve hârika olmuştu. Aynen benim hazırladığım tarzda, sanki o akşam beraber imişiz ve kitaba beraber bakıyormuşuz gibi cevablar verdi. Ben tam mutmain oldum… Ve bizzât anladım ki; onun ilmi, bizimki gibi kesbî değil, vehbîdîr. Sonra bir harita çıkararak, şark’ta dar-ül fünûn açılmasını ve bunun ehemmiyetini izah etti. O zaman şark’ta Hamîdiye Alayları vardı. O suretle idare ediliyordu.

Bu suretle tarz-ı idaresinin noksaniyetlerini ifade ile, maarif, san’at ve fünûn noktasından şark’ın uyandırılması lâzım geldiğini mukni’ olarak bize izah ile, bu gayesinin tahakkuku için İstanbul’a geldiğini anlattı… Ve diyordu ki: “Vicdanın ziyası ulûm-u diniyyedir. Aklın Nuru fünûn-u medeniyedir.”
Ömer Özcan’ın Said Özdemir Ağabeyden naklettiği şu hatırada da Hasan Fehmi Başoğlu Hocaefendi ile alakalı mühim bir bilgiye ulaşıyoruz.
Said Özdemir Ağabey anlatıyor;
“Ah­met Fey­zi Kul Ağa­bey za­man za­man An­ka­ra’ya ge­lir ve biz­ler­le soh­bet eder­di, bir­kaç gün de kalırdı. Bir gün onu bü­yük âlim­le­rin bu­lun­du­ğu Di­nî Eser­le­ri İn­ce­le­me Ku­ru­lu’na götür­düm. Ora­da Hasan Feh­mi Ba­şoğ­lu, Ha­san Hüsnü Er­dem, Hüsamed­din Bos­tan, Şe­hit Oral gi­bi bü­yük âlim­le­rin bulundu­ğu bir ku­rul… Ben ken­di­si­ni ‘Be­di­üz­za­man Hazret­le­ri­nin ta­le­besi’ di­ye tak­dim et­tim. Mü­ba­rek Ah­met Feyzi Ağa­be­yi­miz öy­le bir ko­nuş­ma yap­tı, on­la­ra kar­şı öyle gü­zel bir hi­ta­be­de bu­lun­du ki, Üstad Hazret­le­ri­ni ve Ri­sa­le-i Nur’u an­lat­tı. Öy­le gü­zel anlat­tı ki o bü­yük âlimlerin ağızla­rı açık kal­dı. Fey­zi Ağa­bey o ka­dar fe­sa­hat ve be­lâ­gat­la, o kadar gü­zel ko­nu­şu­yor­du ki hay­ran kal­dı­lar. Ona sordular: ‘Siz han­gi üni­ver­si­te­den me­zun­sunuz?’ ‘Ben Ri­sa­le-i Nur üni­ver­si­te­sin­den me­zu­num’ di­ye ce­vap ver­di. Çok takdir et­ti­ler…

“Bu ku­rul, Ri­sa­le-i Nur­la­rı tet­kik eden ku­rul­du. O za­man Üs­tad Haz­ret­le­ri­nin eser­le­ri Af­yon mah­ke­me­si do­la­yı­sıy­la on bir çu­val, dört san­dık ola­rak An­ka­ra’ya gel­miş­ti. An­ka­ra Ağır Ce­za’dan Di­ya­net’e gel­di. Di­ya­net İş­le­ri Mü­şa­ve­re Ku­ru­lu bu eser­le­ri te­ker te­ker in­ce­le­di. Ce­nab-ı Hak bi­zi de ora­da vazifelendirdi; ora­nın kâ­tib-i me­mu­ru idik, hep­si eli­miz­den geç­ti. Ri­sa­le-i Nur hak­kın­da Ha­san Feh­mi Ba­şoğ­lu çok mu­az­zam bir ra­por yaz­dı. O ra­por, o zaman­ki Diyanet Rei­si Ey­üp Sab­ri Ha­yır­lı­oğ­lu’na ona­ya git­ti. Reis ra­po­ru oku­muş, sal­la­na salla­na gel­di, Ha­san Feh­mi Efendi’ye; ‘Ho­cae­fen­di, sen Bediüz­za­man’a ra­por yaz­ma­mış­sın; sen med­hi­ye yaz­mış­sın, med­hi­ye… Ehl-i vu­kuf bi­raz bî­ta­raf olur, son­ra sa­na da Nur­cu der­ler, hiç ol­maz­sa bu­nu bi­raz de­ğiş­tir’ de­di…
Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin.
NurdanHaber Özel

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )