Nurdan Haber

Bediüzzaman’ın Vekili Nur Mektebinde!

Bediüzzaman’ın Vekili Nur Mektebinde!
01 Ekim 2019 - 7:09

Hz. Üstad Bediüzzaman’ın manevi evladı ve hayatta kalan son varisi dün akşam (30.09.2019) Ümraniye’de Nur Mektebini ziyaret ettiler.

Hüsnü Ağabey “MaşaaAllah maşaaAllah Nur Mektebi adeta Nur Fabrikası gibi nurlu talebeler yetiştiriyor, Risale-i Nur her görenin kalbine yerleşiyor ve kendi kendine intişar ediyor.” dedi.

Daha sonra 23. Söz okundu. Mektepli yüzlerce genç bayram havası içerisinde bu elmas nur cevheri dinlediler. Bu dersten sonra uzun yıllar Uzakdoğu hizmetleriyle meşgul olan Rıza Derindağ Filipinler ve GüneyAmerika hizmetlerini bilhassa Risale-i Nur’la imanlarını kurtaran binlerce mühtediyi ve onlardan bir kaçının hidayet hatıralarını nakletti.

 

Daha sonra Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e gençler “bizleri tebrik ederken sadakat ve sebat ve ihlasınızı tebrik ediyorum dediniz sadakat ne demektir” diye sorunca Hüsnü Ağabey “sizler Nur mekteb-i irfanının talebelerisiniz, Üstadımız Barla Lahikasında talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın herbirerlerinde birinciliği kazanmış Hulusi Bey ve Sabri Efendi’nin hassaları var onları misal veriyor, ey Nur talebeleri sağa sola sapmayın, falan filanca abi, falan hoca demeyin, işte bu numune-i imtisal talebelerin hususiyetlerini okuyun onlar gibi olmaya çalışın diyor, gelin hep beraber okuyalım” dedi. Ve üç hassayı okuduktan sonra Kastamonu Lahikası sahife 77 ve 122 ve 235. Sayfaları okuttu. Yüzlerce genç, 2 saate yakın Nurlu hakikatleri dinlediler. Elhamdulillah. Bu zamanda böyle gençlerin bu tarzda saatlerce Nurları dinlemeleri bir inayet-i ilahiyedir. Hem bu gençleri hem böyle sadakat ve kanaat ve ihlas ve sebat ile Risale-i Nur’a çalışan gayretli arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Ve bu derste okunan bazı kısımları leffen arzediyoruz;

Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sâhib ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bu günlerde vuku bulan bir hâdise münasebetiyle beyan ediyorum ki; Risaleti’n-Nur hakaik-ı İslâmiyeye dâir ihtiyaçlara kâfi geliyor; başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, îmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaleti’n-Nur’dadır. Evet onbeş sene yerine onbeş haftada Risaleti’n-Nur o yolu kestirir, îman-ı hakikîye îsâl eder.

Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel kesret-i mütalâa ile bazan bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalâa ederken, yirmi seneye yakındır ki Kur’ân ve Kur’ân’dan gelen Resaili’n-Nur bana kâfi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risaleti’n-Nur çok mütenevvi hakaika dâir olduğu halde, te’lifi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lâzım gelir.

Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaleti’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir. ..
Kastamonu Lâhikası/76

Risale-i Nur, kendi sâdık ve sebatkâr şâkirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şâkirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Evet, Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli îman-ı tahkikîyi onbeş haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığını, yirmi senede, yirmibin zat tecrübeleriyle şehadet ederler.

Hem, iştirâk-i a’mâl-i uhreviye düsturuyle, herbir şâkirdinin, herbir günde binler hâlis lisanlar ile edilen makbûl duaları.. ve binler ehl-i salâhatin işledikleri âmâl-i sâlihanın misil sevaplarını kazandırıp, herbir hakikî sâdık ve sebatkâr şâkirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini.. kerametkârâne ve takdirkârâne İmam-ı Ali Radıyallahü Anhın üç ihbarı ve keramet-i gaybiye-i Gavs-ı A’zam’daki (K.S.) tahsinkârâne ve teşvikkârâne beşareti.. ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın kuvvetli işaretiyle o hâlis şâkirdler, ehl-i saadet ve ashab-ı cennet olacaklarına müjdesi pek kat’î isbat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister.

Madem hakikat budur, Risale-i Nur dâiresinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şâkirdlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için o dâiredeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur’a karşı rakîbane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur’âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur.
Kastamonu Lâhikası/122

Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, inayet-i İlâhiyye ve himayet-i Rabbaniye devam ediyor. Fakat, yalnız ehemmiyetli bir plânla, ayrı bir cephede, mütemerrid münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüd lâzımdır ki, tâ onların bu plânı da akim kalsın. Plân da budur:

“Risale-i Nur talebeleri içinde tesanüdü bozmak.” Onsekiz seneden beri hakkımızda programları, has talebeleri bizden kaçırmak, soğutmak idi. Bu plânları akîm kaldı. Şimdi, tesanüdü bozmak ve bazı menfaatperest, fakat ehl-i ilim ve ehl-i dinden, Risale-i Nur’un cereyanına karşı rakip çıkarmak suretiyle intişarına zarar vermeye çalışıyorlar.
..
Madem şimdiye kadar ekseriyet-i mutlaka ile Risale-i Nur şâkirdleri, Risale-i Nur hizmetini her belâya, her derde bir çare, bir ilâç bulmuşlar; biz her gün hizmet derecesinde, maişette kolaylık, kalpte ferahlık, sıkıntılara genişlik hissediyoruz, görüyoruz. Elbette bu dehşetli yeni belâlara, musibetlere karşı da, yine Risale-i Nur’un hizmetiyle mukabele etmemiz lâzımdır.

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ediyoruz.
Kastamonu Lâhikası/235
* * *
(NurdanHaber Haber Merkezi)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )