Nurdan Haber

Sa­baha ka­dar Cev­şen oku­ya­ca­ğı­nı­za bir sa­at ka­dar ri­sa­le okuyunuz

Sa­baha ka­dar Cev­şen oku­ya­ca­ğı­nı­za bir sa­at ka­dar ri­sa­le okuyunuz
05 Ekim 2015 - 5:06

Bayram Yüksel Ağabeye sorularımız ve cevapları:

Üs­tad bir gün­de ne ka­dar Ri­sa­le ve Cev­şen okur­du?

Sa­baha ka­dar Cev­şen oku­ya­ca­ğı­nı­za bir sa­at ka­dar ri­sa­le oku­sa­nız daha ha­yır­lı bir iş yap­mış olur­su­nuz

Üs­tad’ımız gün­de 200 sa­y­fa ka­dar ri­sa­le okur­du. Hiç boş dur­maz ve dur­dur­maz­dı. Cev­şen de okur­du… Fa­kat ri­sa­le­le­rin okun­ma­sı­na çok daha faz­la ehem­mi­yet ve­rir­di. Eğer siz sa­baha ka­dar Cev­şen oku­ya­ca­ğı­nı­za bir sa­at ka­dar ri­sa­le okur­sa­nız daha ha­yır­lı bir iş yap­mış olur­su­nuz. Çün­kü bi­ri­si şah­sı­nı­za ba­kar, ikin­ci­si be­şe­ri­ye­tin kur­tu­lu­şu­na ba­kar. Cev­şen ve ez­kâr oku­mak­la Nur ta­le­be­si olun­maz. Ri­sa­le-i Nur­lar oku­nur­sa Nur ta­le­be­si olu­nur.

***

Dün­yevî iş­ler­de ça­lı­şan­lar da ‘Ta­le­be’ sı­nı­fı­na dâ­hil ola­bi­lir­ler mi?

Her şey­de hiz­met ni­yet edilir­se dâ­hil olu­nur

Üs­tad’ımı­zın, ‘ri­sa­le­le­ri ken­di ma­lı gi­bi bi­lip sa­hip çık­ma’ şar­tıy­la ‘ta­le­be’ sı­nı­fı­na dâ­hil ol­ma­ya, bi­zim gi­bi bir iş­te ça­lı­şan­lar na­sıl nail ola­bi­le­cek­ler?

Ni­yet­le… Her şey­de ve iş­te, hat­ta bir kâ­ğıt ve ka­lem gö­tü­rür­ken bi­le hiz­met ni­yet edilir­se dâ­hil olu­nur.

***

Hz. Üstad’a sinek konmazmış?

Üs­tad’a hiç si­nek kon­maz­dı ve ısır­maz­dı

Üs­tad’a hiç si­nek kon­maz­dı ve ısır­maz­dı. Bi­zi siv­ri­si­nek­ler, tah­ta­ku­ru­la­rı mah­ve­der; Üs­tad’ın yü­zü­nün önün­den ‘vız… vız…’ di­ye uçar­lar, fa­kat kat’iyen kon­maz­lar­dı.

Bir ye­re gi­der­ken kö­pek­ler sal­dır­dı­ğın­da biz taş atar­dık. Üs­tad at­tır­maz: ‘On­lar sa­hiple­ri­ne sa­da­kat­le­ri­nin ge­re­ği­ni ya­pı­yor­lar’ der­di.

***

Üs­tad han­gi mez­hep­ten­di?

Üstad Şafiî idi, fa­kat na­maz­lar­da rü­kû­dan son­ra el­le­ri­ni kal­dır­maz­dı

Şa­fiî idi, fa­kat na­maz­lar­da rü­kû­dan son­ra el­le­ri­ni kal­dır­maz­dı. İmam ar­ka­sın­da Fa­tiha okurdu. As­lın­da Üs­tad azi­me­te tâ­bi olur­du. Me­se­la eli ka­na­dı­ğın­da, Şa­fiî’ye gö­re ab­des­ti bozul­ma­dı­ğı hal­de yi­ne de ab­dest alır­dı. Ab­dest­ten son­ra ıs­lak ayak­la ye­re bas­maz, he­men çorap­la­rı­nı gi­yer­di. Na­maz­da ise ço­rap­la­rı çı­ka­rır, ço­rap­sız na­ma­za du­rur­du.

***

Üs­tad’ımız ye­ni ya­zı­yı na­sıl tash­ih eder­di?

Bir kar­de­şe ye­ni ya­zı­yı oku­tur, es­ki ya­zıy­la ta­kip eder­di

Bu so­ru­ya mem­nun ol­dum. Es­ki ya­zıy­la ta­kip eder­di. Bir kar­de­şe ye­ni ya­zı­yı oku­tur, ken­di­si ta­kip eder­di.

***

Tarihçe-i Hayat’ı kim yazdı?

Üs­tad ken­di­ne ve ke­ra­met­le­ri­ne ait kı­sım­la­rı çı­kart­tı

Ta­rih­çe-i Ha­yat’ı kim yaz­dı? İlk Ha­ya­tı’­nı Üs­tad’ımı­zın ye­ğe­ni Ab­dur­rah­man Ağa­be­yin yaz­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Aca­ba ay­nı onun ifa­de­le­ri mi?”

On­lar kı­say­dı. Son­ra Zü­be­yir Ağa­bey yaz­dı, Sun­gur Ağa­bey yaz­dı, biz yar­dım et­tik. Son­ra ağa­bey­ler Üs­tad’a tak­dim et­ti­ler. Üs­tad ken­di­ne ve ke­ra­met­le­ri­ne ait kı­sım­la­rı çı­kart­tı. Üs­tad üç ke­re oku­du. Ta­rih­çe-i Ha­yat için: ‘On or­du kuv­ve­tin­de­dir’ der­di. Ta­rih­çe-i Ha­yat’ı oku­ma­yan, bil­me­yen ri­sa­le­ler­den tam fe­yiz ala­maz.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1

14 Haziran 1970. Isparta Mevlidi’nin yapıldığı gün.

Isparta Kavaklı/Peygamber Camii’nde abdest hazırlığı yapan Bayram Yüksel ve Ömer Özcan

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )