Nurdan Haber

Bir İslam Alimi Portresi: Şuayb el-Arnavud

Bir İslam Alimi Portresi: Şuayb el-Arnavud
06 Kasım 2016 - 18:44

Nurdanhaber – Haber Merkezi

Mahmud Yıldırım

İslami ilimlerin muasır kutuplarından ve hadis ilminin büyük üstatlarından Şuayb el Arnavut, geçtiğimiz günlerde Ürdün’de vefat etti. Amman’da kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Şuayb el Arnavut, pek çok Türk ilim talebesi üzerinde de emeği bulunan ve özellikle İmam Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i tahkik etmesiyle tanınan bir alimdi.

Şuayb el Arnavut, esasen bir “Osmanlı yetimi” idi. Ailesi Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde Arnavutluk’taki seküler baskılar neticesinde Şam topraklarında hicret etmişti. Bu nedenle 1928 yılında; ata topraklarından çok uzakta doğan Şuayb el Arnavut, çocukluğundan itibaren İslami ilimler ile iştigal etti. Kur’an hafızı olan el Arnavut, aynı zamanda Hanefi fıkhı üzerine yoğun şekilde çalışmalar yapmış bir ilim talebesiydi. İlmi tekamülünün ilk evrelerinde hadislere olan sevgisinden ötürü bu sahada çalışmaya başladı. Uzun süre sadece hadisler üzerine çalışan Şuayb el Arnavut’un yüzlerce hadis talebesi yetiştirdiği ve bunların da önemli bir kısmının muhakkik seviyesinde olduğu biliniyor. 

Başta, Osmanlı bakiyesi müderris Şeyh Nuh Necati  ve Şeyh Vehbi Süleyman olmak üzere talebelik devrinin pek çok önemli müderrisinden ders alan Şuayb el Arnavut, ilmi kaynakları bizzat tahkik etmesi ile birlikte ihtilaflı konuları ulaşabildiği her alime sormasıyla tanınıyordu. Aynı zamanda muasır alim Şeyh Yusuf el Karadavi’nin başını çektiği Uluslararası Müslüman Alimler Birliği’ne mensup pek çok ilim adamı ile yakındı. Ehl-i Sünnet ulema içerisinde özellikle hadis sahasında görüşlerine başvurulan bir isimdi.

İslami ilimler sahasında çalışan öğrencilerini çok seven Şuayb el Arnavut, öğrencilerinin sadece ilmi gelişimleriyle değil dertleriyle de ilgileniyor ve talebesi olan gençlerin çoğu sevgi temelli bu ilişki nedeniyle daha sonra Şeyh Arnavuti’nin yanında kalmaya devam ediyorlardı. Bu güzel birlikteliğin neticesiolarak 1980’li yıllarda artık kendileri de muhakkik seviyesindeki öğrencileri ile birlikte hadis ilminin en önemli kütüphanelerinden birisini Şam’da kurdu. 

Şam’da çalışma zemini kalmayınca bütün ilmi mirasıyle birlikte Amman’a taşınan Şuayb el Arnavut Hoca, birkaç gün önce son günlerine kadar ilmi çalışmalarını sürdürdüğü Amman’da hayata gözlerini yumarak yine aynı kente defnedildi.

Geride; “Şerhu’s-Sunne, Beğavi, Ravdatu’t-Talibin, Nevevi, Muhezzeb el-Eğânî, İbn Manzur, El-Mubdi’ fî şerhi’l-Mukni’, İbn Muflih el-Hanbeli,  Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, İbn Cevzi,  Metalibu Uli’n-Nuha fi Şerhi Ğayeti’l-Munteha,  El-Kâfi fi fıkhı’l-İmam el-Mubeccel Ahmed b. Hanbel, İbn Kudame, Menaru’s-Sebil fi Şerhi’d-Delil, İbn Davyan,  El-Menazil ve’t-Teyyar, Usâme b. Munkız,  Musnedu Ebi Bekr, Mervezi,  Siyeru A’lami’n-Nubela, Zehebi, El-İhsan fi Takribi Sahihi İbn Hibban, Bi-Tertibi’l-Emir Alauddin Faris,  Sunenu’n-Nesai el-Kubra, El-Avasım ve’l-Kavasım fi’z-zebbi an sunneti ebi’l-kasım, İbn Vezir, Sunenu’t-Tirmizi, Sunenu’d-Darakutni, Zadu’l-Mead fi Hadyi Hayri’l-İbad, İbn Kayyım, Abdulkadir ile birlikte, 5 cilt Tarihu’l-İslam, Zehebi, Et-Ta’liku’l-Mumecced Şerhu Muvattai Muhammed, Ebu’l-Hasenat el-Leknevi, Musnedul-İmam Ahmed, El-Adabu’ş-Şeriyye ve’l-Men’u’l-Meriyye, İbn Muflih el-Hanbeli, Tabakatu’l-Kurra, ez-Zehebi,  Mevaridu’-z-Zam’ân bi-zevâidi Sahih-i İbn Hibban, Heysemi,  Şerhu’l-Akide et-Tahaviyye, İbn Ebi’l-İzz,  Riyazu’s-Salihin, İmam Nevevi,  El-Merasîl, Ebu Davud” eserlerinin tahkiki ile birlikte pek çok matbu risale de bırakan Şuayb el Arnavut, hadis ilmini bütün kaynakları ve kuvvetiyle birlikte çağa ışık tutacak biçimde konumlandıran bir alim olarak dünyadan göçtü. Rahmetullahi Aleyhi

timeturk

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )