Nurdan Haber

”Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim”

”Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim”
29 Ekim 2020 - 17:17

Said Nursi ”Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken belli bir ideoloji tarafından Cumhuriyet ve Bediüzzaman isimleri kasıtlı olarak karşı karşıya getirilmiştir. Buradaki asıl amaç Bediüzzaman Said Nursi ismini itibarsızlaştırmak ve rejim aleyhtarı gibi göstererek halkımızın gözünde Bediüzzaman Hazretleri’nin asıl davasına gölge düşürmektir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Eskişehir Mahkemesi’nde zapta geçmemiş müdafaasında kendisini “Ben dindar bir Cumhuriyetçiyim” olarak tanımlar.
Şualar eserinde geçen bu ifadelerde Said Nursi şunları söyler;

Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı beyan ediyorum.

Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”

Ben de dedim: “Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülasası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hali bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihine muhalefet ediyorsun.”

Cevaben diyordum: “Hulefa-i Raşidin; hem halife, hem reisicumhur idiler. Sıddik-ı Ekber (r.a.) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”

İşte, ey müdde-i umumi ve mahkeme azaları, elli seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası, bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükumet telakki ederim.

Yirmi beş senedir hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükumet-i cumhuriye ne hal kesb ettiğini bilmiyorum. El’iyazü billah, eğer dinsizlik hesabına imanına ve ahiretine çalışanları mes’ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmişse, bunu size bilaperva ilan ve ihtar ederim ki, bin canım olsa, imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız, benim son sözüm Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran Suresi, 3:173) olarak sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim:

Ben, Risale-i Nurun keşf-i kat’isiyle, idam olmuyorum, belki terhis edilip Nur ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi, ey gizli düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar, idam-ı ebedi ile ve daimi haps-i münferitle mahkum bildiğimden ve gördüğümden, tamamıyla intikamımı sizden alarak kemal-i rahat-ı kalble teslim-i ruh etmeye hazırım, onlara demiştim.

Şualar

Risale Ajans

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )