Nurdan Haber

Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur Nedir?
04 Ekim 2015 - 6:24

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Risâle-i Nûr ……………………. ayn-ı rahmettir. O.L: 117

Risâle-i Nûr  ……………….. elmas ve cevher dir.B: 158

Risâle-i Nûr  …………………… ile meşgûl olanlarda, sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. K: 249

Risâle-i Nûr  …………………… Dünya İşlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. K: 262

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân-ı Mû’ciz-ül Beyân’ın semâvî ve kudsî hakâikının tereşşuhâtı dır. İ: 225

Risâle-i Nûr…………………….. tahkikî îmân dersleri verir. Şâkirdlerini her türlü fenâlıktan alıkoyar. Kalblere doğruluk aşılar. İ: 227

Risâle-i Nûr Vilâyât-ı Şarkiyede; Arabî ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşidleri ve âlimleri perişan olan(ların) imdâdlarına (yetişmiştir). 1.Ş: 725

Risâle-i Nûr Şahs-ı Ma’nevîsi; Hazret-i Hasan’ın (R.A.) bir muâvini, bir mütemmimi, bir ma’nevî veledi hükmündedir. E: 73

Risâle-i Nûr ……………………. mücevherât-ı Kur’âniyye hakîkatlarının pazarıdır. Bu ulvî pazarda herkes istediği gibi ticaret yapar. Uhrevî, ma’nevî zenginliklere mazhâriyeti te’min eder. İ: 228

Risâle-i Nûr Münâsebeti ve cereyânı, güneş gibi bütün cereyânların ve münâsebetlerin fevkindedir. Hiç bir şey’e tâbi’ olamaz. Hakîkat-ı Kur’âniyyeden başka hiç bir şey’e âlet ola­maz. Gm. 2; 31

Risâle-i Nûr Neşriyâtı durgun gölleri andıran gönülleri deryâlar gibi coşturmuş, kasvet ve hicrân yıllarının ümîd ve emellere vurduğu müdhiş zincirleri kırmıştır. T: 727

Risâle-i Nûr Okunması küllî bir sadaka nev’inde semâvî ve arzî belâların def’ine (ehemmiyetli) bir vesiledir. E: 33

Risâle-i Nûr Onbeş Senede kazanılan, îmân-ı tahkikîyi, onbeş haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığına, yirmi senede yirmibin zât tecrübeleriyle şehâdet ederler. K: 122

Risâle-i Nûr, Saâdet-i Ebedîye Dükkânı; ve bâki elmasları sattığından; fâni, kırık cam parçaları ondan istenilmemelidir. K: 128

Risâle-i Nûr…………………….. îmân-ı Billâh ile tevhidi en yüksek derecede, aynelyakîn ve hakkalyakîn bir sûrette göze gösterip bütün letâifi a’zamî derecede doyurmasıyla îmânı taklîdden kurtarıp, derece-i tahkike yükseltir. İ: 227

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân’ın bu asırda en yüksek ve en kudsî bir tefsîridir. hakîkatları semâvî­dir, Kur’ânîdir. O halde Kur’ân okundukça, o da okunacaktır. İ: 228

Risâle-i Nûr ……………………. vatan ve millet ve âsâyiş menfaâtinde en kuvvetli ve sağlam ve hakîkat li bir rehber dir. Tr:75

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân’ın malıdır. Tr: 69

Risâle-i Nûr ……………………. Hâlık-ı Kâinâtın ism-i âzâmına mazhâr ve bütün esmâsının tecellî ettiği âyine olmuş. Merâtib-i Cemâl ve Kemâl, tamâmen o ma’nevî yüzde derc edilmiş. O yüzde nakşedilmiş bildiğimizden; insanîyetin, fıtratı icâbı nûrlarla alâkadarlığı kışırda, zâhirde, kabukta değil belki rûhun, kalbin, aklın ve bü­tün hissiyât ve letâifin derinliklerinde kök salmış olduğuna hükmediyoruz. Ve şübhesiz öyledir. Tr: 125

Risâle-i Nûr ……………………. îmân nûrlarının toplanmış hazînesidir. Tr: 125

Risâle-i Nûr ……………………. İslâmiyyet aleyhinde bin seneden beri terâküm etmiş bütün i’tirâz ve şübhelere topyekûn iskât edici (susturucu) cevâblar veren ve ma’nâ-yı zâhirîsi şimdiki fenne mutâbık gelmiyen müteşâbihat-ı Kur’âniyye ve hadîsiyenin altındaki, ehl-i aklı hayrette bırakan i’câzın lem’alarını göstererek vâki şübhe ve ev­hâmları tardeden Kur’ân’ın elinde bir elmas kılınçtır. Ko: 61

