Nurdan Haber

50 hicret

50 hicret
30 Aralık 2017 - 22:39

Mekke-İ Mükerreme’nin, hicrî 8, milâdî 630 tarihinde feth edilmesinden sonra hicret bitmiştir. Bu tarihe kadar hicret eden Ashab, Kur’an-ı Kerim’de övülmektedir. Muhakkak ki, muhacirlik büyük bir şeref ve rütbedir. Allah-ü Teala hazretleri, Muhacirîn’den ve onlara yardımcı olan Ensar’dan razı olsun. Bu iki sınıf, Allah’ın ve Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) övdüğü kimselerdir. Akl-ı selim ve vicdan sahibi mü’minler de onları çok severler.

Birtakım hicret kapıları vardır ki, onlar kapanmamıştır, zamanımızda da açıktır. Bunların ellisini min gayri haddin sıralamak istiyorum:

 1. Birincisi: Cehilden (bilmezlikten) ilme hicrettir. İlmin sınıfları vardır. Faydalı, lüzumlu, zarurî, kurtarıcı, ıslah edici ilme hicret edilmelidir.
 2. İnanç konusunda bâtıl ve bid’at inançlardan, sahih akideye hicret. Bu da, zamanımızda, iki imamdan birine, ya İmam Mâturidî, ya İmam Eş’arî hazretlerinin inanç sistemine hicretle olur. İkisi de temelde, usulde, esasta birdir.
 3. Ehl-i nâr olan bozuk fırka ve hiziplerden; Fırka-i Nâciye olan Ehl-i sünnet ve cemaate hicret.
 4. Azap, zillet ve esaret sebebi olan tefrikadan (bölünmüşlükten), rahmete ve zafere vesile olan İttihad-i İslam’a hicret.
 5. Ümmetsizlik cahiliyetinden, kaos ve anarşisinden, Ümmet birliğine hicret.
 6. Cahiliyet ölümüyle ölmek kadar kötü ve vahim olan biatsizlikten, zamanın İmamına biat ve itaat etmeye hicret.
 7. Nifaktan ihlâsa hicret.
 8. Her türlü beyinsizlikten hikmete/bilgeliğe hicret.
 9. İsraftan kanaate hicret.
 10. Cimrilikten cömertliğe hicret.
 11. Şehvetten, azgınlıktan, zinadan, göz zinasından iffete hicret.
 12. Eğrilikten, yamukluktan istikamete (doğruluk ve dürüstlüğe) hicret.
 13. Bedevîlikten, ‘arabîlikten İslam medeniyetine hicret.
 14. Gurur ve kibirden tevazua, alçak gönüllülüğe hicret.
 15. Namazsızlıktan namazlılığa hicret.
 16. Erkeklerin farz namazları, (şer’î özürsüz olarak) münferiden kılmalarından, cemaate hicret.
 17. Gevezelikten, zevzeklikten, gıybetten, iftiradan, yalandan; doğru konuşmaya ve hikmetli sükûta hicret.
 18. Nefs-i emmaresinin esiri, oyuncağı, kepazesi olmaktan; nefsini Kur’an’a, Sünnete, hikmete göre terbiye etmeye hicret.
 19. İslam hanımlarının ve kızlarının çıplaklıktan, yarı çıplaklıktan tesettüre hicret etmeleri.
 20. Birtakım sözde tesettürlü kadınların; erkeklerin şehevî bakışlarını açık kadınlardan daha fazla çeken şeytanî tesettürden şer’î tesettüre hicret etmeleri.
 21. İslam’a aykırı eğitim sisteminden islamî eğitim sistemine hicret.
 22. İslam’a aykırı meskenlerden ve dekorasyondan; İslam evine ve islamî dekorasyona hicret.
 23. Kötü okumalardan ve seyirlerden, İslam’ın uygun gördüğü iyi okumalara hicret.
 24. Kabalıktan, hoyratlıktan, kalp kırmaktan, yıkmaktan; kibarlığa, nezakete, inceliğe, kalp yapmaya hicret.
 25. Mürüvvetsizlikten mürüvvete hicret.
 26. Dünyevîleşmekten, laikleşmekten, dinden kopmaktan ve uzaklaşmaktan; Dine, Şeriata, fıkha, gerçek tasavvufa hicret.
 27. Cuma ezanı okununca işyerini ve dükkânını kapatmamak günah ve gafletinden; kapatıp camiye yönelmeye hicret.
 28. Lâdini yazılardan, İslam Kur’an yazısına hicret edip (Türkiyeliler için söylüyorum) Osmanlıca öğrenmek.
 29. İslam’a aykırı bütün çirkinliklerden, islamî güzelliklere hicret etmek.
 30. Sahtekârları bırakıp, hakikî şeyhlere, kâmil mürşidlere hicret etmek.
 31. Kötü ulemayı bırakıp, râsih ve ihlâslı ulemaya hicret etmek.
 32. Dünya hizmet ve vazifelerini güzelce yapar olduğu halde âhirete dönük olmak.
 33. Parasını kenz etmekten (depolayıp, istifleyip saklamaktan); ticaret ve sanayide tedavül ettirmeğe, istihdama hicret etmek. (Kenz haramdır.)
 34. Haram kazançtan, haram yemekten, helale hicret.
 35. Şüpheli şeylerden, helal olduğu kesin şekilde bilinen şeylere hicret.
 36. Komşularının kurdu olmaktan, onların meleği olmaya hicret.
 37. Merhametsizlikten ve gaddarlıktan, merhamete hicret.
 38. Zulmden adalete hicret.
 39. İnsafsızlıktan insafa hizmet.
 40. Acelecilikten sabra hicret.
 41. Kin ve intikamdan afva, bağışlamaya hicret.
 42. Kötülüğe kötülükle mukabele etmekten, iyilikle mukabele etmeye hicret.
 43. (İmkânı varsa) Darülharb’den, Darülislam’a hicret.
 44. Dar görüşlülükten, taassuptan (bağnazlık), holiganlıktan, cemaat militanlığından; geniş ufuklu olmaya, Ümmet-i icabet ve Ümmet-i dâvet çapında geniş ve kapsamlı düşünüp görmeye hicret.
 45. Çirkinliklerden islamî güzelliklere hicret.
 46. Haddini bilmezlikten, haddini bilmeye hicret.
 47. Ne oldum beyinsizliğinden; ne olacağım sağlıklı endişesine hicret.
 48. Vasıfsız ve güçsüz Müslüman olmaktan, vasıflı, güçlü, ağır-oturaklı Müslüman olmaya hicret.
 49. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmazlıktan; bu farzı edaya hicret. (Fiilen ve lisanla yapmak farz-ı kifayedir. Her mü’minin kalben yapması farz-ı ‘ayndır.)
 50. Cebanetten (alçakça korkmaktan, sinmekten, susmaktan), onun zıddı olan tehevvürden (çılgınca ve dengesizce parlamaktan ve patlamaktan); hikmetli ve ölçülü şecaate hicrettir.

***

YILBAŞI HAKKINDA

Müslüman’ın takvimi hicrî arabî takvimdir. Dünya işleri için miladî takvim kullanılabilir ama birinci ve esas takvim o olamaz. Günah, fısk, fücur, isyan, içki, kumar, zina, ahlaksızlık, israf, çılgınlık ve azgınlık dolu yılbaşı eğlenceleri İslam’a ve hikmete aykırıdır. Böyle eğlencelere Musevilik ve Hıristiyanlık da iyi gözle bakmaz. Müslüman her halükarda bunlardan uzak durur. Ülkemizdeki bu kötülüklerin baş sorumluları, vazifelerini gereği gibi yapmayan, halkı uyarmayan aydınlatmayan bilgilendirmeyen din baronlarıdır. Mehdi’nin Altın Çağında bütün kötülükler ve azgınlıklar yasaklanacaktır. Allah’ın bizi ıslah etmesini istiyorsak, öncelikle biz, kendi cüz’î iradelerimizle kendimizi ıslaha çalışmalıyız. Böyle yaparsak ilahî yardım ve Nusret inşaallah gelecektir.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )