Nurdan Haber

MUSTAFA SUNGUR

MUSTAFA SUNGUR
01 Aralık 2015 - 4:46

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Merhum Mus­ta­fa Sun­gur 1929 Bartın/Ef­lâ­ni do­ğum­lu­dur. Allah, Kur’an ve Peygamberden uzak bir nesil yetiştirmek amacıyla açılan okullardan birisi olan Kas­ta­mo­nu Göl­köy Köy Ensti­tüsü’nü bi­tir­ir. Ken­di köy­ü Çalışlar’da bir müd­det mu­al­lim­lik yap­ar. 1946 se­ne­sin­de Ri­sa­le-i Nur’da ad­la­rı ge­çen Mu­al­lim Ah­met Fu­at, Mus­ta­fa Os­man, Hıf­zı Bay­ram, Meh­met Fey­zi Ağa­bey­ler va­sı­ta­sıy­la Ri­sa­le-i Nur­’u ta­nı­r ve oku­ma­ya baş­la­r.

Risaleleri okudukça, Köy Enstitüsü mezunu Mustafa Sungur’un iç âleminde derin sarsıntılar başlar ve hayata ve insana bakışı süratle değişir. Yerinde duramaz; kalbini uyandıran, maneviyat gözlerini açan eserlerin sahibine, Bediüzzaman’a gitmeye karar verir. Eylül 1947’de, Emir­dağ’da, ömrü boyunca Üstad’ım diyeceği zatı, Said Nursi’yi ziya­ret eder. Bediüzzaman, Sungur’u şefkatle sinesine basar. Genç Sungur kararını orada verir;  insanların saadeti için iman-Kur’an yoluna baş koymayı ahdeder. Meşakkate, çileye bilerek talip olmuştur. Nitekim daha bir sene geçmeden, 1948’de Af­yon mah­ke­me­si mü­na­se­be­tiy­le hapishane­ye düşer. 1953’te Sam­sun Büyük Ci­hat Ga­ze­te­si’­ne gön­der­di­ği bir ya­zı yü­zün­den Sam­sun’da tek­rar hap­se alın­ır. Katıldığı kervan böyle yürümektedir… Sungur Ağabey hizmet hayatı boyunca defa­lar­ca mah­ke­me­ye ve­ril­ir, ha­pis yat­ar.

Mustafa Sungur, 1954 se­nesin­de Is­par­ta’da, şim­di mü­ze olan ev­de çok sevdiği Üs­tadının, Be­di­üz­za­man’ın ya­nın­da Kur’an hizmetkârı olarak kal­ma­ya baş­la­r. Be­di­üz­za­man Haz­ret­le­ri­nin en ya­kın, en sadık hiz­met­kâr ve tale­be­le­rin­den­ birisi olmuştur.

Hz. Üs­tad, Sun­gur Ağa­be­ye, “Sun­gur! Ha­ya­tım, ha­ya­tın­la de­vam ede­cek” de­miş ve onu “mut­lak ve­ki­li” ola­rak ta­rif et­miş­tir. Ve şu müj­de­yi ver­miş­tir: “Sun­gur! Sen gö­re­cek­sin, bu hiz­me­tin mey­ve­si­ni sen gö­re­cek­sin, kab­ri­me ge­lip ba­na oku­ya­cak­sın…” Bu sözleri kendisinden ve kader arkadaşı Bayram Yüksel ağabeyden defalarca dinledik.

Mustafa Sungur Ağabey, 1 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Mezarı Eyüp Kabristanındadır.

İki ezeli dost Bayram Yüksel ve Mustafa Sungur

BAYRAM YÜKSEL MUSTAFA SUNGUR’U ANLATIYOR

Sun­gur Ağa­bey içi­miz­de bir ta­ne­dir. Üs­tad ba­na: “Kar­de­şim Bay­ram! Se­nin hiz­me­tin ba­na do­kun­mu­yor, Sun­gur’la Cey­lan’ın hiz­met­le­ri dokunuyor” der­di. Çün­kü on­lar Üs­tad’ın ma­ka­mı­nı bi­li­yor­lar­dı. Üs­tad, “Siz kime hiz­met et­ti­ği­ni­zi bil­se­niz…” der­di. Sun­gur ağa­be­yin oku­du­ğu ders­ler­de aca­yip fe­yiz var­dır. Çün­kü O, Üs­tad’ı ve Ri­sa­le-i Nur’u gös­te­ri­yor.

Mü­ker­rer de­fa Üs­tad’tan din­le­dim: “Kar­deş­le­rim! Ri­sa­le-i Nur’un şa­şa­a­lı bir dev­ri gele­cek, fa­kat inş­aal­lah ben gör­me­ye­ce­ğim! Mus­ta­fa Sun­gur kab­rim­de Nur­la­rı oku­ya­cak, ben te­ma­şa ede­ce­ğim. Kab­rim­de top­ra­ğın al­tın­da daha ha­li­sa­ne din­le­ye­ce­ğim” der­di.

 

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN MUSTAFA SUNGUR’A VERDİĞİ VEKÂLETİN ASLI

Adalet Bakanlığına

Ben şiddetli hasta ve çok zayıf ve ziyade yaşlı olduğumdan kendi işlerimi takip edemiyorum. Hukukumu müdafaa edemiyorum. Çoktanberi benim hizmetimde benim manevî evlâdım ve varisim, gayet sadık bir kardaşım olan Mustafa Sungur’u benim bedelime bütün işlerimi yapmak için tevkil ediyorum.

1/10/1951

Said Nursî

Yapıştırılmış iki adet renkli pul (Birisi 15 kuruşluk, diğeri 1 kuruşluk)

İki adet “Said Nursi” yazılı mühür (Birisi pulların üzerinde, diğeri pulların dışında altta)

Ömer Özcan

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )