Nurdan Haber

Kızılay Arşivlerinde Sürpriz Belge

Kızılay Arşivlerinde Sürpriz Belge
18 Haziran 2020 - 22:08

Kızılay Arşivlerinde Sürpriz Belge

 

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Bediüzzaman’a dair belgeleri ilk defa gün yüzüne çıkarıp yayınladıklarını bildirdi. Kınık: “Arşiv belgelerimizi tasnif esnasında Bediüzzaman Said-i Nursi’nin imzasını taşıyan mektup ve belgelere rastladık. Rusya esâreti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz” dedi. İşte o belgeler:

 

Belge Numarası: 1682/5.1

Bediüzzaman Molla Saîd Efendi’ye: Rusya’da esârette iken tevârih-i muhtelifede gönderilen mebâliğin yedine adem-i vusûlüne binâen muma ileyhin ta’vîzân bâlâda müfredâtı muharrer olduğu üzere yalnız yedi bin sekiz yüz kuruşun te ‘diyesi lâzım gelir.

Der-saâdet 30 Temmuz (13)34

Bâlâdaki meblağ cem’iyyet veznesinden makbûzum olmuştur.

Saîd-i Kürdî

 

Belge Numarası: 1682/5

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem’iyyeti

Merkez-i Umûmîsi

Aded

İstanbul 133/191

Telefon Numerosu: İstanbul 1783

Hilâl-i Ahmer Cem’iyyeti tarafından Rusya’da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 tarihinde Dâhiliye Nezâreti’nden mevdu’ altı bin ve 21/7/32 tarihinde Adana’da vali konağında Abdülmecîd Efendi’den mevdu’ bin sekiz yüz kuruş esâretten avdetime kadar yedime vusûl bulmamış olduğundan cem’iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vuku’ bulacak teşebbüs müsmir olmadığı yani para iâde olunmayıp ziyâ’a uğradığı Doçe Bank’ın iş’ârıyla tebeyyün ettiği takdîrde hemen ve bilâ kayd u şart tarafımdan tazmîn edilmek üzere mecmû’u olan yedi bin sekiz yüz kuruş ta’vîzân cem’iyyet-i müşârun ileyh veznesinden ahz eyledim.

Saîd-i Kürdî

7074

30/7/34

Alem-i İslamGenelİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Bediüzzaman, Tevafuklu Kur’an ve Hattat Hamid-4
Alem-i İslamDünyaGenelGündemİslam ve HayatNur Talebeleri
Küba’dan Hüsnü Ağabey’e Mektup Var!
Alem-i İslamDünyaGenelGündemİslam ve Hayat
Fransa’da İslamofobi Protesto Edildi