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân-ı Kerîm’in nûrlarından ve mû’cizelerinden geldiğine, Hakkın ilhâmı, Hakkın dili olup O’nun emri ve O’nun izni ile yazıldığına ve yazdırıldığına, artık şek şübhe yok tur. Ko: 83

Risâle-i Nûr ……………………. en hikmetli ve tılsımlı, nazlı ve niyâzlı, ma’nidâr ve münif (faydalı)ve müessir ve müsmir, matlûb ve mahbûb bir vird olmağa lâyık ve sezâ dır. Ko: 91

Risâle-i Nûr ……………………. bir eser-i zekâ ve dirâyet değil, belki Kur’ânî bir hârika ve kerâmettir. Ko: 95

Risâle-i Nûr ……………………. ahlâksızlık girdâblarına batmakta olan cem’iyet gemisini selâmetli ahlâk sahiline çıkarmak ve onu kurtarmak için telif edilmiştir. Ko: 173

Risâle-i Nûr ……………………. yirminci ilim asrının Kur’ân-ı Kerîm tefsîridir. Bunu dikkatle okuyan, bir müslümansa taklîdî îmândan kurtuluyor. Ecnebi ise, hidâyete kavuşuyor. Ko: 176

Risâle-i Nûr ……………………. kararan kalbleri hidâyet nûruyla aydınlatan ve biz bîçareleri zulmetten nûra, dalâletten hakîkata, dünya ve âhirette saâdet ve selâmete kavuşturacak bir mürşid-i ekmel ve mürebbî-i a’zamdır.Hn: 140,

Risâle-i Nûr ……………………. her şey’den önce insanlara bir ders-i ibret veriyor. Âhiret fikrini, hesâb ve kitâb hissini ihyâ ediyor. Daha dünyada iken ehl-i saâdet ve ehl-i dalâletin menzillerini tâyin ediyor. Hn: 142

Risâle-i Nûr ……………………. yer yüzünde emsâline rastlanmayan ve bundan sonra dahi rastlanmasına imkân olmayan bir derya-yı îmân ve bir tevhid hazînesidir. Hn: 139

Risâle-i Nûr ……………………. âb-ı hayat tereşşûhâtını ve şuâlarını, kararan rûhlara akıtmakla, içerisinde yaşadığımız asırda ve gelecek devirlerde insanîyete “Vazîfene!” diye sesle­nen İlâhî bir muallimdir. Hn: 144

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân’ın malıdır ve tefsîridir. St:12

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân’ın âyinedârlığını yaparak biz avâmlara da bu kitâbın Allah kânûnu olduğunu ve ancak bu kânûnun ebedî saâdete götüren bir rehber bulundu­ğunu apâşikâr gösteriyor. Hn: 145,

Risâle-i Nûr ……………………. Esmâ-i Hüsnâ içinde İsm-i Nûr, İsm-i Hakîm ve İsm-i Bedî’in maz-hârıdır. Zâhirinde, tarz-ı beyânında İsm-i Bedîin cilvesi görünüyor. O.L: 635,

Risâle-i Nûr ……………………. gizlenir, fakat sönmez ve söndürülmez. O.L: 633

Risâle-i Nûr bütün ulûmun hazînesi Kur’ân-ı Mûciz-ül Beyân’ın bir şûle-i i’câzıdır.  O.L: 636,

Risâle-i Nûr ……………………. âhir zaman’da Kur’ân’a çelik bir sûr ve parlak bir yıldız dır. O.L: 637

Risâle-i Nûr ……………………. bu zamanda, îmân ve Kur’ân hizmetinde Hazret-i Ali’nin (R.A.) nazarına çarpacak en ehemmiyetli bir hâdisedir. O.L: 650,

Risâle-i Nûr ……………………. şems-i Kur’âniyyenin ziyâsındaki elvân-ı seb’ayı ve o güneşteki renk renk, çeşid çeşid yedi nûru birden âyinesinde temessül ettirdiğinden, İnşâallah yedi cihetle şerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakîkata bâki bir reh­ber ve bir mürşid olacak. O.L: 678

Risâle-i Nûr ……………………. en mübârek bir mürşid-i a’zam gibi himmet-i nâmütenâhîsiyle, en mühim bir kuvve-i dâfia olarak, vücûd mülkünden nefs-i emmâre ve hevâ şerlerini def’ ve tardederek, yıkılmaz bir sedd-i Kur’ânî ve bir sedd-i îmânî te’sis ediyor. Ni: 165,

Risâle-i Nûr ……………………. nebâtâtın hattâ cemâdâtın dahi lisân-ı halleriyle olan tesbîhâtını, kâinâtın medâr-ı mefhâreti olan lisân-ı Âdem’le beyân ederek Hâlık-ı Kâinât’a takdim etmesinden bütün mahlûkât ve bütün zîrûh ile de yakînen alâkadar ve münâsebettârdır. Ni: 166

Risâle-i Nûr ……………………. ma’lûm Sözleriyle ve bütün eczâlarıyla cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyeyi gös­termesi i’tibârîyle, kemâlin hadd-i kusvâsına îsâle vesile olduğu gibi mâyesi harc-ı Kur’ânî ile müzeyyen dir.  Ni: 168

Risâle-i Nûr ……………………. kendi şâkirdleriyle kopmaz bir zincir, bir habl-ül metin vasfına tam lâyık olarak, bu dehşetli asrın savletli bid’alarına karşı emsâlsiz bir kahramanlıkla göğüs gererek pişvâ-yı Âlem-i İslâm olmuş tur. Ni: 173

Risâle-i Nûr ……………………. bu asırdaki insanları saâdete kavuşturacak, onları aklen ve kalben iknâ ede­cek eser dir. Ni: 180,

Risâle-i Nûr ……………………. imân ve irfan ağacının en son ve en nefis meyvesi dir. Ni: 168,

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân-ı Kerîm’in  hakîkî ve parlak bir tefsîri dir. Ni: 178,

Risâle-i Nûr ……………………. bu zamanı tenvir eden bir mû’cize-i ma’neviye-i Kur’âniyyedir. K: 10

Risâle-i Nûr ……………………. yirminci asrın Müslümanlarını ve bütün insanları, koyu fikir karanlıklarından ve müthiş dalâlet yollarından kurtarmak için müellifin kendi ihtiyârıyla de­ğil, bir ihsân-ı İlâhî  olarak yazılmış olan ilhâmî bir eserdir.Ni: 182

Risâle-i Nûr ……………………. başka kitâblar gibi yalnız ilim vermiyor. Onun ma’nevî dersi de vardır. Ni: 188

Risâle-i Nûr …………………….  Kur’ân-ı Hakim’in hakîkî ve berrâk ve parlak bir tefsîri dir. Ni: 190

Risâle-i Nûr ……………………. bu gün, içtimâî dert ve yaralarımızı halledip tedâvi edecek en esâslı ve en te’sîrli faktör ve nizâmı hâvi olan bir hakîkat  kaynağıdır. Ni: 197

Risâle-i Nûr ……………………. efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyât-ı İslâmiyyenin mâdeni olan -herkesin kalbindeki şefkat-i îmâniye olan- envâr-ı İlâhînin lemeâtının ictimâ’larından ve hamiyet-i İslâmiyyenin şerârât-ı neyyirânesinin imtizâ­cından hâsıl ol muştur.  Mü: 9,

Risâle-i Nûr ……………………. yaralanmış tâlib-i hakîkatı kısa bir zamanda tedâvi ettiği gibi, ehl-i ilhâd ve dalâleti de tam ilzâm ve iskât ediyor. Ms: 8Risâle-i Nûr         dâhilî nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hâriçte muhtâç mütehayyirlere ve dalâlette giden ehl-i felsefeye karşı, geniş ve küllî mesnevîler hükmüne geç miştir. Ms: 8

Risâle-i Nûr ……………………. hem enfüsî, hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi âfakî ve hâricî dâireye bakıp ma’rifetullaha geniş ve her yerde yol açmış dır. Ms: 8

Risâle-i Nûr ……………………. bu asrın ehemmiyetli ve ma’nevî ve ilmî bir mürşidi dir. K:10

Risâle-i Nûr…………………….. hükemâ ve ulemânın mesleğinde gitmeyip, Kur’ân’ın bir i’câz-ı ma’ne-vîsiyle, her şey’de bir pencere-i ma’rifet açmış; bir senelik işi bir sa­atte görür gibi Kur’ân’a mahsûs bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetlı zamanda hadsiz ehl-i inadın hücûmlarına karşı mağlûb olmayıp galebe etmiş dir. Ms: 8

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân-ı Kerîm’in i’câz-ı ma’nevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-ı Kur’âniy-yenin bir temessülüdür ve in’ikâsıdır. 28.M: 373

Risâle-i Nûr…………………….. Mütekellimîn (ve) Vahdet-i Şuhûd ve Vahdet-i Vücûd meşreb(lerin)den hâriç bir Cadde-i Kübrâyı, Kur’ânda gösteriyor (ve) onun şiârı olarak “Lâ ma’bûde illâ hu”, “Lâ maksûde illâ hu” diyor. 26.M: 333

Risâle-i Nûr…………………….. şimdiye kadar hiç kimsede, sû’-i te’sîr ve aks-ül amel ve tahdiş-i ezhân gibi bir zarar verme mişdir. 28.M: 374

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân’ın bir nev’i tefsîri dir. 28.M: 371

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân’ın bir ma’nevî mû’cizesi olarak îmânın esâsâtını kurtarıyor. K:11

Risâle-i Nûr…………………….. mevcûd îmândan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhânlar ile îmânın isbâtına ve muhâfazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ediyor. K:11

Risâle-i Nûr ……………………. herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzûmu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. K: 11

Risâle-i Nûr…………………….. akıl ve kalbin ittihâd ve imtizâcı ve rûh vesâir letâifin teâvünü ayağıyla ha­reket ederek evc-i a’lâya uçar. K: 12,

Risâle-i Nûr ……………………. taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; hakâik-i îmâniyeyi kör gözüne de gös-terir. K: 12,

Risâle-i Nûr ……………………. İnşâallah Küre-i Arz’ı ışıklandıracak bir sirâc-ı nûrânîdir. K: 45

Risâle-i Nûr…………………….. gittikçe parlak, hârikâne fütûhât-ı îmâniye yapar. Kendi kendine İnşâallah her görenin kalbinde yerleşir. K: 15,

Risâle-i Nûr ……………………. her vakit inâyete mazhârdır. K: 16

Risâle-i Nûr…………………….. îmânı tehlikeye ma’rûz her adama, bütün küre-i arzın saltanatından daha fâideli bir saltanat, bir fütûhât kazandırır. K: 22

Risâle-i Nûr…………………….. geniş dâirede belki siyâset âleminde gelecek mes’ûdane ve dîndârâne hâletlerin ve vaz’iyetlerin mukaddimesi ve müjdecisidir. K: 26

Risâle-i Nûr…………………….. küllî bir tahribâtı ve İslâmiyyeti içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bu­lunan bir muhît kal’ayı tâmir ediyor. K: 30,

Risâle-i Nûr ……………………. bu zamanın bir mürşididir. K: 31

Risâle-i Nûr…………………….. gıdâ gibi her zaman ihtiyâç tekerrür ettiği gibi, mütâlâasını tekrar eder. K: 54,

Risâle-i Nûr ……………………. îmânın hadsiz mertebelerinde terakkiyât ve inkişâfâta medârdır. K: 30,

Risâle-i Nûr ……………………. mürşidim ve rehberim ve büyük üstâdımdır (Nazif Ağabey). K: 41

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın hakâik-i îmâniyesinin bürhânları ve hüccetleri oldu­ğundan ve Kur’ân’ın hıfz ve kırâetine vâsıta ve vesile ve hakâikını tefsîr ve îzâh olduğu cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber ona çalışmak elzemdir. K: 73

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân-ı Hakîm’in bu zamanda bir mû’cize-i ma’neviyesi dir. K: 146

Risâle-i Nûr…………………….. Hakâik-i İslâmiyyeye dâir ihtiyâçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyâç bırakmıyor. K: 77,

Risâle-i Nûr ……………………. Kur’ân’ın bir mû’cize-i mânevîsidir. K: 85

Risâle-i Nûr…………………….. sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cûdi hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tûfânından kurtulmasına bir sebebdir. K: 131

Risâle-i Nûr…………………….. Kur’ân-ı Mübîn’in nûrunu ve hidâyetini neşreden bir kitâb-ı mübîndir. K: 188

Risâle-i Nûr…………………….. tarîkat değil, hakîkattır. K: 202,

Risâle-i Nûr ……………………. mükemmel bir me’haz dir. K: 56

Risâle-i Nûr…………………….. Âyât- Kur’âniyyeden tereşşuh eden bir nûrdur. K: 202,

Risâle-i Nûr ……………………. îmân kurtarıcı dır. K: 235,

Risâle-i Nûr ……………………. ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinât perdelerinin arkasında, envâr-ı tevhidi gösterir. K: 232            

Nurnet

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )