Nurdan Haber

NURCULUK ve SİYASET

NURCULUK ve SİYASET
05 Ekim 2015 - 9:54

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Nurcular siyaset’e nasıl bakar?

Risale-i Nur’un gözüyle bakar, öyle ise lâhikalardan takip edelim:

Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünkü iman, mal-ı umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahipleri vardır. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır.” (Emirdağ Lahikası-I s.180)

Demek:

1. Nur talebeleri iman mal-i umumi olduğu için vazife gereği olarak particilik mesleğine girmez.

2. Girenler olursa kendi şahısları namına girerler

3. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alırlar.

 “Evet Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşâallah bir sebep çıkar (Hâşiye: Demokrat çıktı, bir derece kırdı.) o istibdadı kıracak, masum ve mazlum Nurcuları kurtaracak.

Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi ve dâhil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur. Fakat siyaset hesabına değil belki Nurların intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler, Nurlar namına değil belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan mübarek Isparta’nın şimdiye kadar Nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dâhilde tarafgirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz.” (Emirdağ Lahikası-I s.160)

“Benim Nur âhiret kardeşlerim, ehvenü’ş-şer deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil. Çünkü dâhilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur’a zarar vermiyor, az müsaadekârdır; ehvenü’ş-şer olarak bakınız. Daha a’zamü’ş-şerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun.” (Emirdağ Lahikası-II s.245)

Ayrıca:

1- Emirdağ Lahikası-II’de sahife 162-164 (Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâm’dır.)

2- Emirdağ Lahikası-II’de sahife 172-176

3- Emirdağ Lahikası-II’de sahife 206- 207

4- Emirdağ Lahikası-II’de sahife 208-209

(Bu dört mektubda parti ve cereyanlarla alakalı kâfi miktar bilgi var.)

Umumi manada bakarsak Demokratları ehvenü’ş-şer parti olarak gördüğünü, muhafaza etmek gerektiğini, Halkçılığın Komünizme sebeb olacağını, Milletçilerde ırkçılık hakim olursa hakiki Türklere vereceği zararı nazara verir. İttihad-ı İslam Partisi ise şimdilik başa geçmemesi gerektiğini izah eder.

Netice: AK Parti, DEMOKRAT manasında olabilir. Eskiden, Üstadımızın Zübeyr Ağabeyle bir hatırasını işitmiştim: “İstikbalde, Demokratlar İttihad-ı İslâma inkilab edecektir.” demiş. Şimdi AK Parti’nin İttihad-ı İslam değil fakat –kanaat-i hususiyemiz– tedricen İttihad-ı İslam’a doğru ilerleyeceğini ümid ediyoruz.

AK Parti umum ehl-i imanı temsil edemez, ehvenü’ş-şerre dahil olsa gerektir. Çünkü: Ahlak-ı umumiye tesis olmadığı için sû-i istimaller olacaktır. Milletin yüzde altmış yetmişi tam müteddeyyin olması lazım ki tam ittihad-ı İslam olsun.

“Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi –Allah etmesin– bin sene yaşayacak olsa âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meylü’t-tahrip ile o sureti bozmaya çalışacak. (* Ki komünist ve anarşist manasıyla Kemalizm ve inkılab softaları ve dönmeleri görmüş gibi haber veriyor.)

Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi mel’un, anarşist ve iğtişaşçı fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesattır.” (Münazarat)

Nur rehberi

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )