Nurdan Haber

Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?
19 Ağustos 2015 - 20:04

Kur’ânın hakîkatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda îzah ve isbat eden Risâle-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan “Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcûdât nereden gelip nereye gidiyorlar? Mâhiyet ve hakîkatları nedir?” gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat’i bir şekilde, çekici bir üslûp ve güzel bir ifade ile beyân edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur’ân Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san’at olarak maddiyatı, diğer taraftan îman ve ahlâk olarak ma’nevîyatı câmi ve havi olacak Türk Medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sâir medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.

Ecdâdımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen îman ve îtikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyâde devletlere, milletlere karşı îmanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemâlât-ı ma’nevîyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa’da gezdirmesi ve “Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.” deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması gibi, milletçe medâr-ı iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaatı bakımından ve istikbalimizin selâmeti noktasından ne derece elzem olduğu ma’lûmdur.

Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî menfaatler mülâhaza etmek, Türk’ün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i te’lif olamaz. Bizler, ancak Rıza-yı İlâhî için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu babda aldığımız ve alacağımız yegâne hakîki mukabele ve ücrettir.

Risâle-i Nur, nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır. Birisi: Ma’lûm tefsirlerdir ki, Kur’ânın ibâresini ve kelime ve cümlelerinin ma’nalarını beyân ve îzah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur’ânın îmanî olan hakîkatlarını kuvvetli hüccetlerle beyân ve isbat ve îzah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zâhir ma’lûm tefsirler, bu kısmı ba’zan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risâle-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir ma’nevî tefsirdir.

Risâle-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ânın hakîkatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde îzah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.

Risâle-i Nur!.. Kur’ân Âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Baştan başa îman ve tevhid hakîkatlarıyla müberhen.. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış… Müsbet ilimlerle mücehhez.. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor… En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbûr ediyor…

Risâle-i Nur!.. Nurlu bir külliyat… Yüz otuz eser… Büyüklü küçüklü risâleler halinde… Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir… Aklı ve kalbi tatmin eder… Kur’ân-ı Kerîm’in yirminci asırdaki -lâfzî değil- ma’nevî tefsiri…

İsbat ediyor!.. Akla gelen bütün istihfamları… Zerreden Güneşe kadar îman mertebelerini… Vahdaniyet-i İlâhîyyeyi… Nübüvvetin hakikatını.

İsbat ediyor!..

Arz ve Semavatın tabakatından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakîkatından, Haşir ve Âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün mâhiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar… Akla gelen ve gelmiyen bütün îmanî mes’eleleri en kat’i delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor… Pozitif ilimlerin müşevviki… Riyazi meselelerden daha kat’i delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izâle eden bir şaheser…

* * *

Az miktarda bastırılabilen, hiçbir ticarî gâye ve zihniyetle çalışılmıyarak bayilere dahi verilmiyen bu eserlerin geliri, mütebaki eserlerin tab’ına hasredilecektir.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da; Risâle-i Nur’un lâyık ellere geçmesi ve onun hakîki fiatı olarak en az yirmi beş kişinin istifade etmesinin te’min edilmesidir.

Bu ma’nevî tefsir; “Sözler”, “Mektubat”, “Lem’alar”, “Şuâlar” diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu yüz otuz risâledir.

Neşrinde Çalışanlar

(Tarihçe-i Hayat)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )