Nurdan Haber

Hüsnü Ağabeyden Dinlerarası Diyalog Cevabı: Bu Üstad Hazretlerine Buhtandır!

Hüsnü Ağabeyden Dinlerarası Diyalog Cevabı: Bu Üstad Hazretlerine Buhtandır!
21 Şubat 2021 - 3:37

Hüsnü Ağabeyden Dinlerarası Diyalog Cevabı: Bu Üstad Hazretlerine Buhtandır!

 

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Bediüzzaman’ın hayatta kalan son hizmetkarı ve talebesi ve tüm vasiyetlerinde ismi geçen bir zat olarak duasını almak niyetiyle Hüsnü Ağabeyi ziyaret etti. Fevkalade mütevazi, nurani, muttaki bir insan olarak gördük kendisini. Zarif ve latif. Tarikat terbiyesi almış, ilmiyle amil bir hoca olarak müşahede ettik. Kendisi yakın zamanda Afyon’a gittiğini orada Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden Küçük Aşık Sultan namıyla maruf Veli Zat’ın türbesini bulduğundan bahsedip Mevlana Halid’in cübbesini sordu. Hüsnü Ağabey 1949 Ekim ayında Hz. Üstadı Afyon’da ziyaretlerini, o ziyarette hala cezaevinde bulunan Ceylan Ağabeyi ziyaretten sonra Üstadımızın tavsiyesiyle Küçük Aşık Sultan’ın torunu Asiye Anneyi de ziyaret ettiklerini ve cübbenin Üstadımıza nasıl naklolduğunu hem Asiye Annemizden hem de cübbeyi Üstadımıza getiren Mehmed Feyzi Efendiden naklederek anlattı. Sonra da Üstadımızın kendisini ve kardeşi Yılmaz Ağabeyi cübbenin altına alıp dua ettiğini ifade etti. Cübbeli Ahmet Hoca da Ağabey biz sizi Üstadım varisi ve vekili biliyorduk siz hem de al-i aba olmuşsunuz diye bunun mahza lütf-u Rabbani olduğunu ifade etti.

Daha sonra 1940’lı senelerin zulüm ve karanlık devresinin acı hatıralarını da nakleden Hüsnü Ağabey 1950-1960 arasında Hz. Bediüzzaman ile münasebeti olan ziyaretine gidip gelen mühim tarikatların meşayihinden bahsetti. Erbili Efendi, Ali Haydar Efendi gibi Zatların Üstadımızla alakalı beyanlarını ifade eden Ahmet Efendiye Hüsnü Ağabey Muttalipli Hacı Hilmi Efendinin, Seydişehirli Abdullah Efendinin ve Mahmut Sami Ramazanoğlu ile Musa Topbaş Efendilerin ziyaretlerini ve yaşananları anlattı. Hatta Hacı Hilmi Efendinin Üstadı Emirdağında ziyaretinde “Efendim biz bütün müridlerimizle tarikatı bırakıp size talebe olmak istiyoruz, bize müsade edin” dediğini, Üstadımızın “ kardeşim iki şartla sizi talebeliğe kabul ediyorum, tarikatı bırakmayacaksınız, evradı ve zikri terketmeyeceksiniz, zikirden evvel veya ahirinde Risalelerden okursunuz” buyurduğunu, Hacı Hilmi Efendi ayrılınca da “Hüsnü, evladım, bu Zat seyri süluk u manevisinde Risalei Nurun makamını görmüş geldi teslim oldu” dediğini anlattı. Daha sonra Zübeyir Ağabeyle Eskişehir’de o zikir meclislerine gittiklerini bir seferinde önce risale okuyup sonra zikri hafi yaptıklarını bir seferinde de önce zikir sonra risale okuduklarını anlattı. Hz. Üstadımızın mütareke yıllarında İstanbul Sultan Ahmet civarında ki sohbet meclislerinden, Üstadımıza sorulan sualler ve cevaplarından ve hem Ankara’da milli mücadele zamanında Hacı Bayram civarındaki sohbetlerinden mufassalen ve bizzat Üstadımızın ağzından hatıralarını nakletti. Hakikaten Hz. Üstadımızın o günlere dair hatıralarını Hüsnü Ağabey anlatırken Üstadımızın tavrını, ifadelerini, hatta tebessüm ve celalini o kadar yaşar gibi anlatıyordu ki sanki hatıratı Üstadımızdan dinliyorduk. Sözün burasında Hüsnü Ağabey “hocam hatırat nakli mübalağalı bir iş. Çok hayalat hakikata karışıyor. Dinlediğiniz ve şimdi anlattığınız bu hatıralar (bazı hatıraların teyidini sormuştu Cübbeli Hoca) içinde çok yanlış hususlar var. Onun için esas kitabi olmaktır. Kur’an ve sünnet muvazeneleri bellidir. Amellerimizde de , kavillerimizde de mihenk sünnet-i seniyyedir! Bediüzzaman ehl-i sünnet alimidir. Bediüzzaman’ın hiç bir kelamı, hali, tavrı, tarzı sünnet-i seniyeye muhalif değildir. Vs.” diye bir izahatta bulundu. Cübbeli Ahmet Efendi’nin bazı meseleleri için (bilhassa bu dinler arası diyalog safsatası vs)

 

Hüsnü Ağabey şu veciz ifadeyi okuttu; “ Risaleti’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyle onlar terk edilmez. Kastamonu Lâhikası/77” Böyle çok güzel nokta ve derslerin okunmasından sonra Cübbeli Hocamız kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Nübüvvet-i Muhammediyeyi tasdik etmeyenlere Üstadımız ne diyor deyince de: “ Kelime-i şehadetin iki kelâmı, birbirinden ayrılmaz, birbirini isbat eder, birbirini tazammun eder, biri birisiz olmaz. Mâdem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, Hâtemü’l-Enbiyâdır, bütün enbiyanın vârisidir; elbette bütün vüsûl yollarının başındadır. O’nun cadde-i kübrâsından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i marifetin ve tahkikın imamları, Sa’dî-i Şirâzî gibi derler:

مُحَالَسْتْ سَعْد۪ى بَرَاهِ نَجَاتْ ٭ ظَفَرْ بُرْدَنْ جُزْ دَرْ پَىِ مُصْطَفَى

Hem

كُلُّ الطُّرُقِ مَسْدُودٌ اِلاَّ الْمِنْهَاجَ الْمُحَمَّدِىَّ

demişler…. Peygamberi işiten ve dâvasını bilen adamlar Onu tasdik etmezse, Cenâb-ı Hakk’ı tanımaz. Onun hakkında, yalnız Lâ ilahe illallah kelâmı, sebeb-i necat olan Tevhid’i ifade edemez.

Çünkü o hâl, bir derece medâr-ı özür olan câhilâne adem-i kabul değil, belki o, kabûl-ü ademdir ve o inkârdır. Mu’cizatiyle, âsâriyle kâinatın medâr-ı fahri ve nev-i beşerin medâr-ı şerefi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ı inkâr eden adam, elbette hiçbir cihette hiçbir nûra mazhar olamaz ve Allah’ı tanımaz. Mektubat/360”

 

Okununca Cübbeli Hocamız işte Bediüzzaman Budur! deyiverdi. Çok dualar etti.
Dört saate yakın devam eden görüşmenin tamamı Risale-i Nur’dan böyle bahislerin okunması ve bilhassa yine tarikata dair Üstadımızın ifadeleri ile nurlu hatırat dinlenilerek geçirildi. Cübbeli Hoca bir ara ben buraya sizden evrad-ı nuriyeyi okumak için izin almaya geldim deyince yine Üstadımızdan bu manada bir hatırasını da anlatan Hüsnü Ağabey siz o evradı okuyorsunuz bizleri dualarınıza dahil edin buyurdular.

Nurdan Haber

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )