Nurdan Haber

Hac, Umre, Mübarek Geceler ve Cuma Günleri yapılması çok makbul ve müstecap

Hac, Umre, Mübarek Geceler ve Cuma Günleri yapılması çok makbul ve müstecap
18 Şubat 2017 - 8:21

D U A L A R

Elhamdü lillahi rabbil a’lemin ve’s-salatü ve’s-selamü a’la seyyidina Muhammed-in ve a’la alihi ve’sahbihi ecma’in

İsm-i A’zam hakkına ve Kur’an-ı Azim üş-şan hürmetine ve Resul-ü Ekrem Aleyhi’s-Salatü ve’s-selam şerefine

Ya Erham er-Rahimin. Bütün Esma-i Hüsna’nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlâs-ı tamme muvaffak eyle.

Bütün cihazat ve istidalarımızı senin daire-i marziyatında Esma-i Hüsna’na yapışıp ebed yolunda sana müteveccih olup gitmemizi nasip eyle.

Ya Rab, dünyayı ahirete bilerek ve severek tercih etmek musibetinden ve her türlü maddi ve manevi hastalıkların şerrinde bizi ve Risale-i nur talebelerini muhafaza eyle.

İman-ı billâh, marifetullah, muhabbetullah ve bundan alınan lezzet-i ruhaniye de ve rıza-yı ilahiyi kazanmak gibi umur-u ebediye de hissemizi ziyade eyle.

Ya Rab bizleri âlem-i asgarımız da ki cihad-ı ekberimiz de muvaffak eyle.

Ey Rabb-i Rahimim, son nefesimize kadar, razı olduğun amal ve hizmette muvaffak ve razı olmadığın her ahvalden bizleri muhafaza eyle.

Ya Erham-er Rahimin. Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’da hissemizi ziyade eyle.

Bizleri Resulü Ekram Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’ın sünnetine ittiba’da muvaffak, şefaatine mazhar, Saadet-i Ebediyye’de Al ve Ashabına komşu eyle.

Resul-i Ekrem Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’ın bereketi hürmetine bize İhsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan et.

Senin nukuş-u Esma’nı mufassal göstermek için bize neşv ü nema ver.

Ya Erhamer-Rahimin, umum ağabeylerimizde ki nihayet tevazu ve mahviyet,

tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil eyle.

Bizleri son nefesimizde ve daha sonra kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde Hakaik-ı imaniye ve esrar-ı Kur’aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Kabrin bizim hakkımızda saadet-i ebediyeye açılan bir kapı olmasını nasip eyle.

Ya Rab, kardeşlerimizin kalplerini birbirlerine karşı tam sadakat, uhuvvet ve muhabbetle doldur. Fıtratımıza tevdi ettiğin hissiyatların mecazilerini dünya umuruna, hakikilerini umur-u uhreviyeye sarf etmeyi nasip eyle.

Dünyanın Esma-i ilahiye’ye ve ahrete bakan iki yüzünü sevip ve o yüzleri mamur etmeyi nasip eyle. Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itimat etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip eyle. İbadetlerimizi, şükrümüzü zikrimizi, fikrimizi, mahviyet ve minnettarlık, muhabbet ve havfımızı sana hasr edebilmeyi nasip eyle.

Kardeşlerimiz adedince diller ile ibadet ve istiğfar etmemizi ve Nur Talebelerinin şahs-ı manevisinden hâsıl olan umum feyiz ve nurdan bi tamamiha hissedar olmamızı nasip eyle.

Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden ve ahir zamanın cazibedar fitnesinden bizleri muhafaza eyle.

Kevser-i Kur’an’i den süzülen tatlı ve büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eritmeyi nasip eyle.

Ya Rab, Risale-i Nur hizmetini hiçbir maddi ve manevi ve şahsi menfaate alet etmemeye ve fıtri ubudiyetle yalnız ve yalnız insanların imanlarını Risale-i Nurla kurtarmak fikriyle hizmeti imaniyeye bizi ve kardeşlerimizi muvaffak eyle.

Ya Rab, dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etmeyi ve öyle de izan edip ve ona göre hareket etmeyi, dünya için ahreti unutmamayı, ahretini dünyaya feda etmemeyi, hayat-ı ebediyeyi hayat-ı dünyeviye için bozmamayı, malayani şeylerle ömrünü telef etmemeyi, kendini misafir telakki ederek misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etmeyi, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girmeyi nasip eyle.

Bizi ve kardeşlerimizi Kur’an ve iman hizmetinde fedai eyle. Hayatımızı, Risale-i Nurları okuma, tefekkür ve mütalaayla geçirmeyi ve hizmette sebat etmeyi nasip eyle.

Ya Rab, bizleri helal rızıkla merzuk eyle.

Üzerimizde bütün güzel ahlakı cem et ve ahlakımızı güzelleştir.

Bizleri acz, fakr, şükür ve tefekkür tarikinde tevakkuf ettirmeyerek daima terakki ettir.

Ey Kadir-i Zülcelal imanımızı hakkal’yakine ulaştır. Esma-i ilahiye’ne mazhariyet-i münkeşife ver. Bizleri huzuri bir tevhid melekesi maliki yap.

Ya Kadiyel Hacat, bütün latifelerimizi kendine mahsus ibadet ile meşgul eyle. Bizleri ubudiyet-i külliyeye mazhar eyle ve kendine muhatap ve halil dost yap.

Ya akrabu min külli karib, bizleri akrebiyet-ilahiye de inkişaf ettir. Bismillah’ı bitmez bir kuvvet, bitmez bir bereket yap. Bizi cemalinin daimi hayretkarı yap.

Kainatın umum zerratının umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerine darbedilip, hasıl-ı darb adedince o Zat-ı Ahmediye ye salat ü selam, nihayetsiz hazine-i Rahmetinden inmesini, Zat- ı Ferd-i Ehad-i Samed’den niyaz ediyoruz!..

Ya Erhamer-Rahimin, okuduklarımızı ve ihsan eylediğin hasenatımızı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Seyyidimiz Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-Salatü ve’s-Selam’m ruh-u paklerine hediye eyledik vasıl eyle.

İhvanı olan cümle enbiyanın ruhlarına, hususan Kur’an’da isimleri geçen enbiyanın ruhlarına, ashab-ı kiram, tabiin, tebe-i tabiin, hususan aşere-i mübeşşere, ezvacı tahirat, Al-i beyt, mücahidin ve ensarın ruhlarına,

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ruhlarına ve bil’umum nur talebesi ağabeylerin ruhlarına, cümle ulema hususan eimme-i Erbaa, on iki imam ve umum müçtehidin, cümle evliya, hususan tarikat şahlarının ruhlarına, cümle asfiya ve sulehanın ruhlarına, ana, baba, âbâ ve ecdadımızın ruhlarına hususan ………larında ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Âmin.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )