Nurdan Haber

Bir Nur Talebesinin Feryadı

Bir Nur Talebesinin Feryadı
23 Ekim 2020 - 17:22

Bir Nur Talebesinin Feryadı

Bismihi subhanehu

En geride ve en günahkar bir Risale-i Nur aşığı ve şu hayatta tek ve en yüce gaye ve maksat ve değer yalnız Risale-i Nur vasıtasıyla Kur’ana hizmet etmek diye tam kat’i kanati olan ve hakiki hayatı ve en yüksek değer mertebesini ve şu faniliklerin içinde tek güneş gibi parlayan hakiki maksat ve yaşama sebebini yalnız Risale-i Nur okumak ve anlamak ve ayniyet ve asliyetine azami sadakat ve kanaat ile onu neşir bilen ve Şeriat ve sünnetin bu asırda tam hakiki sahibi ve varisi ve mümessili tam yalnız Risale-i Nur’dur diye imanı gibi itikad eden ve bütün varlığıyla zerrelerine kadar Risale-i Nur’a ,kelime ve cümle ve hatta harflerine şiddetle müştak ve hayran ve aşık ve en büyük İman mertebelerinin mazrufu olan o kelimata ve davasına ve müellifine ve meslek-i kudsisine sonsuza dek sadık ve minnettar olup ruhundan ziyade onun mesleğinin ve usulünün ve tarzının muhafazası için titreyen bir ruh haletini taşıyan ve o mesleği hiç acımadan vicdanı sızlamadan hoyratça çiğneyip ikazlara kulak asmayıp hala o azim kebair olan Kur’ani tarz-I hizmeti paralamaya devam edenlere karşı dilini dişini ısıtmaktan ağzında diş ve dili kalmayan hakiki sadık NUR TALEBELERİNİN aynı bu hissiyatını bütün ruhuyla hisseden ve onların en gerisinde ve en çok zemme müstahak bir nefsi taşımakla beraber bu mesuliyete riayet etmeye cehenneme gitse bile mutlak mecbur olan bu biçare fakir bir nidamı bütün dünyaya ilan etmek istiyor ve Dergah-ı ilahiyeye bu feryadımı takdim ediyorum…!

Evet Risale-i Nur müberradır ..
Şeriatsız kadın erkek ihtilatı ile eline Risale-i Nur’umu alıp kirleten takvasız şeriatsız cereyanın ,avamın ve Zahir hocaların nazarında “demek Risale-i Nur haram helal takva şeriat dinlemeden her türlü bid’aya açık bir zemin ,bir ılımlı islam ! ,hafif meşrep bir cereyandır” itham ve lekesinden benim Risale-i Nur’um hadsiz derece müberradır..!

Evet Risale-i Nur tam şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve tam hüve hüvesine sünnet-i Seniye-i Muhammediye aleyhissalatü vesselamdır…!

Evet münezzehdir bu asrın fehmine Kur’anın külli bir dersi olan, ayatın arş-ı semavisinden nuzül ile bir ilka-ı külli halinde kalb-i üstadanelerinde mütecelli müceddidi-i din ve vahyin hizmetini gören şümullü ilham olan Resailinn’uriyye münezzehtir….!

Cağaloğlu nifak komitesi ve devamı olan bütün şeriatsız takvasız mesleksiz zakkum meyvelerinin irtikab ettikleri ve artarak etmeye devam ettikleri ,bütün efal-i ifsadat ve açık ihlal-i şeriat ve katl-i esasat-ı sünnet-i Ahmediye’den sonsuz derece beridir münezzehtir…!

Evet Risale-i Nur’u böyle lekelemeye kimin hakkı var..!
Nasıl bir kalpki parçalanmaz…!
Nasıl bir vicdanki rahatsız olmaz…!
Nasıl bir ruhki ızdırap duymaz..!
Nasıl bir gözki kanlı yaşla dolmaz…!
Nasıl bir dudakki dişlenerek kopmaz..!

Yahu ey nur talebeleri abiler kardeşler bu lekeye ithama ve Risale-i Nur’a atılan bu fiili iftiraya karşı nasıl susulur ve susulmaklada kalmayıp o cereyanın bedbaht taraftarlarının elinde hüccet ve senet olacak ve 50-60 senedir bütün yaptıkları tahrifatı meşru gösterecek bir yakınlıkla o cereyanın başlarına ve mümessillerine medhu Sena edip taktirkarane yanlarında durmakla yaptıkları bütün tahrifatı kabul ve meşru imiş gibi göstermeye sebep oluyorsunuz ve oldunuz…!

Allah aşkına bu Risale-i Nur’un hukukudur yapmayın…!
bunu lekedar edenlere bu tarzda yardım etmek ve ellerinde senet olmanın mahşerde hiç mi hesabı olmayacak …!

Risale-i Nur’u böyle ligt Müslümanlık diye yaftalayıp Nurculuk haşa bid’alara müsamahakar bir cereyandır telakkisini Risale-i Nur’u bilmeyen ve uzaktan bakan hocalar ve Salih müslümanlara şırınga edip herkesin ve hususan ehl-i imanın ekmek ve sudan ziyade muhtaç olduğu iman-ı tahkiki nurlarının menbaı olan Risale-i Nur’a tarafgirane ve muhalif bakılmasına, fetodan önce ve daha fazla siz sebep oldunuz ve hala oluyorsunuz eeeyy Cağaloğlu komitesi..!

Evet hususi ortam ve tv’lerinizde kadın erkek karışık sohbetler ve haşa hazreti müceddid-i ekber siyaset-i İslamiyeye karşıydı ….!
Kur’anın sadece imani ayetlerine bakar muamelata dair haşa Kur’anı tenkit etmiştir diye kendi dalalet ve sapkınlığınızı kendi indi sakat itikadınızı hazreti mehdiye teşmil edip sizi gören ve Bediüzzaman’ın Talebesi zanneden ve bu efkarı Risale-i Nur’dan aldı zanneden bütün millet-i İslamiyenin nazarında Risale-i Nur ve mesleğini böyle lekedar etmeye ve Nur-u Kur’an olan Risale-i Nur’u perdelemeye ne hakkınız var ve bunun hesabını kim verecek cevap verin..!

Şeriat alerjisinden güya demokratlık nanesi yemekle 50 sene bir masonun peşinde koşup ve vazife-i ilahiyeye karışmak yolunda her yolu mübah gören mesleksizlerin lebaleb şeriat ve sadakat olan Risale-i Nur ile ne alakası olabilir…!

Siyaset-i islamiyeye karşıyız diye Risale-i Nur’dan imani feyiz bekleyen biçare etabını 50 sene bir masonun kaselisliğini yaptırıp bütün ehl-i imanı Risale-i Nur’a karşı mesafeli ve önyargılı hale getiren ve daha bin türlü şer’i ve mesleki tahrifat ile ne olduğu belli olmayan mesleksiz bir cereyanı ihdas etmekle Şeriat ve sünnetin en cami bir ayine-i pürkemali ve takva ve esasat-ı imaniyenin ve veraset-i Kamile-i Ahmediye’nin aleyhissalatü vesselam hakiki bir mümessili olan bir müceddidi-i ekberi, Risale-i Nur’u elinde 50 sene tutarak sanki bu fesadı haşa ondan ders almış gibi başta islamın temel umdelerini tahrif edip haramları kolayca kitleler halinde helalmiş gibi yaşayıp adına hizmet diyerek bir çığır açmak ve bir bid’a cereyanı vücuda getirmekle, haşa Risale-i Nur’u sünnete muhalif ,takvayı tevilat ve bid’alarla katleden bir ifsadata cevaz veren bir kitapmış gibi ehl-i iman nazarında zan altında bırakarak ,ehl-i iman ve ehl-i salahat ile Risale-i Nur’un arasına 50 sene bir soğukluk veren Cağaloğlu nifak komitesi ve onun ruh-u habisi hükmünde devam eden yeni nesil köşk maksat hayal ve bilmem ne bela cereyanlarının dini ve Risale-i Nur’u ve Kur’ani mesleğini tahrif ve tahrip eden bütün şeriatsızlıklarından RİSALE-İ NUR’UM MÜBERRADIR MÜNEZZEHDİR VE SONSUZ BERİDİR….!

EVET ESAS-I VELAYET
VE ESAS-I TAKVA
VE ESAS-I AZİMET
VE ESASAT-I SÜNNET-İ SENİYYE OLAN RİSALE-İ NUR’UN KUR’ANİ MESLEĞİNİ VE BU KUDSİ MESLEĞİ SEVK-İ ZARURET VE HADİSATIN FETVALARIYLA ASLA TERK ETTİRMEYEN MEŞREBİNİ ….
Y.ASYADAN,YENİ NESİLDEN , FETODAN , VE ŞERİATSIZ ŞAKLABAN ERGENLERİN FISKINDAN SONSUZ MERTEBE TENZİH VE TEBRİE EDİYOR VE BUNU UMUMA İLAN EDİYORUM…!
VE ETMEK BOYNUMUZUN BORCU OLSUN..!

EVET RİSALE-İ NUR’UN KUDSİYETİ SİZİN FISKINIZDAN HADSİZ DERECE MÜBERRADIR MÜNEZZEHDİR…!

ESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA VEL MELAMU ALA MENİTTEBEAL HEVA..!

Muhammed Akif Fidan

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )