Nurdan Haber

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (Vııı)

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (Vııı)
14 Temmuz 2021 - 10:14

Süfyaniyet’in Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz (Vııı)

 

Cessâse Hadisi”nin Günümüze Bakan İşaretleri

 

Nurdanhaber – Haber Merkezi – Özel

Kütüb-ü Sitte’de yer alan Cessâse hadisi (Müslim, “Fiten”, 119-121; İbn Mâce, “Fiten”, 33; Ebû Dâvûd, “Melâḥim”, 15), Hristiyanlıktan ihtida etmiş olan Temim ed-Dârî’nin Hz. Peygamber’e anlattığı esrarengiz bir macerasının Peygamber’imiz tarafından beğenilerek ashaba nakledilmesidir.

Malûm olduğu üzere hadislerde tarih boyunca gelecek müteaddit Deccalların evsafı verilirken hangi vasfın hangi Deccal’a ait olduğu belirtilmemiştir. Cessâse hadisinde de sair Deccallara işaretler olabileceği gibi Süfyaniyet’in dördüncü rüknü olan Fetullah Gülen’in hâline muvafık gelen bazı kayıtların varlığı dikkatimizi çekmektedir.

Bu uzun hadisin hülâsası şudur:

Temim ed-Dârî tehlikeli bir deniz yolculuğu yaparken batı tarafında bir adaya sığınınca Cessâse adlı önü arkası belli olmayan tuhaf bir mahlûkla karşılaşır. Cessâse onu bir manastıra götürür. Temim orada Mesih’i (Deccal) zincire vurulmuş bir vaziyette görür ve onun sorularını cevaplar. Mesih yakında oradan çıkıp yeryüzünü dolaşacağını, kırk yıl içinde Mekke ve Medine hariç bütün beldelere uğrayacağını söyler.

Bu macerayı ashabına naklettikten sonra Peygamber’imiz de Deccal’ın doğu tarafından zuhur edeceğini ifade eder.

Şimdi bu hadiste Gülen’in hâline muvafık olan hususları tespit edelim:

  1. Deccal’ın batıda bir adada bulunması: Gülen de ülkesinin batısında bir yarımada olan İzmir’de komitesinin temellerini atmıştır. Sonra da dünyanın batısında iki okyanus arasında büyük bir ada hükmünde olan Amerika kıtasına yerleşmiştir.
  2. Cessâse’nin Deccal’a haber getirmesi: Cessâse “kadın casus” demektir ve Deccal’a haber taşımaktadır. Burada “casus” ve “kadın” olarak iki mesele vardır. F. Gülen’in, tarihin en yaygın istihbarat ağını kurarak gönüllü casuslarıyla devletin en gizli belgelerine ve insanların en mahrem sırlarına ulaşıp onları arşivleyerek kullandığı malûmdur. Gülen’in tesettür hakkında yanıltıcı bir ifadeyle verdiği beyanata dayanarak tahsil için başını açan talebe kızlar arasında Gülenciliğin yayıldığı ve komitesi içinde “ablacılık” sistemi ihdas ettiği de bilinmektedir.

Bazı hadis rivayetlerinde Cessâse yerine “Dessâse” geçmektedir (Taberânî, Kebir, XXIV/398, sayı: 966). Bu da “desiseci kadın” demektir ki hedefe ulaşmak için her yolu meşru görmek ve her türlü desiseye başvurmak Gülen komitesinin şiarı olmuştur.

  1. Cessâse’nin önü arkası belli olmayan bir mahlûk olması: Gülenciler de gerçek hüviyetlerini belli etmemek için her kılığa girerek takiye yapmayı düstur edinmişlerdir.
  2. Deccal’ın manastırda bulunması: Manastır Hristiyan rahiplerinin kapandığı binadır. Bazı hadis rivayetlerinde ise manastır yerine “köşk” geçmektedir (Taberânî, Kebir, XXIV/372, sayı: 922-3; XXlV/395, sayı: 962). Gülen de 1999’dan beri Hristiyan ABD’de bir köşke kapanıp dünyanın her yerindeki faaliyetlerini buradan yürütmektedir.
  3. Mesih olması: Mesih hem Hz. İsa’nın hem de Deccal’ın namıdır. Hz. İsa, Hz. Musa şeriatının bir kısım ağır tekliflerini kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helâl ettiği gibi Gülen de kamufle olmak için haramları işleyebileceklerine dair müntesiplerine fetva vermiştir.
  4. Zincire vurulması ve sonra serbest kalması: Devlet memuru olması hasebiyle kısmen kayıt altında olan Gülen 1981’de istifa ederek büyük ölçüde serbest kalmış, bilahare ABD’ye yerleşerek zincirlerinden tamamen kurtulmuştur.
  5. Kırk yıl faaliyet göstermesi: “Kırk yıl” ifadesi İbn Mâce, “Fiten”, 33’te ve başka hadis rivayetlerinde (Müslim, “Fiten”, 110, 116; Müsned, II, 166; III, 367; V, 364, 434-435) geçmektedir. Gülen’in faaliyet ömrü de tam kırk yıl sürmüştür. Şöyle ki: Faaliyet merkezi yapacağı İzmir’e 1976’da vaiz olarak tayin edilmiş ve 2016’da şeair-i İslâmiye ve siyaset-i İslâmiye’ye darbe teşebbüsünde bulunarak faaliyetlerinin sonunu getirmiştir.
  6. Bütün beldelere uğraması: Gülen’in okulları ve dernekleri ABD ve masonların desteğiyle bütün dünyaya yayılmıştır.
  7. Mekke ve Medine’ye girememesi: Gülen ne Hac sezonunda ne de bunun dışında Mekke ve Medine’ye gitmemiştir.
  8. Doğu tarafından zuhur etmesi: Gülen Erzurumludur. Erzurum Peygamber’imize göre doğuda değildir fakat hem Peygamber’imizin bu asırdaki varisi hem de Süfyaniyet’in alternatifi olan Mehdiyet’in mümessili Hz. Bediüzzaman’ın -Gülen doğduğu vakitte- sürgünde bulunduğu Kastamonu’nun doğusundadır. Ayrıca Erzurum/Türkiye dünya haritasının doğu kesimindedir. Hadisin başında “batıda bulunması” ile hadisin sonunda “doğuda zuhur etmesi” ifadeleri ise doğudan çıkıp batıya gitmesine işarettir. (İzmir Erzurum’a göre, ABD Türkiye’ye göre batıdadır.)

Biz hadiste okuduklarımızla Gülen’de gördüklerimiz arasındaki uygunlukları on madde hâlinde böyle tespit ettik. Bir hadis içinde bu kadar uygunluğun bulunmasının tesadüf olamayacağına ve dikkate alınması gerektiğine inanmaktayız.

Doğrusunu Allah bilir.

ABDULLAH SAİDOĞLU

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )