Nurdan Haber

Hüsnü Bayram ağabey’den bir hatıra

Hüsnü Bayram ağabey’den bir hatıra
26 Ekim 2015 - 10:56

HÜSNÜ BAYRAM AĞABEY ANLATIYOR:

Üs­tad’ımız Bediüzzaman Hazretleri ah­lâk ve edep tim­sa­li­dir

Üs­tad’ımız gün­de iki de­fa ye­mek yer, ga­yet az uyur, vak­ti­ni hiç boş ge­çir­mez­di. Lâ­ti­fe­si bi­le der­stir… Çok şef­kat­li­dir, in­cit­me­den ede­be ria­yet eder… Sün­ne­te tam uyar… Çok iba­det eder… Ri­sa­le-i Nur­la­rı de­vam­lı okur, tash­ih eder… Zi­ya­ret­çi­ler hiz­met­le alâ­ka­lı ise ka­bul ederdi. Ezan okun­du mu he­men na­ma­zı­nı kı­lardı. Her gün kır­la­ra gi­der, bi­ze ‘Ke­yif için de­ğil, te­ma­şa için’ der­di. Ken­di ese­ri için ba­zen ‘100 ke­re,’ ba­zen ‘500 ke­re oku­yo­rum’ der­di bi­ze.

Üs­tad çok şefkatliydi

Is­par­ta’da şim­di mü­ze olan ev­de ka­lı­yo­ruz… Üs­tad’ın oda­sı ayrı, bi­zim oda­mız ayrı… Gün­de beş sa­at uyuyabi­li­yo­ruz. Bir gün Üs­tad ra­hat­sız­lan­mış, iki sa­at ön­ce kalk­mış; ben de o an­da uyanmıştım. Gör­düm ki, Üstad’ımız bi­zi uyan­dı­rıp ra­hat­sız etme­ye­yim di­ye ayak­la­rı­nın ucu­na ba­sa­rak sessizce ge­zi­yor! Çok şef­kat­li idi…

Ri­sa­le-i Nur­ en bü­yük, en ha­ki­kat­li te­fek­kü­rü sağ­la­dı­ğından okun­ma­sı iba­det­tir

Ri­sa­le-i Nur oku­mak iba­det­tir. ‘Bir sa­at te­fek­kür, bir se­ne na­fi­le iba­de­te mu­ka­bil ge­lir’ ha­dis-i şe­ri­fin­de belirtil­di­ği gi­bi, Ri­sa­le-i Nur­ en bü­yük, en ha­ki­kat­li te­fek­kü­rü sağ­la­dı­ğından okun­ma­sı iba­det­tir. Mü­ba­rek geceler­de Kur’an oku­ma­sı­nı bil­me­yen­ler Ri­sa­le-i Nur­la­rı oku­sun­lar…

Ri­sa­le-i Nur­la­rı oku­yan­lar iman­la kab­re gi­re­cek­ler­dir. Ne­den? Çün­kü Ri­sa­le-i Nur tale­be­le­ri­ne şü­be­hat ordula­rı hü­cum et­se sar­sa­maz, ima­nı­nı sel­be­de­mez­ler. Üs­tad’ımız bu­nu Bi­rin­ci Şua’da bah­set­ti­ği ayet­ten çıkar­mış­tır. ‘Ri­sa­le-i Nur oku­nan bir yer­de biz be­ra­be­riz. Üç ki­şi bi­le ol­sa biz ce­ma­at­le­yiz…’

Bu mil­let Ri­sa­le-i Nur oku­ya­rak kur­tu­la­cak!

Ba­zen ba­na so­ru­yor­lar: ‘Bu mil­let böy­le ev­ler­de ki­tap oku­ya­rak mı kur­tu­la­cak?’ Ben de di­yo­rum: ‘Evet! Öy­le kur­tu­la­cak. Şim­di­ye ka­dar ne ka­dar ce­re­yan­lar çık­tı, bi­li­yor­su­nuz, ba­kın hep­si bit­ti git­ti, ama Ri­sa­le-i Nur hizme­ti kat­la­na­rak de­vam edi­yor…’

Üs­tad’ımız der­di ki:

‘Ben ta­le­be­le­ri­mi âlem-i er­vah­ta seç­mi­şim.’ ‘Kar­de­şim! Se­nin bir bel­de­de bu­lun­man, ora­da Ri­sa­le-i Nur­la­rı oku­man, gös­ter­men, o bel­de­ye be­del­dir.’

Ri­sa­le-i Nur­la­rı de­vam­lı oku­mak, ders­le­re dai­mî ka­tıl­mak, te­sa­nü­dü mu­ha­fa­za et­mek, en mü­him esas­tır.

Kaynak: Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )